image 100215 25 v1
Galéria(11)

Polomontovaný keramický strop (Pracovný postup)

Partneri sekcie:

Polomontované keramické stropy sú súčasťou komplexného systému na hrubú stavbu. Sú vhodné na použitie v bytovej a občianskej výstavbe, ale využitie nachádzajú aj v priemyselných a poľnohospodárskych budovách. Sú variabilné a možno ich použiť aj na členité a nepravidelné pôdorysy so svetlou šírkou 8 m. 

01Keramickystrop
02Keramickystrop
03Keramickystrop
04Keramickystrop
05Keramickystrop
06Keramickystrop
07Keramickystrop
08Keramickystrop

Po doplnení výstuže sa dajú využiť aj ako spojité nosníky alebo na zhotovenie konzol, napríklad balkónov a schodiskových podest. Nehodia sa do stavieb, ktoré sú dynamicky namáhané. Keramický trámikový strop tvoria keramické stropné vložky a keramobetónové stropné nosníky vystužené zváranou priestorovou výstužou.

Postup montáže

Pred samotnou montážou stropov sa odporúča overiť svetlý rozmer nosných stien (prievlakov). Tolerancia je ±20 mm.  Vždy je potrebné dodržať projektovú dokumentáciu a plán ukladania. Na korunu obvodového a vnútorného nosného muriva z brúsených tehál sa položí ťažký asfaltový pás s hrúbkou 3 mm. Ak je koruna muriva krivá s odchýlkou väčšou ako 5 mm na 2 m latu a rozdielom medzi najvyšším a najnižším miestom tak obvodových, ako aj nosných stien na uloženie stropu viac ako 10 mm, potom je potrebné korunu muriva vyrovnať maltou a až potom položiť asfaltový pás.

Asfaltový pás sa kladie na šírku uloženia stropu plus šírku stužujúceho venca. Korunu muriva z nebrúsených tehál je potrebné vyrovnať maltou vždy. Asfaltový pás sa odporúča uložiť aj na horný povrch stropu v mieste budúcich stien a priečok. V ideálnom prípade sa odporúča klásť nosníky na murivo pomocou žeriava alebo hydraulickej ruky. Ak nie je v projektovej dokumentácii uvedené inak, stropné nosníky sa začínajú klásť od miesta, kde sa nachádza ďalší konštrukčný prvok (schodisko, komín a pod.). Ak začínajú pri nosnom murive prvé skraja stropné vložky, začína sa s montážou nosníkov z tejto strany. Minimálne uloženie stropných nosníkov na nosnom murive je 125 mm. Osová vzdialenosť medzi jednotlivými stropnými nosníkmi sa vymedzí osadením krajných stropných vložiek, ktoré sa vkladajú na konci nosníkov. Maximálna medzera medzi hranou stropného nosníka a hranou stropnej vložky je 5 mm.

Stropné vložky sa kladú na murivo s presahom 25 mm. Nosníky sa musia po rozmiestnení ihneď podoprieť pomocou vhodných líniových podpier a stojok. Ako líniové podpery je možné použiť prvky systémového debnenia alebo napríklad drevené trámy s minimálnym prierezom 100 × 100 mm. Vzájomná vzdialenosť líniových podpier a vzájomná vzdialenosť stojok je max. 1 500 mm. Zároveň s podopieraním nosníkov sa navýši rozpätie budúceho stropu. Po montážnom podoprení a navýšení stropných nosníkov sa postupne vyskladajú stropné vložky, ktoré sa kladú v jednotlivých radoch kolmo na pozdĺžnu os nosníkov od jednej steny k druhej.

Po obvode stropnej konštrukcie sa z vonkajšej strany uložia vencovky tesne k sebe na zraz, za ne sa uloží tepelná izolácia s požadovanou hrúbkou (na podklad sa zafixuje maltou). Následne sa v súlade s projektovou dokumentáciou zhotoví výstuž vencov a na celú plochu sa uloží sieť kari. Sieť sa uloží na vopred pripravené dištančné podložky, ktoré zabezpečia minimálne krytie výstuže betónom. Po obvode musí sieť kari prečnievať min. 150 mm za líce muriva. V mieste prekrytia sietí musí byť presah 210 mm v obidvoch smeroch. Siete sa dotýkajú tak, aby sa v jednom bode prekrývali tri siete. Po uložení stropných vložiek, zhotovení výstuže a položení sietí kari sa môže začať s betonážou stropov.