Ilustračná foto, študenti

Akreditované štúdium Správa bytového fondu

Slovenská technická univerzita – Stavebná fakulta STU ponúka v letnom semestri akademického roka 2021/2022 akreditované ďalšie vzdelávanie Správa bytového fondu. Akreditácia bola udelená MŠVŠ SR pod číslom POA 0473/2021/25/1.

Štúdium je určené pre správcov bytových domov. Absolvent vzdelávacieho programu nadobudne vedomosti a zručnosti potrebné k odbornému výkonu správy bytových domov v oblasti správy a údržby bytových domov a údržby technických a technologických zariadení, ktoré sú v bytovom dome inštalované (kanalizácie, vodovody, vzduchotechnika, osvetlenie, kompresory, výťahy a pod.).

Osvojí si praktické zručnosti z oblasti administratívy a zabezpečenia správy bytových domov a vedomosti z finančného manažmentu pri správe bytových domov.

Akreditované štúdium je v nadväznosti na vyhlášku č.246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov členené do nasledovných sekcií:

  • Právo a legislatíva
  • Administratívne zabezpečenie správy
  • Odborné a technické zabezpečenie správy
  • Finančný manažment a hospodárenie
  • Facility management
  • Energetické aspekty správy budov
  • Poruchy, opravy a rekonštrukcie budov
  • Stavebné úpravy.

Poslucháč po absolvovaní štúdia získa kvalifikačné osvedčenie o absolvovaní akreditovaného ďalšieho vzdelávania Správa bytového fondu, ktoré je potrebné na získanie odbornej spôsobilosti na zapísanie správcu do zoznamu v zmysle zákona.

Termín: predpokladaný začiatok február 2022
Odborný garant: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Miesto konania: Stavebná fakulta STU Bratislava, Radlinského 11, Bratislava

Informácie: viera.somorova@stuba.sk
mobil: 0904 639 121
red