Používajú slovenské inštitúcie zelené obstarávanie?

ANKETA: Používajú slovenské inštitúcie zelené obstarávanie?

Predstaviteľov samosprávy, štátnej správy a známeho architekta s medzinárodnými skúsenosťami sme sa opýtali či využívajú v súčasnosti žiadaný typ obstarávania.

Tento typ obstarávanie pomáha zmierňovať klimatickú krízu, podporuje šetrné využívanie prírodných zdrojov. Zároveň je cestou, ako šetriť životné prostredie a peniaze všetkých ľudí. Strategickým cieľom pre Slovensko je dosiahnutie 50 % podielu realizovaných „zelených“ zákaziek orgánmi štátnej správy z celkového objemu nimi uzavretých zmlúv pre vybrané skupiny produktov.

Vláda a MŽP SR plánujú zvýšiť podiel zeleného verejného obstarávania

Ministerstvo životného prostredia SR.
Ministerstvo životného prostredia SR. | Shutterstock

Ministerstvo životného prostredia SR

Z údajov získaných  v roku 2021 od všetkých monitorovaných subjektov vyplýva, že priemerná úroveň uplatňovania zeleného verejného obstarávania v SR bola 5,14 %  v rámci podielu počtu zelených zákaziek na všetkých zákazkách vo verejnom obstarávaní a 17,7 % v rámci podielu hodnoty zelených zákaziek na všetkých zákazkách vo verejnom obstarávaní.

Monitorovanie však ovplyvnili viaceré skutočnosti, predovšetkým pandémia covid-19, nedôsledná priebežná evidencia zelených zákaziek v jednotlivých inštitúciách počas roka, nedostatočné chápanie procesu hodnotenia zeleného verejného obstarávania a ďalšie. Súčasná vláda a MŽP SR presadzuje opatrenia, ktoré zvýšia podiel zeleného verejného obstarávania, čo je jeden z pilierov reforiem v rámci plánu obnovy.

Uznesenie vlády z 31. augusta 2022 ukladá ministerstvám a ďalším štátnym inštitúciám aplikovať od 1. októbra 2022 nástroje zeleného verejného obstarávania vo verejných obstarávaniach, ktoré sa týkajú výstavby alebo rekonštrukcie pozemných stavieb nad 30-tisíc eur. Výnimku budú mať iba drobné stavebné práce do 30-tisíc eur, ktoré možno označiť za menej významné vzhľadom na ich charakter, rozsah a hodnotu.

Mesto Bratislava patrí k lídrom zodpovedného verejného obstarávania

Michal Garaj
Michal Garaj | Zdroj: Archív respondenta

Michal Garaj, vedúci oddelenia verejného obstarávania, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Mesto uplatňuje zodpovedné verejné obstarávanie od roku 2019. Odvtedy sa každoročne snaží zvyšovať počet zákaziek, ako aj ich finančný podiel, v ktorých uplatňuje zodpovedný aspekt. Princípom je zvýšenie celkovej hodnoty za peniaze tak, že zákazky podporujú životné prostredie a/alebo spoločnosť.

Tieto ciele patria medzi strategické v EÚ aj v SR, pričom mesto Bratislava je na Slovensku jedným z lídrov v zodpovednom verejnom obstarávaní. Zeleným obstarávaním sme realizovali verejné súťaže, napríklad nákup energie, kancelárske potreby, upratovacie služby.

Nastavujeme podmienky tak, aby sme znížili negatívny vplyv obstarávaných tovarov a služieb na životné prostredie. Príkladom je obstaranie uličných svietidiel. Zrealizovali sme ho metódou odporúčanou Európskou komisiou tak, aby sa nezohľadňovala len nákupná cena svietidla, ale aj kvalita a energetická efektivita.

V porovnaní s nákupom svietidiel v minulosti sa podarilo dosiahnuť aj výhodnejšiu cenu. Mesto nakupuje svietidlá lacnejšie, ich inštaláciou ušetrí druhýkrát, keďže spotrebujú menej energie a navyše sú aj kvalitnejšie.

Aj obyčajné maľovanie sa dá urobiť ekologickejšie

Jaroslav Lexa
Jaroslav Lexa | Zdroj: Archív respondenta

Jaroslav Lexa, podpredseda Úradu pre verejné obstarávanie

Zelené obstarávanie je extrémne dôležitá téma. Neviem si predstaviť zákazku, kde by nemal byť využitý zelený aspekt. Keď to zjednoduším, aj obyčajné maľovanie by sa dalo urobiť ekologickejšie. V akejkoľvek stavebnej zákazke sa dá uvažovať o tom, aký ekologický prvok možno „dať“ do jej vnútra.

