Zateplenie šikmých striech minerálnovláknitými materiálmi
Galéria(3)

Zateplenie šikmých striech minerálnovláknitými materiálmi

Základom vhodného konštrukčného riešenia šikmej strechy obytného podkrovia je optimálne navrhnutá a vhodne zabudovaná tepelná izolácia a jej ochrana. Tieto požiadavky spĺňajú aj minerálnovláknité materiály vďaka svojej tepelnoizolačnej schopnosti, nehorľavosti a akustickej účinnosti.

Hrúbka tepelnej izolácie

Optimálna hrúbka a spôsob uloženia tepelnej izolácie vychádza z teplotechnického výpočtu, ktorý preukazuje aj bilanciu kondenzovanej vodnej pary v strešnom plášti. Na jeho základe možno rozhodnúť o konštrukčnom systéme zateplenia strechy a následnom návrhu nevyhnutných jeho ochranných prvkov – parotesnej a difúznej fólii. Hrúbka izolácie v šikmej streche by pritom mala byť minimálne 180 mm. Takáto hrúbka zabezpečuje úsporu energií v zimnom období a tepelnú pohodu v letných mesiacoch. Na zateplenie šikmých striech sa odporúča použiť ľahšie materiály na báze minerálnej vlny, ktorá sa ukladá medzi krokvy s doplnkovou vrstvou na ich vnútornej strane do priečnych roštov.

Neprehliadnite!

Momentálne prebieha veľká súťaž o príspevok na zateplenie rodinného domu 5 × 500 eur!
 
www.domvovaticke.sk

Zateplenie s uložením tepelnoizolačných dosiek medzi krokvy

Zatepľovanie šikmých striech sa týmto postupom robí pri dostatočne vysokej krokve, keď izolácia môže dosiahnuť požadovanú hrúbku. Treba však riešiť problematiku tepelných mostov v miestach drevených krokiev. Pri tomto spôsobe zateplenia na dosiahnutie potrebného tepelného odporu je väčšinou nevyhnutné využiť celú výšku krokiev. Môže sa však stať, že chýba priestor na vytvorenie vzduchovej medzery medzi povrchom izolácie a poistnou hydroizoláciou (difúznou fóliou) a poistná hydroizolácia je priamo položená na izoláciu tepelnú. V takomto prípade dochádza k zvýšenému vlhkostnému namáhaniu krokiev od kondenzátu. Vtedy treba použiť vysokodifúznu fóliu, ktorá takýto priamy kontakt s tepelnou izoláciou umožňuje. Ďalším dôležitým prvkom je parozábrana – fólia, ktorá sa ukladá priamo pod interiérový obklad šikmej strechy.

Zateplenie s uložením tepelnoizolačných materiálov medzi krokvy a do prídavného roštu z interiéru

Tento spôsob zatepľovania šikmých striech je výhodnejší, pretože odstraňuje problematiku tepelných mostov v miestach krokiev vďaka aplikácii doplnkovej vrstvy tepelnej izolácie do dreveného alebo oceľového roštu priečne cez spodnú hranu krokiev. To umožňuje dosiahnuť potrebnú hodnotu tepelného odporu konštrukcie aj pri menšej výške krokiev. Zároveň možno vždy vytvoriť vzduchovú medzeru medzi difúznou fóliou a tepelnou izoláciou. Táto medzera priaznivo ovplyvňuje vlhkostné zaťaženie tepelnoizolačnej vrstvy, ako aj drevených krokiev. Tepelná izolácia sa v prvej fáze vkladá medzi krokvy, na ktoré sa potom priečne upevní rošt pre doplnkovú vrstvu tepelnej izolácie. Nakoniec nasleduje parozábranová fólia a interiérový obklad. Za určitých podmienok môže byť parozábrana osadená aj medzi dvoma tepelnoizolačnými vrstvami, kde je lepšie chránená pred poškodením.

Zateplenie s uložením tepelnoizolačných materiálov medzi krokvy a do prídavného roštu z exteriéru
Pri tomto spôsobe možno uložiť tepelnú izoláciu v celej hrúbke nad krokvy alebo hrúbku vyskladať z dvoch vrstiev, a to medzi a nad krokvy. Celú nosnú konštrukciu krovu v oboch prípadoch chráni tepelná izolácia a optimálne rieši odstránenie tepelných mostov strechy. Výhodou je i lepšia zvuková izolácia, ochrana nosnej konštrukcie strechy pred poveternostnými vplyvmi (nosná konštrukcia krovu je celá v interiéri – v konštantnej teplote a vlhkosti) a väčšia ochrana pred požiarom.

Podkladovú vrstvu pod tepelnou izoláciou tvorí drevené doskové debnenie, prípadne veľkoplošné OSB dosky na krokvách. Následne sa osadzuje parozábrana súbežne s osadením pomocných nosných drevených hranolov. Výška hranolov je závislá od hrúbky izolácie. Do prídavnej konštrukcie sa vkladá tepelná izolácia a na ňu sa pod následné kontralatovanie položí vysokodifúzna fólia. Fólia zabraňuje zatečeniu prípadnej zrážkovej vody do tepelnej izolácie a umožňuje prestup kondenzovanej vlhkosti z tepelnej izolácie do prevetrávanej medzery, ktorá sa realizuje pod krytinou. Prestupy strechou (komín, strešné okno, ventilačné potrubia a pod.) musia byť utesnené veľmi kvalitne. Na úrovni parozábrany a difúznej vrstvy musia byť prestupy prelepené lepiacou páskou dostatočnej šírky. Strešné okno sa osadzuje na drevený rám, na plnú výšku izolácie. Poistná hydroizolačná vrstva – vysokodifúzna fólia musí byť riadne vyvedená na rám okna tak, aby nedochádzalo k zatekaniu.

Najčastejšie chyby pri zatepľovaní šikmých striech:

• Voľba nesprávneho systému zatepľovania z hľadiska lokalizácie stavby. Studenšie a vlhkejšie lokality stavby vyžadujú systém zatepľovania s prevetrávanou vzduchovou medzerou.
• Nesprávne zvolený typ izolácie – nedifúzna, horľavá, nepružná.
• Nedostatočná hrúbka tepelnoizolačnej vrstvy.
• Použitie difúznej fólie namiesto extrémne difúznej fólie.
• V prípade voľby odvetrávanej vzduchovej medzery v strešnom plášti treba zabezpečiť prúdenie vzduchu v medzere.
• Absencia parozábranovej fólie alebo jej zlá a netesná aplikácia, prípadne jej zabudovanie v poškodenom stave.
• Prerušené – nesúvislé a netesné uloženie tepelnej izolácie po obvode obytného podkrovia.
• Zabudovanie mokrej tepelnoizolačnej vrstvy, prípadne jej namoknutie po osadení do strechy.
• Nerešpektovanie pokynov výrobcov jednotlivých komponentov použitých pri zatepľovaní.

Text: Karol Tužinský
Foto: Knauf Insulation
Autor pôsobí ako marketingový manažér v spoločnosti KNAUF INSULATION, s. r. o.