Hmotová štúdia bloku novej Fakultnej nemocnice s parkovacím domov v Trnave

Efektívnosť v Trnave: Postavia nemocničný monoblok z troch pavilónov s átriami aj parkovací dom

Nie na zelenej lúke, ale v rozľahlom areáli súčasnej Fakultnej nemocnice Trnava, postaví investor novú nemocnicu s parkovacím domom, s vyšším počtom lôžok a parkovacích miest.

Je ním samotná nemocnica v poradí siedmom najväčšom krajskom meste na Slovensku. Jej zámer Modernizácia a dostavba areálu Fakultnej nemocnice Trnava, bol zverejnený na stránke enviroportálu v polovici decembra 2022.

Už  6. februára bolo zverejnené rozhodnutie Okresného úradu Trnava, že zámer sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie s podmienkami realizácie.

Na vyšetrenia vozia pacientov sanitkami

Budovy v areáli sú príkladom aj v akých objektoch pracujú lekári a zdravotnícky personál a liečia pacientov. Prvá budova bola podľa textu zámeru postavená v roku 1904, ďalšie po roku 1940, iné dostavali v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Výstavba najnovšieho pavilónu sa začala v osemdesiatych rokoch a po rôznych komplikáciách ho otvorili v roku 2008.

V súčasnom areáli je viacero pavilónov s jednotlivými odbornosťami. Dôvodom výraznej zmeny je aktuálny stav, keď pacientov treba voziť na RTG, prípadne iné vyšetrenia sanitkami na dlhé vzdialenosti, z niektorých pavilónov aj 1 kilometer. Stav budov ako aj nemocničnej infraštruktúry je havarijný.

V novej nemocnici bude 10 kliník

Filozofiu viacerých pavilónov s jednotlivými odbornosťami nahradí pre jej nerentabilnosť prevádzka v jednej budove. Návrh zmeny má základ v novej medicínsko-prevádzkovej koncepcii, ktorá bola pripravená v spolupráci so zástupcami všetkých odborností a odsúhlasená vedením nemocnice.

V novej nemocnici má  byť 10 kliník a 18 oddelení so 607 lôžkami v porovnaní so súčasnými 641 lôžkami). Súčasťou predloženej zmeny je aj výstavba parkovacieho domu s kapacitou 420 parkovacích miest a so 67 parkovacími miestami v teréne (dnes 310 parkovacích miest).

„Výsledkom bude navýšenie výkonnosti nemocnice pri zásadnom zvýšení efektivity jej prevádzky, ktorá sa okrem iného odráža v znížení lôžkovej kapacity a zvýšení využiteľnosti nového lôžkového fondu,“ tvrdí  investor v predloženom zámere.

Budova nemocnice je navrhnutá ako monoblok troch pavilónov s výškou 8 nadzemných podlaží. Priestor medzi pavilónmi vyplní administratívna budova s 2 nadzemnými podlažiami a jedným podzemným podlažím.  „Na úrovni strechy bude strojovňa vzduchotechniky a chladenia budovy ako aj heliport. Maximálna výška navrhovaného objektu je 38 m.

Kúriť budú odpadovým teplom z atómky

Objekt zasahuje do ochranného pásma železnice s čím súvisí jedna z mnohých podmienok Okresného úradu Trnava, ktoré má investor rešpektovať a vyžiadať si preto súhlas, resp. záväzné stanovisko od ŽSR a špeciálneho stavebného úradu.

Ďalšie podmienky sa týkajú hospodárenia s dažďovou vodou, aplikovania strešnej zelene minimálne v rozsahu 50% z celkovej výmery všetkých nových objektov, vrátane vybavenosti pre relaxačný pobyt návštevníkov a zamestnancov v primeranom rozsahu. Investor má pripraviť inštaláciu aspoň jednej nabíjacej stanice na minimálne jednom z každých piatich parkovacích miest pre elektrické vozidlá. Kúrenie má zabezpečiť prostredníctvom horúcovodu, ktorý využíva odpadové teplo z Atómovej elektrárne Bohunice v Jaslovských Bohuniciach.

Fasády majú byť farebné, hlavný vstup bude v pavilóne akútnej starostlivosti

Nová nemocnica je umiestnená do južnej časti nemocničného areálu. Autorom objemového konceptu je bratislavský ateliér ARQITEQ, ktorý sa špecializuje na tvorbu architektúry, aj inžiniersku činnosť, projektovanie rodinných domov, polyfunkčných budov či stavebné poradenstvo. V dokumente sa uvádza, že architektonický výraz komplexu budov sa premieňa s využitím kombinácií geometrických tvarov a ich a vzájomných prienikov.

„Rozdielne poňatie farebných fasád odráža rozdielnu funkčnú náplň budov. Snahou je odlíšiť rôzne prostredia, v ktorých sa bude budúci užívateľ nemocnice nachádzať,“ približuje ateliér s tým, že dlhšiu stranu zaberá fasáda pavilónu akútnej starostlivosti s hlavným vstupom pre návštevníkov.

Vnútornými átriami sú od pavilónu oddelené samostatné pavilóny lôžkovej starostlivosti, bokom od nich stojí univerzálny pavilón, spojený s hlavným blokom stredovým koridorom v krčku.

Oválne, hore vystupujúce nárožie pavilónu akútnej starostlivosti je jedným z architektonických akcentov budovy. Hlavný vstup je situovaný uprostred fasády pavilónu akútnej starostlivosti je zvýraznený presklenou fasádou, vstupnou markízou a strešnou rímsou prvkom.

Za presklenou fasádou hlavného vstupu  je vstupná hala pre návštevníkov nemocnice. Vnútorné átriá, ktoré delia od seba časť lôžkovú a časť akútnej starostlivosti, vytvárajú uzavretý priestor. V ňom prevažujú prírodné prvky ako vegetácia, vodná plocha, stromy, kríky či kameň.

Modernizácia a dostavba areálu Fakultnej nemocnice Trnava, Ulica Andreja Žarnova, Trnava

Investor: Fakultná nemocnica Trnava
Spracovateľ objemového konceptu: ARQITEQ
Technický návrh: JFcon
Počet lôžok: 607
Počet operačných sál: 12
Počet pôrodných boxov: 4
Celková podlažná plocha objektu nemocnice: 78 026 m2
Počet parkovacích miest: 483
z toho parkovací dom: 420
z toho na teréne: 63
Stav: v príprave