image 95764 25 v1

Vodopriepustný betón z CRH pomáha pri ochrane životného prostredia

V rámci inovácií a vývoja nových produktov sa v Technicko-kompetenčnom centre v CRH (Slovensko) a.s. zamerali aj na drenážny betón. Drenážny (vodopriepustný) betón je vhodný pre zhotovenie chodníkov, cyklistických chodníkov, prístupových, údržbových, odstavných a parkovacích plôch s nízkym dopravným zaťažením automobilmi do 3,5 t.

Nový produkt sa vyznačuje týmito parametrami: pevnosť v tlaku je 10 – 20 MPa, medzerovitosť 15 – 25 % a priepustnosť vody najmenej  80 l/m2/min. Pevnosť drenážneho (vodopriepustného) betónu nie je v tomto prípade jeho rozhodujúcou vlastnosťou. Pevnosť drenážneho betónu je závislá od objemovej hmotnosti betónu. Hrúbka vrstvy drenážneho betónu sa volí v závislosti od očakávaného úžitkového zaťaženia. Pri vyššom úžitkovom zaťažení sa neodporúča zvyšovať pevnosť drenážneho betónu, ale hrúbku vrstvy. Pre chodníky a cyklotrasy sa odporúča hrúbka vrstvy 100 – 150 mm. Pre prístupové, odstavné a parkovacie plochy s nízkym dopravným zaťažením automobilmi hmotnosti do 3,5 t sa odporúča zvýšiť hrúbku vrstvy v závislosti od zaťaženia. Minimálne však 150 mm.

Drenážny betón je sľubným riešením z hľadiska manažmentu dažďovej vody – udržiava vodu v zastavanom prostredí (čo zlepšuje mikroklímu a zamedzuje prehrievaniu mestského prostredia)
a môže znížiť riziko povodní, nehovoriac o potenciáli úspor vďaka nižším nákladom na kanalizáciu. Vďaka tomu je dokonca možné rátať s nižšími nárokmi na výkonnosť verejného osvetlenia. Je to inovatívny stavebný materiál s kombináciou vlastností potrebných pre ekologické stavby a trvalo udržateľný rozvoj.

 

Technicko-kompetenčné centrum
CRH (Slovensko) a.s.
www.crhslovakia.com