OZ Naše zálesíčko
Galéria(9)

Drevené korzo nad Dunajom aj zrekonštruovaný mlyn: S akými projektmi sa dediny uchádzajú o krajinársku cenu?

Do siedmeho ročníka Ceny Slovenskej republiky za krajinu bolo nominovaných deväť realizovaných projektov. Ich počet v porovnaní s minulým rokom vzrástol.

Cena za krajinu je určená samosprávam, združeniam samospráv a mimovládnym organizáciám, ktoré ideovo a tematicky prispievajú k implementácii Dohovoru o krajine Rady Európy na národnej úrovni. Jej vyhlasovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR a národným koordinátorom Slovenská agentúra životného prostredia. Udeľuje sa každé dva roky, tento raz boli nominovaných deväť projektov.

Projekt „Ku koreňom“
Projekt „Mlyn Buzica“
Projekt „Za krajšie a zelenšie Gajary“
Projekt „Komplexné reštaurovanie Rotundy sv. Juraja“
Projekt „Tam, kde víno tečie potokom, ľudia v pote pracujú“
Projekt Katarínka – záchrana ruín Kláštora a Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej“
Projekt „Korýtko vlakom, bicyklom“
Projekt „Korzo Zálesie – revitalizácia nábrežia Malého Dunaja pre voľnočasové aktivity“

Obec Bojná prihlásila svoj projekt s názvom „Ku koreňom“, ktorý prezentuje dedičstvo predkov a je zameraný na zhodnocovanie kultúrno-historického potenciálu územia obce Bojná. Obec Buzica v rámci svojho projektu „Mlyn Buzica“ zrekonštruovala historické objekty kaštieľa a mlyna a vytvorila prostredie pre budovanie spolupráce malých a stredných podnikateľov v pohraničných oblastiach.

Obec Gajary sa v projekte „Za krajšie a zelenšie Gajary“ sústredila na podporu zelenej infraštruktúry, a teda budovanie bylinkových záhonov či výsadbu zelene, s cieľom znižovať nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.

Obec Nitrianska Blatnica v rámci svojho projektu „Komplexné reštaurovanie Rotundy sv. Juraja“ a revitalizácie jej okolia upriamuje pozornosť na výsledky pamiatkových výskumov a prác. Tie posunuli vznik rotundy do predrománskeho obdobia, čo znamená pred rok 1000.

Obec Vinosady projektom „Tam, kde víno tečie potokom, ľudia v pote pracujú“ opätovne vracia opusteným a zanedbaným vinohradom ich pôvodnú produkčnú funkciu a buduje vodozádržné opatrenia nielen vo viniciach, ale aj v zastavanej časti obce.

Občianske združenie KATARÍNKA sa v prihlásenom projekte „Katarínka – záchrana ruín Kláštora a Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej“ sústredí na zachovanie pôvodnej siluety objektu v prírodnom prostredí. Zveľaďovanie areálu kláštora a kostola prebiehalo prostredníctvom dobrovoľníckej práce mladých ľudí počas letných táborov.

V projekte s názvom „Korýtko vlakom, bicyklom“ sa OZ Korytnická železnica Ružomberok snaží pritiahnuť ďalších návštevníkov v segmente železničnej a cyklistickej dopravy. A to odhaľovaním a propagáciou nových zaujímavostí v okolí trate a cyklotrasy.

Občianske združenie Naše Zálesíčko projektom „Korzo Zálesie – revitalizácia nábrežia Malého Dunaja pre voľnočasové aktivity“ rozpovedá príbeh znovuobjavenia rieky Malý Dunaj v Zálesí. Po etapách pretvára zanedbané nábrežie na živú dedinskú promenádu. Tento počin získal dokonca ocenenie CE ZA AR 2020 v kategórii Exteriér.

Občianske združenie Spolok vodný mlyn Kolárovo v projekte „Návrat lodného mlyna“ ukazuje využitie potenciálu miesta na vytvorenie atraktívneho kultúrno-spoločenského priestoru v prírodnom prostredí Kolárova. Prezentuje ho ako zachovalé technické zariadenie, ktoré tvorilo súčasť koloritu Žitného ostrova od 18. storočia.

Projekt „Návrat lodného mlyna“
Lodný mlyn v Kolárove je posledným exemplárom plávajúceho mlyna a jediným lodným mlynom na Slovensku. | Zdroj: OZ Spolok vodný mlyn Kolárovo

Hodnotiť sa budú prínos a udržateľnosť projektu

Nominované projekty budú ich zástupcovia obhajovať pred odbornou komisiou 23. augusta. Hodnotiaca komisia je zložená z odborníkov v starostlivosti o krajinu, zo zástupcov verejnej správy, samosprávy a zástupcov neziskového sektora.

„Prihlásených kandidátov je viac ako v poslednom ročníku, čo ma veľmi teší. Znamená to, že komisia bude mať z čoho vyberať. Okrem laureáta môže v odôvodnených prípadoch oceniť i ďalšie nominované projekty, ktoré vynikajú v určitej hodnotenej oblasti, a to udelením osobitného uznania,“ uviedol Michal Maco, generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia. Zároveň je i manažérom Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2022.

Hodnotená bude komplexnosť a celkový prínos projektu v starostlivosti o krajinu, miera naplnenia kritérií pre posudzovanie ceny, príkladnosť, udržateľnosť projektu, kvalita predložených podkladov, prihlášky, ako aj samotnej prezentácie a národná reprezentatívnosť na európskej úrovni. „Laureát ceny bude nominovaný na účasť v Cene Rady Európy za krajinu 2022/2023 ako jediný zástupca Slovenskej republiky,“ doplnil Michal Maco.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v októbri tohto roka. Viac informácií sa dozviete na stránke www.cenazakrajinu.sk.

SAŽP