profil spolocnosti jordan sp
Galéria(5)

Profil spoločnosti JORDAN-SP

„Na začiatku sme sa zameriavali len zateplenie obvodového plášťa. V súčasnosti vieme riešiť problematiku lodžií, ako aj strechy, copilitov či výmenu otvorových výplní, dokonca zabezpečiť projektovú dokumentáciu či navrhnúť najvhodnejší spôsob financovania obnovy,“ hovorí o meniacom sa portfóliu služieb konateľ spoločnosti JORDAN – SP Viktor Jordan. Rozširovanie portfólia je len odozvou na meniaci sa dopyt investorov. Tí pochopili, že na predĺženie životnosti a zníženie nákladov na prevádzku budovy nestačí len zateplenie obvodového plášťa, ale obnova musí mať komplexný charakter. Dôležitý je výber vhodných stavebných materiálov, ale aj kvalita vykonaných stavebných prác.

01profil big image
04profil big image
02profil nova big image
profil spolocnosti jordan sp 6944 big image
Obnovu panelových bytových domov rea­lizujete kontaktnými tepelnoizolačnými systémami (ETICS). Ako realizačná spoločnosť musíte mať pridelenú platnú licenciu. Čo táto licencia deklaruje?
V súčasnosti sme držiteľmi platných licencií na zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných systémov spoločností Weber Terranova, Baumit a Caparol. Tepelnoizolačný systém s európskym technickým osvedčením (po novom európske technické posúdenie) sa skladá z komponentov, ktoré sú vzájomne kompatibilné a zaručujú funkčnosť systému. V minulosti sa na obnovu obvodového plášťa používali materiály, ktoré neboli vhodné, a zatepľovacie práce sa nerealizovali správnymi technologickými postupmi. Preto sa v roku 1992 pristúpilo k udeľovaniu licencií. Pred vydaním licencie a počas jej platnosti inšpektori TSÚS posudzujú kvalifikáciu firmy, kontrolujú vykonávanie prác priamo na stavbe, dodržiavanie technologických postupov a použitie správnych stavebných výrobkov a komponentov systémov. Jednou z podmienok na udelenie licencie sú aj zamestnanci odborne zaškolení výrobcom používaného ETICS. Pridelením licencie sa potvrdí odborná kvalifikácia zhotovovateľa stavebných prác na zhotovovanie ETICS. Licencia je teda pre klienta garanciou kvality používaných systémov a vykonávaných stavebných prác.

Na základe akých kritérií ste si vybrali tepel­noizolačné systémy, s ktorými pracujete?
Ide o výrobcov, ktorí sú na stavebnom trhu etablovaní a majú dobré meno. Vyrábajú systémy, ktorých kvalita je overená, a preto ich použitie uprednostňujú aj projektanti či architekti. Samozrejme, aj iné viac či menej známe značky tepelnoizolačných systémov sú kvalitné a my nevy­lučujeme, že v budúcnosti s nimi budeme pracovať. Všetko jednoznačne závisí od požiadaviek investorov. Zároveň je pre nás dôležitá kvalita služieb a servis, ktorý výrobca poskytuje.

Je jednoduché rozlišovať medzi kvalitou a nekvalitou týchto systémov?
Je ťažké hovoriť o tom, či je niektorý systém kvalitnejší, alebo menej kvalitný. To, že získal technické osvedčenie, by malo byť dostatočným potvrdením kvality požadovanej platnými normatívnymi a technickými predpismi. Základné komponenty sú väčšinou podobné. Najväčšie rozdiely sú spravidla vo vlastnostiach lepiacich stierok a tenkovrstvových omietok. Skôr by som však povedal, že rozlišujeme medzi kvalitnou a nekvalitnou realizáciou. Pri aplikácii tepelnoizolačného systému by mala osoba, ktorá vykonáva dozornú činnosť, skontrolovať každú zrealizovanú vrstvu. Mala by overiť, či sa zrealizovala v súlade s technologickým predpisom a či sa použil predpísaný materiál.

