velox stavebny system na baze stiepkocementovej dosky
Galéria(11)

VELOX – stavebný systém na báze štiepkocementovej dosky

Partneri sekcie:

O budúcej energetickej náročnosti budov rozhodujú kvalitné okná a dvere, strecha, možnosti pasívneho využívania slnečného žiarenia či aktívneho využívania obnoviteľných zdrojov energie a v neposlednom rade aj tepelnotechnické parametre obvodových konštrukcií objektu.

velox stavebny system na baze stiepkocementovej dosky 6707 big image
1 big image
2 big image
3 big image
4 big image
5 big image
6 big image
7 big image
Systém VELOX má za sebou už viac ako 55 rokov skúseností zo stavebníctva, z toho viac ako 10 rokov s výstavbou nízkoenergetických a pasívnych objektov. Pozostáva z debnenia stien obvodového plášťa, vnútorných nosných stien, priečok a stropov.

Popis systému strateného debnenia

Systém VELOX predstavuje technológiu monolitických stavieb, pri ktorej sa steny a stropy betónujú do debnenia zo štiepkocementových dosiek VELOX, ktoré sa po vytvrdnutí betónu stávajú trvalou súčasťou zvislých a vodorovných konštrukcií. Masívna a stabilná monolitická konštrukcia zo systému VELOX rozširuje možnosti použitia aj do oblastí so zakladaním v málo únosných zeminách, so zvýšeným rizikom sadania, resp. s inak geologicky náročnými podmienkami.

Obr. č. 1 Popis systému strateného debnenia

Hlavné zásady montáže a postup výstavby

Na pripravenú podkladovú konštrukciu sa vyznačí skutočný pôdorys stavby a montáž dosiek sa spravidla začína od rohu objektu. Prvý rad dosiek obvodových a vnútorných nosných stien sa postaví v celom rozsahu navrhovaného pôdorysu stavby.

Obr. č. 2 Montáž prvého radu sa odvíja od rohu – vonkajšie a vnútorné dosky sa kladú na väzbu a spájajú sa sponami. Rohy a spoje jednotlivých dosiek sa spevňujú klincami.

Obr. č. 3  Montáž stien – založenie prvého radu

Obr. č. 4 K montáži prvého radu patrí montáž stenových výstuh a ostení otvorov (okrajových pruhov) 
  


Obr. č. 5 Stenové výstuhy sa používajú na zabezpečenie zvislosti stien pri montáži debnenia. Do debnenia stien sa umiestňujú na celú výšku podlažia v počte asi každé 2 bm/1ks. Okrajové pruhy slúžia na vytváranie vodorovných a zvislých ostení otvorov nosných stien.


          
Obr. č. 6 Betonáž prvého radu debnenia stien. Pri betonáži sa musí dbať na riadne vyplnenie debnenia betónom. Poloha pracovnej škáry pri betonáži má byť asi o 10 cm nižšie, ako je ložná škára dosky. Pracovná škára betónu a ložná škára dosky nesmú byť na jednej úrovni!Obr. č. 7 Montáž posledného radu dosiek na podlaží, umiestnenie stropných spôn. Stropné spony sa osádzajú na úrovni uloženia stropu na obvodovú nosnú stenu, jedným koncom na vnútornú dosku debnenia a druhým koncom do predvŕtaných otvorov v obvodových doskách, kde sa v koncovom oku spona zaistí klincom. Spotreba stropných spôn 4 ks/bm. Obr. č. 8 Montáž rebrového stropu podľa kladačského plánu
(na podpornú konštrukciu sa kladú  stropné prvky a do rebier sa vkladajú priestorové oceľové stropné nosníky)

Obr. č. 9 Betonáž obvodových a vnútorných nosných stien a stropu. Pri betonáži stien sa betónová zmes ukladá plynule po celom obvode kompletne zostaveného debnenia v súvislých vodorovných vrstvách asi 400 – 500 mm. Stropná konštrukcia sa betónuje v pruhoch v smere nosníkov, zároveň sa zalievajú rebrá aj betónová doska, ktorá dopĺňa strop na potrebnú výšku. Betónová zmes sa hutní ponorným vibrátorom s vibračnou hruškou maximálne 40 mm. Po zatvrdnutí betónu práce pokračujú montážou stien ďalšieho podlažia.Obr. č. 10 Doprava betónovej zmesi do debnenia sa realizuje čerpadlom alebo košom.


www.velox-bausysteme.com

–>–>