Našou snahou je naplno využiť ľudský potenciál (Profil spoločnosti HBH, a. s.)
Galéria(5)

Našou snahou je naplno využiť ľudský potenciál (Profil spoločnosti HBH, a. s.)

Spoločnosť HBH, a. s., vznikla v roku 1990. Napriek nepriaznivej situácií v 90. rokoch a hospodárskej kríze, ktorá trvá dodnes, dokázala zabezpečiť prácu pre takmer 200 pracovníkov a ich počet sa udržal na rovnakej úrovni od vzniku spoločnosti až do súčasnosti. Vznik spoločnosti, jej pôsobenie na trhu a plány do budúcnosti nám priblížil Ing. Igor Strempek, generálny riaditeľ.

Ing. Igor Strempek,
generálny riaditeľ spoločnosti HBH

Kedy a ako vznikla vaša spoločnosť?
Naša spoločnosť vznikla v roku 1990, keď sa odbor výstavby ako súčasť podniku Považské strojárne na výnimku ministra hospodárstva osamostatnil a stal sa základom našej spoločnosti. V nasledujúcich štyroch rokoch sa spoločnosť postupne transformovala od verejnej obchodnej spoločnosti cez spoločnosť s ručeným obmedzeným až na akciovú spoločnosť so 100-percentným súkromným kapitálom.

Akými činnosťami sa zaoberá vaša spoločnosť?

Sme stredne veľká firma a ponúkame širo­ké portfólio činností a služieb od stavebných prác cez údržbu komunikácií až po výrobu plastových okien. Stavebná činnosť predstavuje takmer 96 % všetkých výkonov spoločnosti. Na začiatku sme sa špecializovali predovšetkým na výstavbu a rekonštrukciu priemyselných objektov, čo súviselo s predchádzajúcim zameraním odboru výstavby. Postupným systematickým vylepšovaním našich činností sme získali schopnosť pružne reagovať na požiadavky trhu a čo najlepšie sa im prispôsobiť, takže dnes realizujeme okrem priemyselných aj bytové a občianske stavby, sociálno-administratívne budovy, športové objekty a inžinierske stavby. Našou snahou je čo najlepšie splniť predstavy investora. Hovoriť o úspešnej zákaz­ke môžeme vtedy, ak je ochota načúvať jeho požiadavkám, podporená serióznosťou v dodržiavaní cenových kalkulácií a termínov. Kvalifikovaný prístup našich pracovníkov a kvalitná realizácia prác sú garanciou toho, že výsledkom nášho snaženia je hodnotné stavebné dielo, kde sa naše ekonomické predstavy a kapacitné možnosti stretávajú s ekonomickými, estetickými a časovými predstavami investora. A o to sa snažíme.

Koľko zamestnancov má vaša spoločnosť?
Udržiavame si pomerne stabilný počet pracovníkov na úrovni takmer 200 zamestnancov. V súčasnosti zamestnávame 40 technických a 160 výrobných pracovníkov vo všetkých profesiách. Riadiaci a odborní pracovníci absolvovali skúšky spôsobilosti v rámci svojich odborných profesií a pokračuje dopĺňanie kvalifikácie výrobných pracovníkov formou školení a kurzov. Ako generálny riaditeľ zastupujem spoločnosť v obchodných, pracovnoprávnych a personálnych vzťahoch. Okrem toho má spoločnosť výrobno-technický, ekonomický, dopravno-zásobovací úsek a správu majetku, za ktoré zodpovedajú vedúci riadiaci pracovníci. V rámci týchto úsekov sú jednotlivé strediská HSV (hlavná stavebná výroba) a PSV (pomocná stavebná výroba) a ich riadenie zabezpečujú koordinátori výroby, stavbyvedúci a majstri.

Akým spôsobom získavate zákazky?
V minulosti sme väčšinu zákaziek získavali formou verejného obstarávania. Našimi zákazníkmi boli peňažné a sociálne ústavy a verejné úrady. Neskôr sa k nim pridali rôzne spoločnosti, nezriedka podporované zahraničným kapitálom. S niektorými úspešne spolupracujeme od ich vzniku, máme s nimi uzatvorené dlhodobé kontrakty a riešime všetky ich potreby v oblasti investičných a údržbových prác. Tým, že sa snažíme ponúknuť rozumnú cenu, kvalitnú realizáciu a spoľahlivosť v dodržaní termínov a dohôd, dostáva sa partnerstvo s investorom do inej roviny. Vďaka tomu dnes získavame väčšiu časť zákaziek užším výberom alebo priamym zadaním. To sa však dá len vtedy, ak obchodní partneri s vami majú predchádzajúcu pozitívnu skúsenosť. Samozrejme, časť zákaziek stále získavame formou verejného obstarávania, s ktorým máme dlhoročné skúsenosti.

Koľko realizácií máte v súčasnosti na svojom konte?
Na stavebnom trhu pôsobíme 20 rokov a za toto obdobie sme zrealizovali niekoľko desiatok zaujímavých stavieb. Boli to novostavby i rekonštrukcie a mnohé z nich boli pre nás výzvou dokázať odbornú zdatnosť pracovníkov našej spoločnosti, zvládnuť nové technológie a pracovné postupy.

