Partner sekcie:
  • Stavmat

Hydroizolácia spodnej stavby

Hydroizolácia spodnej stavby

Hydroizolácia spodnej stavby je azda najcitlivejšou technológiou v zostave stavebného diela. Po ukončení stavebných prác zostáva prevažná časť hydroizolačných aplikácií trvale zakrytá pod úrovňou terénu. Akékoľvek pochybenie voda okamžite odhalí presakovaním a následné sanácie a opravy sú podstatne drahšie, ako ostatné poruchy nadzemných častí stavieb.

Voľba systémov vodotesnej izolácie spodnej stavby je závislá od charakteru, funkcie a členitosti stavebného diela. Ovplyvňuje ju aj druh a účinok zaťaženia vodou. Veľkú úlohu hrá chémia, či už v súvislosti s chemickým zložením prenikajúcej vody, alebo opačne – negatívnych chemických agensov vo vnútri stavebnej konštrukcie, pred ktorými, naopak, musí byť spodná voda chránená. Izolácia každej stavby je navyše kombináciou viacerých systémov a technologických riešení.

Membránové tesnenie z pásov
Celoplošné membránové tesnenie z pásov na báze mäkčeného PVC má medzi stavbármi asi najviac prívržencov. Funkcia membrány je jednoduchá a je vypracovaná metodika odskúšania funkčnosti hydroizolácie pred zakrytím následnými pracovnými zábermi. Membrána je jedna z najtransparentnejšie fungujúcich technológií. Je to v skutočnosti hotový výrobok, ktorého prevažná časť bola vyhotovená v továrenskej hale za ustálených a presne definovaných podmienok. Tak sa približne 90 % z plochy fóliovej izolácie dá presne definovať z hľadiska hydroizolačných vlastností. Týka sa to konštantnej hrúbky membrány, jej homogenity, chemického zloženia a preukazných skúšok flexibility.

Pri atestácii ukončenej hydroizolácie stačí dokladovať kvalitu zvarov a neporušenosť v ploche. Niektorí výrobcovia aplikujú na takéto fólie farebnú, tzv. signálnu vrstvu, ktorá na základe kontrastu farieb uľahčuje kontrolu prípadného mechanického poškodenia.

Pri zvaroch treba pripomenúť, že objem bežných metrov zvarov určuje možnosť chybovosti vplyvom ľudského faktora. Šírka dodávaného pásu môže preto podstatne znížiť celkovú výmeru zvarov.

Pri PVC fóliách slúžiacich na ochranu pred spodnou tlakovou vodou (tlakový stĺpec vyše 30 m) postačuje hrúbka 1,5 mm. Väčšie hrúbky sa používajú hlavne v tunelových stavbách, kde sa najčastejšie pracuje s hrúbkami 3 mm. Výhodou mäkčeného PVC je jeho vysoký stupeň spracovateľnosti v teréne. Čím vyššia kvalita fólie od výrobcu, tým menšia chybovosť pri zváraní na stavbe. Ďalšou výhodou mäkčeného PVC je jeho spracovateľnosť aj pri teplotách blízkych bodu mrazu. Táto vlastnosť posúva membránové tesnenia do oblasti montáží, ktoré sú v stavebníctve výhodnejšie ako akékoľvek mokré procesy.

Tesnenie dilatačných a pracovných škár
Tesnenie dilatačných a pracovných škár vodotesného betónu profilovanými pásmi z mPVC je takisto veľmi rozšírenou technológiou. Mäkčené PVC so svojou zvárateľnosťou je podobne ako membránové tesnenia vo fáze aplikácie značne nezávislé od poveternostných podmienok. Netreba zdôrazňovať, že samotná kvalita tesniaceho pásu správne zabudovaného do konštrukcie nepostačuje, pokiaľ kvalita betónu nezodpovedá požiadavkám na vodotesnosť. Technológiami výroby transportného betónu využívajúcimi rôzne prísady však možno zabezpečiť dostatočné vysoké parametre vodotesnosti.

Pri aplikácii tesniacich pásov v priznaných škárach je potrebné, aby boli zahrnuté už do fázy projektovania. Predovšetkým výkres tvaru výstuže musí akceptovať zapustenie pásov 10 až 20 cm do vnútra dilatovaného bloku.

Ak však na túto skutočnosť nebolo možné prihliadnuť alebo nebola zohľadnená, možno použiť tzv. vonkajšie tesniace pásy zabudované na povrchu betónovej konštrukcie. Tzv. rebrovanie týchto pásov je len jednostranné. Návrh, umiestnenie a výber typu (resp. konkrétneho výrobku) je v kompetencii statika.