Akými zmenami prešli tepelnoizolačné systémy, zväčšila sa len hrúbka tepelnej izolácie?
Inovácia systémov je v priebehu rokov viditeľná. Výrobcovia sa snažia každý rok priniesť na trh niečo nové. Systém ako taký sa však nemení. Čo sa mení, je hrúbka tepel­nej izolácie, ktorú ovplyvňujú sprísňujúce sa požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti budov definované v legislatívnych predpisoch. Zároveň sa menia doplnky ETICS. V sú­časnosti sú už na úplne inej úrovni ako pred 10 či 15 rokmi. V minulosti sa napríklad nerozlišovalo medzi rozperkami na kotvenie polystyrénu alebo minerálnej vlny, nepoužívali sa okenné tesniace profily APU lišty, neexistovali kompripásky či CX pásky.

Menia sa aj požiadavky klientov?
Požiadavky klientov sa menia z roka na rok. Sú aktívnejší, vyznajú sa lepšie v problematike, ako aj v systémoch. K obnove pristupujú omnoho komplexnejšie. V minulosti nemali v rámci zateplenia obvodového plášťa záujem riešiť napr. lodžie či balkóny, ktoré sú paradoxne najviac namáhané poveternostnými vplyvmi. V súčasnosti je situácia úplne iná. Realizuje sa obnova obvodového plášťa aj strechy, lodžií, stupačiek, výťahov…

Významná zmena nastala aj v tom, že hlavným kritériom už nie je cena. Samozrejme, ešte stále zohráva rozhodujúcu úlohu, ale investori sa začínajú viac zaujímať o referencie, meno a stabilitu firmy.

Do akej miery ovplyvňuje typ a pevnosť ob­vodovej konštrukcie výber typu kotiev?
Typ kotiev by mal byť presne zadefinovaný už v projektovej dokumentácii. Počet kotiev udáva každý výrobca systému, ale ide len o odporúčanie. Pri realizácii by sa malo postupovať podľa kotevného plánu, ktorému predchádza statické posúdenie podkladovej konštrukcie – obvodového plášťa. Pred začatím realizačných prác je potom povinnosťou zhotovovateľa vyzvať zástupcu výrobcu kotiev, aby vykonal ťahovú skúšku predpísaných kotiev in situ a tým overil správnosť návrhu.

Stretli ste sa počas svojej praxe s obvodovým plášťom, ktorý by bol až do takej miery zdegradovaný, že jeho obnova ETICS nebola možná?

Spravidla je obnova obvodového plášťa ETICS možná. Stretli sme sa však aj s obvodovým plášťom, ktorý bol natoľko zdegradovaný v dôsledku zatekania zrážkovej vody, že sme museli pristúpiť k jeho úplnej asanácii. Išlo o pórobetónové kvádre, ktoré boli zdegradované do takej miery, že zrážková voda zatekala až do interiérov bytov. Ukotvenie ETICS bolo nereálne. Ide však skôr o výnimočné prípady. Väčší problém predstavujú lodžie a balkóny.

Zameriavate sa len na zatepľovanie panelových bytových domov alebo aj napríklad historických budov?
Špecializujeme sa na komplexnú obnovu panelových bytových domov. Zatiaľ sme nerealizovali žiadnu špecifickú zákazku týkajúcu sa historických budov. Samozrejme, hľadáme priestor na rozvoj aj týmto smerom. Nie vždy je však zateplenie takýchto budov nevyhnutné, alebo dokonca vhodné. V prípade historických budov ide naozaj o špecifickú zákazku, ktorá si vyžaduje spoluúčasť špecialistov na historické fasády, pretože sa zvyčajne v súlade s pokynmi pamiatkarov musí zachovať vonkajší vzhľad budovy.

Okrem zatepľovania sa zaoberáte aj rekonštrukciami plochých striech. Aké sú najčastejšie dôvody indikujúce obnovu?

Medzi hlavné problémy striech patrí zatekanie cez zastarané lepenkové systémy. V minulosti sa tieto systémy dokonca ukladali na opačné spády, vpusty sa nachádzali na najvyšších bodoch strešného plášťa, čo prirodzene viedlo k zatekaniu.