Napríklad použitím vhodných recyklovaných materiálov alebo vhodným následným spracovaním vybúraných materiálov. Pozitívne dôsledky zeleného obstarávania môžu byť také, že vôbec nepredražia zákazku, ale benefitom bude nejaká úspora. Možnosti sú veľké, treba sa do nich pustiť. Verejní obstarávatelia sa postupne oboznamujú s takýmto obstarávaním, ale často nemajú alebo si nevyhradia dostatok času.

Keď verejní obstarávatelia urobia prípravné trhové konzultácie, vedia na základe získaných informácií požiadať projektantov, aby navrhli vhodné možnosti a „preklopili“ zelené aspekty do kritérií alebo požiadaviek na predmet zákazky. Pozitívne je, že mnohí to už začali robiť. Základná časť, ktorá sa týka ekológie, súvisí s tým, že nedostanete stavebné povolenie, ak nedosiahnete istý parameter. To je minimum, ktoré určuje zákon.

Najmä v súčasnosti je potrebné posunúť sa na vyššiu úroveň prostredníctvom využitia existujúcich možností benefitovať z ekologických riešení.

Zmyslom je zavádzať materiály z recyklovaného stavebného odpadu

ST Katarina Brunckova foto mais 1
Katarína Bruncková | Zdroj: Archív respondenta

Katarína Bruncková, štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby SR

Predpoklady na zelené verejné obstarávanie sú u nás vytvorené už dávno. V súvislosti s plánom obnovy bude boom stavebných prác. V súlade so zelenou politikou EÚ by bolo treba, aby sa inštitúcie a organizácie, ktoré sa zúčastňujú na stavebných projektoch, uberali cestou zeleného obstarávania. Má svoju metodiku, na jej tvorbe sa podieľal rezort životného prostredia.

Zmyslom je, aby sa aj pri výstavbe zavádzali alternatívne stavebné materiály z recyklovaného stavebného odpadu či práce, ktoré významne znižujú emisie. V takomto prípade by mali byť uchádzači, ktorí sa prihlásia do verejných obstarávaní, istým spôsobom zvýhodnení, keď toto vedia prezentovať v rámci ponuky. Zelené verejné obstarávanie nemá pri výstavbe ciest a diaľnic až také uplatnenie.

Recyklované stavebné výrobky majú svoju pružnosť a iné charakteristiky, ktoré nemusia byť vhodné do veľkých infraštruktúrnych stavieb. Viac si viem predstaviť zelené obstarávanie pri občianskej vybavenosti, obnove verejných budov alebo výstavbe a rekonštrukciách budov financovaných z plánu obnovy.

Zelené obstarávanie platí počas celej existencie budovy

Peter Beňuška
Peter Beňuška | Zdroj: Archív respondenta

Peter Beňuška, bývalý hlavný architekt Európskej komisie

Zelené obstarávanie sme využili pri všetkých obstarávaniach bez jedinej výnimky, ktoré som ako vedúci oddelenia pre projektovanie budov Európskej komisie zastrešoval a bol za nezodpovedný. Sú to princípy, ktoré prispievajú k trvalej udržateľnosti budov i nášho prostredia.

V novopostavených alebo v zrekonštruovaných budovách EK sme presadzovali zelené strechy, osadzovali solárne panely či využívali dažďovú vodu, prípadne aj pramene v rámci pozemku, na splachovanie záchodov. Prípad od prípadu, vždy podľa daných podmienok tej či onej budovy. Požiadavky na budovy v energetickej triede A0 sme uplatňovali skôr, ako to bolo povinné pre budovy verejnej správy v členských štátoch.

Zelené obstarávanie platí počas celej existencie budovy od jej postavenia, prevádzky, rekonštrukcie až po jej demoláciu. Získal som skúsenosti so všetkými uvedenými fázami. Dnes už povinnosť stavať v štandarde A0 platí pre všetky stavby – a ja som prekvapený, že niektorí kolegovia či investori s tým majú problém.

Aj pri dodržiavaní požadovaných parametrov sa dá robiť dobrá architektúra. Povedal by som dokonca, že len architektúra, ktorá dodržuje environmentálne princípy, je dobrá.

Článok sme uverejnili v časopise ASB 11-12/2022