Súčasný stav mnohých úsekov ciest II. triedy na Slovensku, prepadnuté krajnice a degradované vrstvy vozoviek

Zvýšenie kvality a bezpečnosti dopravy na cestách I., II. a III. triedy na Slovensku

V posledných niekoľkých rokoch sa výrazne medializovali veľké dopravné projekty, medzi ktoré patrí hlavne dobudovanie diaľničnej siete, siete rýchlostných ciest a modernizácia železničných tratí na Slovensku. Ich význam je samozrejme nepopierateľný. Avšak, je nutné popri spomínaných dôležitých projektoch upriamiť trochu pozornosť aj na dopravné stavby menšieho významu, ako sú napríklad preložky a rekonštrukcie ciest I., II. a III. triedy, ako aj mostných objektov na týchto komunikáciách.

Význam týchto cestných komunikácií je vo viacerých regiónoch, kde absentujú diaľnice a rýchlostné cesty obrovský. Veď napríklad, z celkovej dĺžky ciest II. a III. triedy na Slovensku vykazuje viac ako 20 % úsekov nevyhovujúci, resp. havarijný stav.

V súčasnej dobe vyhlásili Slovenská správa ciest a Správy ciest jednotlivých samosprávnych krajov viacero tendrov na projekty a stavebné práce preložiek a rekonštrukcií týchto komunikácií, čím výrazne prispeli ku zvýšeniu kvality a bezpečnosti dopravy na Slovensku. Príkladom týchto úsekov je napríklad rekonštrukcia cesty I/61 Bratislava – Senec, rekonštrukcia ciest II/581 na Myjave a II/517 na Považí.

Na východe Slovenska to sú napríklad preložka cesty I/68 Plavnica, rekonštrukcia cesty II/537 od Vysokých Tatier – Štrbské Pleso až po Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica, či rekonštrukcia tunela Stratená na ceste I/67. V neposlednom rade nesmieme zabúdať ani na množstvo rekonštruovaných mostných objektov na týchto komunikáciách ako samostatné stavebné diela.

Ideový návrh oddychovej zóny pri ceste II/537 vo Vysokých Tatrách
Ideový návrh oddychovej zóny pri ceste II/537 vo Vysokých Tatrách | Zdroj: Amberg Engineering Slovakia

www.amberg.sk