Vodná elektáreň Nitra

Spúšťa sa výzva pre modernizáciu vodných elektrární, štát prerozdelí 16 miliónov eur

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo ďalšiu, v poradí tretiu, výzvu z Plánu obnovy a odolnosti v oblasti Zelenej ekonomiky. Podpora sa zameriava na modernizáciu existujúcich zariadení na výrobu elektriny s využitím vodnej energie, tzv. vodných elektrární.

Na výzvu sa z prostriedkov Európskej únie vyčlenenilo 16 miliónov eur. Cieľom je podporiť produkciu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Investíciami do modernizácie vodných elektrární sa zvýši účinnosť výroby elektriny, ktorá prispieva k naplneniu národných cieľov stanovených pre zelenú energiu.

O nenávratnú finančnú pomoc môžu žiadať prevádzkovatelia existujúcich funkčných vodných elektrární s celkovým inštalovaným výkonom na úrovni minimálne 0,5 MW. Podporené budú projekty, ktorých zámerom je modernizovať inštalovaný výkon príslušnej technologickej časti vodnej elektrárne a zároveň predĺžiť jej životnosť. V rámci jedného projektu sa môže modernizovať jedna vodná elektráreň.

Záujemcovia o tento typ podpory z Plánu obnovy môžu svoje projekty realizovať v rámci celej Slovenskej republiky, pričom projekty na území Bratislavského samosprávneho kraja získajú dotáciu vo výške 45 % z celkových oprávnených výdavkov, v ostatných krajoch Slovenska majú nárok na 60 % podporu.

Všetky potrebné informácie k výzve s kódom 01I02-26-V03 sú zverejnené na webovej stránke ministerstva www.mhsr.sk. Pre bližšie informácie je k dispozícii aj e-mailová adresa vyzvy@mhsr.sk. Žiadosti je možné podávať do 13. januára 2023, pričom projekty budú posudzované na základe kritéria nákladovej náročnosti.

Ministerstvo hospodárstva SR