Spolupracujete pravidelne s nejakými správcovskými spoločnosťami?

Samozrejme, že si uvedomujeme potrebu obnovy bytových domov, a vidíme tu ďalšie možnosti uplatnenia na stavebnom trhu. Pokiaľ nás o to správcovská spoločnosť požiada, ochotne poskytneme odbornú radu, či technické riešenie. Prípadne sme pripravení zabezpečiť celkovú obnovu bytového domu. Všetko záleží od požiadavky investora.

Zúčastňujete sa schôdzí s vlastníkmi bytov?
Pri obnove bytového domu sa dostávame do situácie, keď síce máme za obchodného partnera spravidla správcovskú spoločnosť alebo bytové spoločenstvo, ale netreba zabúdať na to, že ho tvoria jednotliví vlastníci bytov, z ktorých každý má svoju predstavu o obnove. Mnohokrát sa názory na rozsah a spôsob prác rozchádzajú aj medzi jednotlivými nájomníkmi. Aj napriek tomu, že je vypracovaná projektová dokumentácia, nevedia sa dohodnúť na riešení. Vtedy je najlepšie stretnúť sa s vlastníkmi bytov a trpezlivo im vysvetliť jednotlivé postupy, navrhnúť riešenia. Takže moja odpoveď je áno. Pokiaľ realizujeme obnovu bytového domu, je potrebné zorganizovať takéto stretnutie, vysvetliť a dohodnúť si podrobnosti realizácie, a tým predísť mnohým problémom v budúcnosti.

Aké tepelnoizolačné systémy využívate?
Naša spoločnosť má dlhoročnú spoluprá­cu so spoločnosťou Baumit. Realizujeme kontaktné tepelnoizolačné systémy. Má­me licenciu z Technického a skúšobného ústavu stavebného v Bratislave na zhotovenie vonkajších kontaktných tepelnoizolačných systémov.

Máte vo vlastnej réžii aj výrobu plastových okien. Povedzte nám niečo o nej.
V segmente plastových okien je pomerne veľká konkurencia, preto sa v prvom rade snažíme umiestňovať tieto výrobky na trhu prostredníctvom našich stavieb. Okrem toho sa zúčastňujeme aj súťaží o subdodávku na iné stavby a nebránime sa ani predaju okien drobnejším investorom. Naše okná sú vyrobené z 5-komorových profilov nemeckého výrobcu a spĺňajú tie najnáročnejšie kvalitatívne požiadavky. Používame celoobvodové bezpečnostné kovanie, zasklenie sa realizuje izolačným dvojsklom, pričom typ skla závisí od požiadavky investora. Plastové výrobky vieme vyhotoviť v požadovanej farebnosti, prípadne imitácii dreva podľa vzorkovníka a výberu zákazní­ka. Samozrejmosťou je kompletná dodáv­ka od zamerania, vypracovania cenovej ponuky až po dodávku a montáž jednotlivých plastových výrobkov s príslušenstvom. Okná sú, samozrejme, certifikované.

S akými najčastejšími problémami sa stretávate pri zatepľovaní bytových domov?
Obnova bytového domu patrí z hľadiska realizácie k jednej z najnáročnejších rekonštrukcií, preto je dôležitá kvalitná a dôsledná príprava pred vlastnou realizáciou. Pri obhliadkach sa stretávame napr. s tým, že pri premeraní jednotlivých stien pred zateplením obvodového plášťa zistíme, že ich krivosť je oveľa väčšia ako pri bežných rekonštrukciách. To si vyžaduje použitie rôzne hrubých tepelných izolantov. Súvisí to so zlým stavom bytových domov, kde je stupeň poškodenia pri jednotlivých systémových poruchách často vyšší, ako sa predpokladá. A v neposlednom rade netreba zabúdať na to, že práce sa realizujú za plnej prevádzky domu, čím sa naruší súkromie jeho obyvateľov.

Aký názor prevláda v otázke celkovej obnovy bytových domov?
Názory odborníkov i laickej verejnosti na obnovu bytových domov sú rôzne. Najčastejšie však prevláda názor celkovej obnovy bytového domu cez obnovu strešného plášťa, výmenu otvorových výplní, obnovu obvodového plášťa až po obnovu vykurovacieho systému bytového domu. Toto je ale ideálne riešenie a jeho finančná náročnosť je pomerne vysoká, ale celkový efekt z obnovy je, samozrejme, najvyšší. Žiaľ, je to limitované finančnými možnosťami investorov a ešte asi aj dlho bude.

Ako postupujete v prípade, ak vlastníci bytov nemajú záujem o celkovú obnovu bytového domu, napr. nesúhlasia s výmenou okien?

Pred začiatkom realizácie obnovy sa snažíme vlastníkom vysvetliť, v čom spočíva komplexnosť obnovy bytového domu a dôsledky toho, keď sa napr. nevymenia okná alebo sa nerealizuje obnova strešného plášťa. Pokiaľ trvajú len na čiastočnej obnove bytového domu, snažíme sa navrhnúť a odsúhlasiť taký postup a rozsah, aby bolo možné v ďalšej etape obnovy plynule naviazať na predchádzajúce práce.

