Zvýšený záujem investorov o zelené budovy prináša riešenie pre stavebné firmy

V stavebnom podnikaní má cenotvorba významnú úlohu. Patrí k nástrojom pre získanie stavebnej zákazky, podlieha jej sledovaniu a kontrole počas realizácie až po následné vyhodnotenie a dosiahnutie zisku.

Od úrovne nákladov a cien realizovaných výkonov závisí výsledný efekt podnikania a možnosť ďalšieho rozvoja stavebnej firmy.  Každá stavebná firma si tvorí vlastnú cenovú stratégiu, vlastný postup pri určovaní výšky cien a ich presadzovaní na stavebnom trhu, ktorý je v podstatnej miere ovplyvňovaný trhom materiálov, stavebných strojov, pracovných síl, architektonickými a projekčnými kapacitami a podobne.

Pre efektívne vykonávanie stavebných prác je potrebné určiť najhospodárnejšie náklady na realizáciu (technológia výstavby, koordinácia, organizácia práce) a zohľadniť faktory ovplyvňujúce výšku ceny stavebnej zákazky. Stavebné firmy ovplyvňuje aj aktuálny trend a požiadavky moderných investorov, ktorí smerujú k environmentálnym aspektom už pri plánovaní, výstavbe a prevádzke zelených budov. Podporujú úlohu stavebníctva v oblasti znižovania uhlíkovej stopy, produkcií emisií, tvorbe a spracovaniu stavebného odpadu.

V príprave projektu je potrebné určiť výšku nákladov pomocou stavebného rozpočtu, ktorý predstavuje súpis všetkých položiek prác, materiálov a režijných nákladov potrebných na vyhotovenie stavebného diela. V praxi existujú dva základné princípy vytvárania rozpočtu – tvorba rozpočtu na základe projektovej dokumentácie alebo ocenenie slepého rozpočtu (zadania/výkazu výmer).

Rozpočet spracovaný v stavebnom riešení CENKROS 4
Rozpočet spracovaný v stavebnom riešení CENKROS 4 | Zdroj: KROS

V procese realizácie je riadenie nákladov súbor činností členov projektového tímu, zameraných na cieľavedomé ovplyvňovanie skutočných nákladov tak, aby neprevýšili rozpočet projektu. Kontrola nákladov a rozsahu stavebných prác napomáha investorom k efektívnej kontrole stavebnej zákazky, na druhej strane z pohľadu stavebných firiem priebežné sledovanie čerpania financií pomáha získať lepší prehľad o nákladoch, ekonomickej efektívnosti a zisku.

Obr. Sledovanie čerpania nákladov v aplikácii Priebeh výstavby
Obr. Sledovanie čerpania nákladov v aplikácii Priebeh výstavby | Zdroj: KROS

Stavebné riešenie od spoločnosti KROS a.s. pre stavebné firmy pokrýva činnosti spojené s prípravou a realizáciou stavebnej zákazky. Umožňuje rýchlo pripraviť kvalitnú cenovú ponuku s najnovšími technológiami stavebných prác a materiálov, jednoducho vykalkuluje vlastné náklady a poskytuje prehľad o priebehu výstavby a fakturácii vykonaných prác.

V stavebnom riešení CENKROS 4 je tvorba kvalitného rozpočtu a cenovej ponuky pomerne rýchla a jednoduchá. S modulom Rozpočet si akúkoľvek položku vyhľadáte v rozsiahlej databáze stavebných prác a materiálov CENEKON, prípadne si vložíte do rozpočtu vlastnú položku. Pri tvorbe rozpočtu zostavíte prehľadný výpočet množstva. S modulom tiež jednoducho naimportujete zadanie od investora, oceníte ho a následne vyexportujete tieto ceny do pôvodného zadania.

Modul Kalkulácia je určený najmä pre stavebné firmy, ktoré potrebujú mať pod kontrolou vlastné náklady na realizáciu zákazky a tiež mať prehľad o nákladoch jednotlivých subdodávateľov, buď za celú zákazku alebo za jednotlivé položky. S modulom Kalkulácia dokážete upravovať materiály vrátane ich cien, stanoviť mzdy svojich pracovníkov, vykalkulovať vlastné stroje a presne nastaviť vlastné réžie aj zisk na celej zákazke. Prínosom je limitka materiálov, pomocou ktorej získate rýchly prehľad všetkých potrebných materiálov na stavbu.

Súčasťou stavebného riešenia sú webové aplikácie Stavebné projekty (úložisko), Online cenníková databáza stavebných prác a materiálov CENEKON, Prehliadač projektovej dokumentácie a prehľadný výpočet výkazu výmer – KROS Výmery Priebeh výstavby.

Priebeh výstavby využijú stavebné firmy aj investori a je užitočným nástrojom pre sledovanie celého priebehu realizácie zákazky od začiatku výstavby až po jej ukončenie. Slúži na rýchly prehľad fakturovaných výkonov na stavbe, eviduje zostatky, práce naviac, prípadne práce menej. Rýchlo a jednoducho v ňom vytvoríte súpis vykonaných prác, zisťovací protokol, krycí list čerpania, zmenový list, fotogalériu k súpisu prác a ďalšie podklady potrebné k fakturácii.

Stavebné riešenie od spoločnosti KROS a.s. je zárukou pre vaše úspešné podnikanie v stavebníctve, s ktorým rýchlo a efektívne oceníte zadania, vykalkulujete vlastné náklady a zisk, spracujete cenové ponuky a s modernou webovou aplikáciou Priebeh výstavby získate dokonalý prehľad o prestavaných nákladoch a zostatku.

Viac informácií získate na https://www.kros.sk/online-stavebnictvo/

Zdroj: PR článok KROS a. s.