Tak sa pridaj k úspešnej rodine stavbárov!

image 72645 25 v1

Stačí iba vyplniť a podať prihlášku do 30. apríla 2015.

Študuj na jednom z akreditovaných študijných programov bakalárskeho štúdia – titul Bc.:

  • Civil Engineering (v anglickom jazyku),
  • geodézia a kartografia,
  • inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,
  • matematicko-počítačové modelovanie,
  • pozemné stavby a architektúra,
  • stavby na tvorbu a ochranu prostredia,
  • technológie a manažérstvo stavieb,
  • vodné stavby a vodné hospodárstvo.

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
do 30. apríla 2015
is.stuba.sk/prihlaska

POTREBNÉ DOKUMENTY:
– podpísaný životopis,
– známky koncoročných vysvedčení potvrdené strednou školou (priamo v prihláške), alebo doložené overené kópie vysvedčení,
 – v prihláške uviesť predmety maturitnej skúšky a potvrdiť strednou školou,
– overená kópia maturitného vysvedčenia,
– doklad o zaplatení príslušného poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

POPLATKY:
35,- € elektronická prihláška
50,- € prihláška poštou

PRIJÍMACIE KONANIE:
Na bakalárske štúdium sa v roku 2015 prijíma bez prijímacích skúšok. Výberová prijímacia komisia pre posudzovanie prihlášok na štúdium zasadne 20. júna 2015.

NAŠE ŠTUDIJNÉ REFERENTKY:
02/59 274 483, 02/59274 478 a 02/59274 725

BANKOVÉ SPOJENIE:
banka: Štátna pokladnica,
IBAN účtu: SK1081800000007000359533
BIC/SWIFT kód banky:  SPSRSKBA
Variabilný symbol: 4

KONTAKT:
Radlinského 11, 810 05 Bratislava 1,
www.svf.stuba.sk
www.stavebnafakulta.sk
www.facebook.com/SVF.STUBA
info@svf.stuba.sk

Komentáre