Na rekonštrukciu striech používate fólie na báze mäkčeného PVC a modifikované asfaltované pásy. Aký je medzi nimi rozdiel?
Fólie na báze mäkčeného PVC možno ukladať na nevyspádovanú strechu. Ide o jednoduchšiu a čistejšiu technológiu. Tento typ krytiny však má aj svoje nevýhody. Strecha je síce pochôdzna, ale tým, že ide o mäkší materiál, môže sa ľahšie poškodiť. Preto sa tento typ materiálu neodporúča, ak sa na streche nachádzajú napríklad technické zariadenia mobilných operátorov či iné, ktoré vyžadujú zvýšený pohyb osôb po streche. Ak sa fólia kotví do premočeného pórobetónového podkladu, musí sa v priebehu dvoch až troch rokov kontrolovať, či sa kotvy neuvoľnili. Modifikované asfaltované pásy predstavujú rovnako dobrý systém, ale musia sa ukladať na spád. Strecha musí byť vyspádovaná do vpustov. V prípade fólií na báze mäkčeného PVC toto odpadá. Ide totiž o tzv. bazénovú fóliu, na ktorej môže voda stáť.

Aká je znášanlivosť fólií na báze PVC s polystyrénom?
Fólie na báze mäkčeného PVC možno ukladať či už na tepelnú izoláciu na báze extrudovaného polystyrénu, alebo minerálnej vlny.

Môžu sa ukladať aj na už existujúcu asfaltovú krytinu?
Áno môžu. Pred samotnou rekonštrukciou však treba na pôvodnom podklade vyspraviť nerovnosti, nasleduje položenie tepelnej izolácie a kotvenie fólie. Fóliu možno zasypať napríklad štrkom alebo zeminou a vytvoriť tak vegetačnú strechu.

Považujete takýto postup rekonštrukcie za optimálny alebo klientovi odporúčate skôr zhotovenie nového strešného plášťa?

V praxi ide o najčastejšie riešenie. K úplnému odstráneniu pôvodného obvodového plášťa a k jeho nahradeniu novým dochádza zriedkavo. Samozrejme, aj tu platí, že by obnove malo predchádzať tepelnotechnické a statické posúdenie existujúceho stavu. Obnovu plochých striech panelových bytových domov možno realizovať napríklad vyhotovením krovu. Ale keď sa na streche vytvorí spád, ide o rovnako kvalitné riešenie, ako predstavuje šikmá strecha. Nevýhodou šikmej strechy je jej nepochôdznosť. Investor – vlastníci bytov – by mal pred obnovou zhodnotiť všetky za a proti a rozhodnúť sa pre riešenie, ktoré bude najviac vyhovovať jeho požiadavkám.

Správne vyhotovenie detailu atiky nie je jednoduchou záležitosťou. Ako zabezpečiť, aby vyhovoval z hľadiska tepelnotechnických a hygienických požiadaviek?

Problematiku atiky by mal riešiť projekt. Problémy nastávajú, ak nie je medzi atikou a obvodovým plášťom prerušený tepelný most. V takomto prípade sa musí atika vhodne zaizolovať. Z vonkajšej strany fasády by sa mala tepelná izolácia ukladať tak, aby atika bola jednoliatou súčasťou obvodového plášťa. Následne sa po demontovaní pôvodného oplechovania vrchná a vnútorná bočná strana atiky obalí extrudovaným polystyrénom, na ktorý sa upevní doska OSB. Ňou sa vytvorí dostatočne tvrdý podklad na upevnenie nového oplechovania. Je dôležité, aby presahy nových klampiarskych ukončení boli dostatočné. Už v čase rekonštrukcie strešného plášťa, a teda aj súvisiacej atiky, treba myslieť na budúce zateplenie obvodového plášťa a jeho hrúbku zohľadniť pri zatepľovaní atiky. Ak sa totiž nepočíta s dostatočnou hrúbkou, treba dodatočne robiť rozličné rozširovania. Tým však vzniká ďalší spoj, ktorý sa nedá dokonale utesniť. Preto je vždy lepšie zhotoviť úplne novú atiku, napríklad aj v prípade, že sa atika rekonštruovala len pred krátkym časom.Ďalším problémom plochých striech sú priestupy (vpusty, vyústenia odvetrávacích komínov a pod.). Sú častým dôvodom zatekania vody do strešného plášťa, čo spôsobuje zníženie jeho tepelnoizolačných vlastností. Čo netreba v tejto súvislosti zanedbať?

