Strecha z pórobetónu

Strecha z pórobetónu

Strecha z pórobetónových dielcov sa môže vybudovať na občianskych budovách i priemyselných objektoch. Skladba a realizácia takejto strechy je však iná ako pri klasickom drevenom krove.

Na priemyselných objektoch možno stavať strechy v miernom spáde, ploché, shedové alebo oblúkové. Podľa požiadaviek na objekt zohľadnených v tepelnotechnickom výpočte môže byť strešná konštrukcia s prídavnou tepelnou izoláciou alebo bez nej.

Strešné dielce možno použiť na sedlové, pultové, manzardové alebo oblúkové strechy. Veľmi členité strechy s komplikovanými úžľabiami sa väčšinou dajú zrealizovať s použitím dielcov, ale takáto realizácia je technicky náročná, a preto sa neodporúča.

Strešná krytina sa na sedlovú strechu upevňuje na pomocnú drevenú konštrukciu rovnako ako na klasických strechách. Zo strany interiéru možno strešnú rovinu omietať alebo natrieť, pričom ostávajú viditeľné skosené hrany dielcov. Netreba montovať podhľad, parozábranu ani podkonštrukciu ako pri klasickom krove. Strešnú krytinu možno kotviť priamo do pórobetónu.

Stavebnofyzikálne a konštrukčné zásady skladby strešného plášťa

Typickou skladbou neodvetranej jednoplášťovej strechy z pórobetónu, ktorá sa používa najmä v priemyselnej výstavbe, je strešný dielec, tepelná izolácia a strešná krytina. V závislosti od toho, či sa použije tepelná izolácia na báze minerálnych vlákien, alebo penová izolácia (EPS, PU, XPS), sa odporúča použiť parozábranu, ktorá sa uloží na hornú stranu strešného dielca. Parozábrana sa vždy umiestňuje pod izoláciu z minerálnej vlny, ale pri izoláciách s vyšším difúznym odporom nie je potrebná. Ak sa na strešný dielec použije plechová krytina bez dodatočného zateplenia, musí sa pod plech vždy vložiť parozábrana. Pri neodvetranej jednoplášťovej streche sa skondenzovaná vlhkosť vyparuje smerom do interiéru. Z tohto dôvodu sa na spodnej strane strechy nesmie použiť parozábrana ani žiadna povrchová úprava s vysokým difúznym odporom. Aby sa zachovala vlhkostná bilancia strechy, musia sa pri návrhu a realizácii strechy dodržať zásady správneho použitia parozábran.

Šikmá strecha z dielcov na rodinnom dome sa skladá z omietky, strešného dielca, tepelnej izolácie, odvetranej vzduchovej dutiny, poistnej hydroizolácie, kontralát, latovania a strešnej krytiny. Aby v konštrukcii šikmej strechy nedochádzalo ku kondenzácii vodných pár, musí byť hrúbka tepelnej izolácie nadimenzovaná podľa tepelnotechnickej normy STN 73 0540 (hrúbka izolácie sa mení v závislosti od hrúbky použitých strešných dielcov). Strecha je aj bez použitia parozábrany odolná proti vetru.

Nosný systém strechy z pórobetónových dielcov

Strešné dielce možno charakterizovať ako veľkorozmerové vystužené pórobetónové prvky s maximálnou dĺžkou 5 990 mm, šírkou 300 až 600 mm a hrúbkou 150, 200 a 240 mm. Minimálne uloženie dielcov na murivo je 100 mm. Na oceľ alebo drevo môže byť menšie, minimálne však 1/80 rozponu dielcov. Odporúča sa, aby nosné steny, na ktorých budú strešné dielce uložené, boli vo vzájomnej vzdialenosti maximálne 5 750 mm. Ak sú nosné steny vo väčšej vzdialenosti, používa sa väčšinou kombinácia stien a oceľových rámov. Oceľový rám môže byť pod konštrukciou z dielcov alebo priamo medzi dielcami. V tomto prípade je rám zvarený z profilov HEA alebo HEB. Dielce sa k nosnej konštrukcii kotvia pomocou oceľových tŕňov alebo sa stiahnu do železobetónového venca.

Spôsob realizácie  

Na zdvíhanie pórobetónových dielcov sa používa žeriav alebo mechanická ruka, ktorá je namontovaná na aute. Dielce sa zásadne uchytávajú pomocou popruhov (gurtní). Nesmú sa používať oceľové laná. Montáž musia vykonávať minimálne traja ľudia – jeden obsluhuje zdvižné zariadenie a dvaja umiestňujú dielce na miesto určenia. Dielce možno kotviť do nosných stien pomocou železobetónového venca.

Ing. Martin Mihál
Foto: Xella Slovensko, spol. s r. o.

Autor študoval na Stavebnej fakulte STU v Bratislave, kde ukončil odbor Architektúra a pozemné stavby. Po skončení štúdia pôsobil ako projektant a neskôr v rôznych odborných funkciách v spoločnosti Ytong Slovakia. V súčasnosti je na pozícii Odborného poradcu pre projektantov v spoločnosti Xella Slovensko, kde sa venuje aj publikovaniu článkov pre odbornú verejnosť.