90 boxových garáží so zelenou strechou a kaviarňou

90 boxovych garazi so zelenou strechou akaviarnou

Prezentácia stavieb v 18. ročníku celoštátnej súťaže Stavba roka 2012. Stavba 90 boxových garáží a Café garáž na zastavanom území 64.555 m2 v Partizánskom je súčasťou bytovej zástavby v okrajovej časti mesta na sídlisku Šípok v mieste určenom na občiansku vybavenosť. Výstavba sa uskutočnila v dvoch etapách.

V I. etape je časť garáži v dôsledku lepšieho šírkového usporiadania a využitia riešenej plochy zasunutá do svahu. Garáže sú tu rozdelené do ôsmich sekcii, kde v jednej sekcii je päť boxov. Každá sekcia je oddelená zeleným pásom. Stropnú časť tvoria zelené strechy. Nad vstupom do garáží je vysunutá konštrukcia, ktorá dáva celému priečeliu určitú plasticitu a chráni ich užívateľov pred nepriaznivým počasím.

II. etapu tvoria štyri bloky, kde prvé dva majú obdĺžnikový pôdorys a sú z dôvodu zelených striech zasadené do stredu dispozície. Štvrtý blok je z polovice dvojpodlažný a je tu situovaná kaviareň so zelenou terasou.

Komunikácie – povrchová úprava vozovky je drenážnou dlažbou. Je to ideálna dlažba na miesta, kde okrem zaťaženia sú vytvorené podmienky na prirodzený odtok povrchovej vody. Tento tvar dlažby vytvára pri ukladaní priesakové otvory vyplnené štrkom. Požiarna odolnosť stavebných konštrukcii – stien, stropov, nosných konštrukcii – je vyššia ako požadujú uvedené normy. Súčasťou sú bezbariérové úpravy pre pohyb osôb telesne postihnutých – umožňuje užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu. Označenie parkovacích miest šírky 3,5 m, bezbariérové chodníky a prístup do garáží, automatické dverné krídla, bezbariérový záchod a stupeň nástupný a výstupný pri každom schodiskovom ramene, kontrastne rozoznateľné a odlíšené. Na odstavných plochách pre motorové vozidlá je 1 státie pre imobilné osoby.

Stavba je príkladným realizovaným investičným zámerom stavebníka (investora) a spoluprácou s architektom projektantom využitia pozemkov občianskej vybavenosti na garážovanie osobných automobilov obyvateľov nielen partizánskeho Sídliska Šípok v priam sofisticky usporiadaných garážach so zelenými strechami, dokonca s kaviarňou.

novostavba, Partizánske, Horská ul., Sídlisko Šípok
Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Ján Šimko
Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Ján Šimko
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby: Ing. Roman Záň
Hlavný zhotoviteľ: FIL, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. arch. Ján Šimko
Stavebník: FIL, s. r. o.
Dozorná činnosť: Ing. arch. Ján Šimko
Investičné náklady bez DPH: 636,20 tis. €

Časopis ASB – architektúra, stavebníctvo, biznis – Generálny mediálny partner súťaže STAVBA ROKA 2012

Foto: Ing. arch. Ján Šimko