Tmel zväčšujúci svoj objem
Tmel zväčšujúci svoj objem pri styku s vodou je nepostrádateľný pomocník pri napájaní novej konštrukcie na staršiu, keď treba utesniť túto pracovnú škáru proti prenikajúcej vode. Expandujúci tmel umožňuje riešiť vodotesné napojenie i nerovných povrchov staršej stavby na nový betón. Pri betonáži je však potrebné dodržiavať určité pravidlá, ktoré chránia tesniaci prvok pred poškodením.

Dodatočná vodoizolačná stierka
Táto stierka umožňujúca zachytiť negatívny tlak vody je dôležitým pomocníkom stavbára v prípadoch sanácií spodnej stavby, resp. ak sa podmienky v spodnej stavbe značne líšia od očakávania projektanta. Najčastejšie sa používajú modifikované malty s vysokou mierou prieťažnosti. Hotové tesniace malty spĺňajú vysoké nároky na schopnosť premosťovať vzniknuté trhliny a zároveň zachytávať negatívny tlak vody.

Záver
Investorom a dodávateľom stavebných prác možno odporučiť, aby sa obracali na renomovaných výrobcov, ktorí pri distribúcií svojich produktov zabezpečujú kvalitné technické poradenstvo pretože sortiment ponúkaných výrobkov je dosť široký.

Správne sa orientovať v spleti produktov znamená často testovať vzájomnú kompatibilitu výrobkov od rôznych výrobcov. Testovanie konkurenčných výrobkov sa v praxi vykonáva málokedy, a tak celá ťarcha zodpovednosti zostáva na aplikátorovi a jeho skúsenostiach. Výhodu preto majú skupiny materiálov spojené konkrétnou technológiou pochádzajúcou od jedného výrobcu.

Systémy ochrany pred prenikaním tlakovej vody dovnútra spodnej stavby:
Membránové tesnenie – tesnenie z polymérových fólií vodotesne zvarených do komplexnej membrány nachádzajúcej sa na vonkajšom povrchu stavebnej konštrukcie.

  • Výhody: schopnosť preklenúť extrémne veľké pohyby konštrukcie v etape životnosti stavebného diela. Vo verzii dvojplášťového tesnenia kombinovaného so sektorovaním je systém schopný kontrolovať svoju funkčnosť a náklady spojené so sanáciou prípadného presakovania sú minimálne.
  • Nevýhody: pomerne vysoké obstarávacie náklady a vysoká náročnosť na kvalitu aplikácie (a, samozrejme, realizačnú firmu). Nevhodné pre sanácie.

Vodotesný betón, tzv. biela vaňa – tesnenie zabezpečuje vodotesný betón v ploche pracovného alebo dilatačného záberu. Pracovné a dilatačné škáry musia byť vybavené tesniacim profilom z flexibilného polyméru.

  • Výhody: jednokrokový systém zabezpečujúci požadovanú hydroizolačnú vlastnosť v okamihu vytvorenia nosnej konštrukcie.
  • Nevýhody: vysoké obstarávacie náklady, vysoké nároky na výrobu a spracovanie vodotesného betónu. Nevhodné pre sanácie.

Vodotesná stierka – vodotesnosť zabezpečuje z vnútornej strany konštrukcie vodotesná malta aplikovaná v stanovenej hrúbke. Pracovné a dilatačné škáry musia byť vybavené elastickým vodotesným systémom.

  • Výhody: kontrolovateľná funkčnosť. Možnosť aplikácie aj na sanačné plochy. V prípade porúch finančne nenáročná oprava.
  • Nevýhody: v závislosti od množstva a kvality polymérových aditív viac alebo menej schopné premosťovať trhliny v štádiu životnosti stavby.

Kryštalická izolácia – vodotesnosť zabezpečujú kryštály vznikajúce reakciou nanesenej suspenzie s betónom nosnej konštrukcie. Kryštály vypĺňajú póry a dutiny v betóne a eliminujú tým možnosť pohybu vody.

  • Výhody: jednoduchá a nenáročná aplikácia. Možnosť aplikácie aj na sanačné plochy a z toho vyplývajúca ochrana výstuže pri vnútornom povrchu konštrukcie.
  • Nevýhody: ťažko kontrolovateľná účinnosť, resp. hĺbka penetrácie kryštálov. Účinok sa dostavuje so značným oneskorením po aplikácii.

Ing. Zdenko Kurcab
Foto: archív Sika

Autor pracuje ako Key Account Manager v spoločnosti Sika Slovensko, spol. s r. o.

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.

Komentáre