Rekonštrukcia bytového jadra systémom suchej výstavby (pracovný postup)

Rekonštrukcia bytového jadra systémom suchej výstavby
Zdroj: Ján Malík

Pri obklade s bežnou hmotnosťou a s rozmerom do 600 × 600 mm nie je potrebné realizovať žiadne špeciálne opatrenia. Je potrebné dodržať len požiadavky pre steny s obkladom, t. j. vyhotovenie dvojitého opláštenia doskami do vlhkého prostredia, prípadne jednoduchého opláštenia so zhusteným stojkovým rastrom na 400 mm.

10 | Skrátenie profilov R-CW

Profily R-CW (stojky) sa upravia tak, aby boli o 10 až 15 mm kratšie, ako je vzdialenosť medzi podlahovými a stropnými profilmi R-UW. Profily R-CW (okrem prípadov v predchádzajúcom kroku) zostávajú v profiloch R-UW voľne nasunuté (bez vzájomného zoskrutkovania). Profily R-CW sa montujú vo vzájomnej vzdialenosti 400 mm.

Skrátenie profilov R-CW
Skrátenie profilov R-CW | Zdroj: Rigips

11 | Kotvenie sanity

Na kotvenie umývadla sa použije na to určený držiak. Rovnakým spôsobom sa kotví aj vyústenie vaňovej batérie alebo iných armatúr.

Kotvenie sanity
Kotvenie sanity | Zdroj: Rigips

12 | Opláštenie doskou z prvej strany

Po dokončení montáže profilov možno pristúpiť k oplášteniu priečok sadrokartónovými doskami z prvej strany. Dosky sa skrutkujú len na zvislé profily R-CW skrutkami s rozmermi 3,9 × 25 mm vo vzájomnom rozstupe 250 mm.

Opláštenie doskou z prvej strany
Opláštenie doskou z prvej strany | Zdroj: Rigips

13 | Rezanie dosiek

Dosky sa skracujú na požadovaný rozmer niekoľkonásobným narezaním podľa pravítka a následným zlomením v mieste rezu cez hranu. Na presnejšie rezanie je vhodnejšie použiť ručnú okružnú pílu.

Rezanie dosiek
Rezanie dosiek | Zdroj: Rigips

14 | Inštalačné vedenia

Po dokončení opláštenia priečky z prvej strany sa do jej dutiny zabudujú jednotlivé inštalačné vedenia. Elektroinštalácia sa pretiahne zvislými profilmi R-CW cez tzv. H-prelisy. Do opláštenia sa namontujú elektroinštalačné krabice. Otvory na krabice sa vyhotovia pomocou špeciálnej vykružovacej frézy.

Inštalačné vedenia
Inštalačné vedenia | Zdroj: Rigips

15 | Prichytenie potrubia

Vodovodné a kanalizačné potrubie sa pevne prichytí pomocou kotviacich príchytiek, ktoré sú súčasťou príslušenstva držiaka umývadla.

Prichytenie potrubia
Prichytenie potrubia | Zdroj: Rigips

16 | Podomietková nádržka

Následne sa nainštaluje podomietková nádržka (napr. produkt od Geberitu), ktorá sa kombinuje so zaveseným WC. Je potrebné dbať na jej správne kotvenie na nadväzujúce konštrukcie a presnú rektifikáciu (výška, zvislosť).

Podomietková nádržka
Podomietková nádržka | Zdroj: Rigips

17 | Pripojenie na rozvody

Pripevnená nádržka sa pripojí na rozvody vody a kanalizácie. Pri následnom opláštení sadrokartónovou doskou treba dbať na to, aby doska tesne lícovala s nosnou konštrukciou montážneho prvku nádržky. Musí na ňu kontaktne dosadnúť – bez medzery.

Pripojenie na rozvody
Pripojenie na rozvody | Zdroj: Rigips

18 | Izolácia priečky a opláštenia

V miestach ostrekovaných vodou je potrebné ošetriť opláštenie priečok vhodným hydroizolačným náterom v súlade s technologickým predpisom výrobcu hydroizolačného náteru.

Izolácia priečky a opláštenia
Izolácia priečky a opláštenia | Zdroj: Rigips

19 | Konštrukcia na kryt vane

Po dokončení hydroizolačného náteru sa zmontuje konštrukcia krytu vate. Horný nosník z profilu UA 50 (hrúbka 2 mm) sa rozoprie medzi steny pomocou pripojovacích uholníkov na profil UA.

Konštrukcia na kryt vane
Konštrukcia na kryt vane | Zdroj: Rigips