Partneri sekcie:

Pozvánka na odborný seminár o požiarnej bezpečnosti stavieb

image 98993 25 v1

Združenie EPS SR pozýva odbornú verejnosť na seminár s názvom Využitie EPS v ETICS – Legislatíva – Požiarna bezpečnosť stavieb. Podujatie sa bude konať 16. mája 2018 v Agroinštitúte v Nitre. Účasť na seminári je bezplatná.

Odborný seminár organizuje Združenie EPS SR v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) a Slovenskou komorou architektov (SKA). Cieľom seminára je sprostredkovať odbornej verejnosti najnovšie poznatky z aktuálnej legislatívy v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb pri využití expandovaného polystyrénu (EPS) vo vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémoch (ETICS).

Seminár je určený pre projektantov, autorizovaných inžinierov, autorizovaných architektov, súdnych znalcov, stavbyvedúcich, technikov a inžinierov vykonávajúcich funkciu stavebného dozoru, zástupcov stavebných úradov, odborníkov v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb, zástupcov vlastníkov bytov a správcov budov, správcov bytových družstiev a spoločenstiev vlastníkov bytov.

Seminár je zaradený do systému celoživotného vzdelávania členov SKSI v odbornej sekcii Pozemné stavby a do sústavného vzdelávania architektov SKA ako podujatie typu C s počtom kreditov 5. Účastníkom seminára bude odovzdané potvrdenie o účasti.

target=“_blank“>Pozvánka na seminár

Program seminára a prihlášku nájdete na www.epssr.sk