Dôležité je správne utesnenie spojov. V prípade fólie z PVC sa fólia na odvetrávacie komíny navaruje. Takže ide v podstate o dokonale tesný spoj. Ak sa použijú modifikované asfaltované pásy, treba izoláciu vytiahnuť na vodorovnú časť šachty a na ňu vyhotoviť oplechovanie.

Na zasklenie napríklad schodiskových priestorov sa v minulosti používalo profilované sklo – copilit. Aké sú možnosti jeho rekonštrukcie?
Najväčšie tepelné úniky sú práve cez copilitové steny. Tie sa používali najčastejšie na uzatvorenie schodiskových priestorov. Používala sa kovová konštrukcia, ktorá sa zasklievala drôtosklom alebo sklom v rámoch. Pri obnove sa táto stena väčšinou úplne odstráni. Nahrádza sa buď celozaksleným riešením, alebo čiastoč­ným zasklením. V prípade čiastočného zasklenia sa do polovice výšky vymuruje parapet a do otvoru sa osadí klasické plastové okno. Okno musí byť otváravé, pretože z po­žiarneho hľadiska ide o únikový východ.

Aké problémy môže spôsobiť nesprávne vyhotovenie detailu styku okna s ostením napríklad pri náporovom daždi?

Ide o detail, cez ktorý môže zrážková voda najčastejšie zatiecť. Preto odporúčame používať nadštandardné doplnky. Na zvýšenie ochrany pripojovacej škáry okna s ostením odporúčame použiť komprimačnú alebo CX pásku, ktoré sa lepia po celom obvode okenného otvoru a utesňujú okenný rám z exteriérovej strany. Zároveň používame tesniace profily APU lišty v kombinácii s dvojitým tmelením. Výrobcovia dodávajú aj pásky na tzv. oddilatovanie tepelnoizolačného systému od rámu okna v kombinácii s APU lištou.
Problém zatekania zrážkovej vody cez okná vzniká aj v dôsledku nesprávnej montáže parapetu, keď parapet nezapadne dostatočne hlboko do drážky.

Sú vlastníci budov ochotní investovať aj do väčších hrúbok tepelnej izolácie, ako predpisuje projekt, alebo je pre nich rozhodujúca skôr cena ako tepelnoizolačné vlastnosti?
Väčšinou sa snažia dodržať hrúbku, ktorá je navrhnutá v projekte. Ak sa medzi vlastníkmi bytov v bytovom dome nachádza niekto, kto sa v problematike vyzná viac, má snahu mys­lieť progresívne. Hrúbka tepelnej izolácie by sa však mala kreovať už v projektovej fáze.

Majú aj alternatívne tepelné izolácie (na báze konope, drevovlákna…) možnosť presadiť sa vo väčšom meradle pri obnove budov?

My sme sa, pokiaľ ide o panelové bytové domy, s inou alternatívou ako s penovým polystyrénom, minerálnou vlnou alebo s izoláciou na báze fenolovej peny v praxi nestretli. Svoje určite zohráva požiarne hľadisko tepelnej izolácie, ako aj cena.

Akú reálnu životnosť má zateplenie?
Prvé domy sme zateplili už pred viac ako 14 rokmi. Zatiaľ sme sa nestretli s tým, že by bol s nimi nejaký problém. A predpokladáme, že v najbližšom období sa ani žiadne problémy nevyskytnú. V laboratórnych podmienkach sa spolupôsobenie a odolnosť jednotlivých materiálov testuje predpísanými skúškami na min. 50 rokov. Každý výrobca udáva životnosť individuálne.

Máte už teraz reálnu predstavu o tom, ako sa bude postupovať v budúcnosti pri jeho rekonštrukcii?
V prípade, že sa bude musieť pôvodné zateplenie sanovať, existujú na trhu už systémy, ktoré umožňujú dozateplenie. Pred dozateplením sa však bude musieť určite realizovať statické posúdenie podkladu.

Rozhovor spracovala: Andrea Dingová
FOTO: JORDAN – SP, Dano Veselský

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.