Vykonávate svoju činnosť vlastnými silami?
Práce realizujeme vlastnými kapacitami. Rôzne špecifické a remeselné práce zabezpečujeme prostredníctvom subdodávateľov, ako napr. v prípade vzduchotechniky, elektroinštalácií a pod.

Máte svojich stálych dodávateľov alebo je to individuálne od zákazky?
Dlhoročnou praxou sme si overili mnohých subdodávateľov a pravidelne spolupracujeme s tými, s ktorými máme pozitívne skúsenosti. Prirodzene je to na každej zákazke individuálne. Prioritu má nielen najnižšia cena, ale aj komplexnosť subdodávky a predovšetkým kvalita prác.

Stretli ste sa s ponukou na dokončenie realizácie zateplenia bytového domu po inej firme?

Aj nedávno nás oslovili s požiadavkou na dokončenie obnovy bytového domu po firme, s ktorou sa investor musel rozlúčiť pre nekvalitne zrealizované práce. Takéto ponuky spravidla odmietame.

Akú poskytujete záruku na svoje práce?

Záruku poskytujeme minimálne v zmysle Obchodného zákonníka, čiže dva roky, ale spravidla nad jeho rámec. Nie je neobvyklá záruka 5, respektíve 6 rokov.

Aký je váš prístup k reklamáciám?
Každú reklamáciu zaevidujeme a na jej vybavenie je určený pracovník, ktorý je poverený príslušnú reklamáciu posúdiť a v prípade, že je opodstatnená, zabezpečí odstránenie problému. Zvyčajne v každej zmluve o dielo máme s investorom dohodnutý mechanizmus reklamácií a podľa neho potom postupujeme.

Na slovenskom trhu máte silnú konkurenciu. Ako sa s touto situáciou vyrovnávate?

Počas pôsobenia spoločnosti na stavebnom trhu sa naša spoločnosť personálne a technicky stabilizovala. Snažíme sa neustále zvyšovať objem výroby a primerane aj zisk. Tento zisk pravidelne využívame na obnovu strojného parku a stavebnej mechanizácie. Tiež sa snažíme nezaostávať v zavádzaní nových technológií. Svojim pracovníkov zabezpečujeme odborné školenia, vzdelávacie programy, aby sme zabezpečili vysokú odbornosť ich prípravy. Pracovníci našej spoločnosti získali osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho, osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavebného dozoru, preukaz odborne spôsobilých osôb vo verejnom obstarávaní, certifikáty firiem o absolvovaní odborných školení zamestnancov firmy. Máme zavedený a aplikujeme systém manažérstva kvality EN STN ISO 9001. Všetky tieto kroky nám umožňujú presadiť sa na stavebnom trhu.

V akých lokalitách pôsobíte?
Od vzniku spoločnosti sa oblasť nášho podnikania dá ohraničiť koridorom Bratislava – Považská Bystrica – Žilina. Tento územný dosah sa zdal optimálny aj z hľadiska finančnej náročnosti na prepravu ľudí a materiálu, pri udržateľnosti konkurencieschopnosti našich cien. Až do roku 2008 nám tento priestor poskytoval dostatok príležitostí, no v dnešnom krízovom období, keď objem stavebnej výroby výrazne poklesol, sa naše pracovné aktivity presu­nuli aj do vzdialenejších častí Slovenska.

Čo zahraničie?
Dva roky sme pôsobili vo Francúzsku, takže máme aj skúsenosti zo zahraničia. Dnešné možnosti sú však obmedzené, nakoľko kríza postihla aj okolité krajiny.

Ako vidíte budúcnosť spoločnosti?
Koncom roku 2008 zasiahla svetovú ekonomiku kríza, ale tri – štyri roky predtým stavebníctvo na Slovensku prežívalo neobyčajný stavebný rozmach. Na druhej strane nám bolo jasné, že toto obdobie nebude trvať stále, preto sme sa snažili tento čas využiť na to, aby sme spoločnosť stabilizovali nielen technicky, ale predovšetkým personálne. Každá firma, okrem technického a materiálneho zázemia, stojí predovšetkým na ľuďoch. Mojou najdôležitejšou snahou je preto naplno využiť ľudský potenciál, ktorým naša spoločnosť disponuje. Zavedený a aplikovaný systém riadenia spolu s motivačným ohodnotením pracovníkov sú rozhodujúcimi faktormi, ktoré pomáhajú vytvárať priaznivé pracovné prostredie. Snažíme sa zosúladiť ciele spoločnosti s jednotlivými úlohami pracovníkov a podporovať tímovú prácu. Naša firma sa za obdobie pôsobenia na stavebnom trhu vyprofilovala, prekonala zložité obdobie v 90. rokoch, a tak sa budúcnosti nebojím. Verím, že aj v tomto nepriaznivom období dokážeme obstáť na stavebnom trhu a vybudujeme nejedno hodnotné stavebné dielo.

TEXT: Jana Bodocká
FOTO: HBH

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov.