Zdravotná technika

Vydávame novú knihu Zdravotná technika

Vzhľadom na to, že posledná kmeňová literatúra z oblasti zdravotnej techniky bola vydaná v roku 2005 kolektívom autorov pod vedením nestora zdravotnej techniky na Slovensku - prof. Ing. Jaroslava Valáška, PhD., s názvom Zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie v slovenskej aj českej verzii, bolo naším cieľom ponúknuť najnovšie aktuálne technické poznatky a prezentovať nové metodiky návrhu vodovodu, kanalizácie a plynovodu v budovách.

Publikácia je rozšírená aj o problematiku rozvodov vody na hasenie v budovách a o progresívne systémy prípravy teplej vody a ich navrhovanie. Vzhľadom na revízie kmeňových národných noriem – STN 73 6655 Vodovody v budovách a STN 73 6760 Kanalizácia v budovách, ktoré boli prepracované podľa súborov európskych noriem STN EN 806 (časti 1 až 5).

Technické podmienky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu vnútri budov a STN EN 12056 (časti 1 až 5) Gravitačné kanalizačné systémy vnútri budov a tiež nových platných zákonov a vyhlášok, bolo nutné prepracovať celú problematiku dimenzovania vodovodov a kanalizácie v budovách tak, aby boli v súlade s uvedenými predpismi.

Objednať knihu Zdravotná technika

Predkladaná odborná publikácia je určená širokej odbornej verejnosti z oblasti technických zariadení budov, projektantom zdravotnej techniky, stavebným inžinierom, realizátorom a tiež prevádzkovateľom budov v oblasti TZB.

Takisto je určená študentom stavebných fakúlt a architektúry, študentom v odbore Stavebníctvo, ako napríklad študentom na študijných programoch Pozemné stavby a architektúra, Technické zariadenia budov, Technológie a manažérstvo stavieb a podobne.

Publikácia predkladá podrobné podklady a teóriu navrhovania vodovodu, kanalizácie a plynovodu v budovách. Technické podklady a príklady výpočtov dimenzovania potrubí a zariadení v zdravotnej technike sú doplnené o podrobné príklady kreslenia výkresov vodovodu, kanalizácie a plynovodu.