Partneri sekcie:

Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave

03 UK BA

Vedecký park UK v Bratislave predstavuje dielo, ktoré okrem kvalitného výskumného prostredia vytvára aj navonok obraz účelovosti a filozofie projektu postaveného na spolupráci a efektívnom prenose poznatkov vedy a výskumu do praxe. Hlavnými oblasťami, ktoré sa skúmajú v novovybudovanom vedeckom parku, sú biotechnológie, biomedicína, biochémia a environmentálna medicína, pričom sa reflektujú požiadavky modernej spoločnosti 21. storočia. Výstupy uvedených oblastí sa budú konfrontovať s právnymi, sociálnymi a spoločenskými dosahmi ich realizácie.

Dielo je situované v areáli Univerzity Komenského v Mlynskej doline v Bratislave, časť Karlova Ves. Lokalitne nadväzuje na existujúci areál päťpodlažných pavilónov, ktorý na kraji uzatvára. Objekt je navrhnutý ako solitér s jedným podzemným a piatimi nadzemnými podlažiami, pričom 4. a 5. nadzemné podlažie ustupujú. Podzemné podlažie je polozapustené v svahovitom teréne.

Hlavný vstup do objektu je zo severnej strany. V objekte sa nachádzajú pracoviská výskumného typu, laboratóriá, seminárne, bufet a potrebné zázemie k týmto prevádzkam. Podlažia sú pôdorysne navrhnuté s uzavretou vnútornou komunikáciou, dvojicou vertikálnych schodiskových jadier s výťahmi a samostatnou batériou trojice výťahov.

Vnútorná kompaktná dispozícia sa v exteriéri člení na dva samostatné objekty, navzájom prepojené zaskleným koridorom na južnej strane. Jedna hmota sa svojím vonkajším dizajnom prispôsobuje existujúcim susedným objektom, druhá hmota, o jedno podlažie vyššia, tvorí architektonický akcent objektu nielen svojou výškou, ale aj navrhnutou tektonikou a celkovým materiálovým riešením.

Zo statického hľadiska ide o bezprievlakový a sčasti prievlakový skeletový systém so stužujúcimi monolitickými jadrami okolo schodísk a výťahov.

Založenie objektu

Objekt je založený hlbinne na vŕtaných pilótach s priemerom 900 mm, vzájomne spojených hlavicami a obojsmerným betónovým roštom. Po realizácii doplnkového inžinierskogeologického prieskumu sa navrhnutý spôsob zakladania na pilóty optimalizoval.

Dilatačne je objekt rozdelený na tri celky A, B a C, ktoré sú uložené na spoločnej základovej doske bez dilatácií:

  • dilatačná časť A, max. pôdorysné rozmery 80,50 m × 23,57 m,
  • dilatačná časť B, max. pôdorysné rozmery 50,37 m × 21,04 m,
  • dilatačná časť C, max. pôdorysné rozmery 71,10 m × 29,70 m.

Pohľad na základový rošt

Pohľad na základový rošt

Nosné konštrukcie

Vodorovné nosné konštrukcie tvoria prevažne monolitické železobetónové lokálne podopreté stropné dosky, ktoré sú v mieste podoprenia zosilnené hlavicami s hrúbkou 400 a 550 mm. V niektorých častiach sú dosky uložené na prievlakoch.

Zvislé nosné konštrukcie tvoria monolitické železobetónové stĺpy, stužujúce steny a jadrá.
Pri realizácii monolitického železobetónového skeletu sa použil prevažne betón v zmysle STN EN 206-1-C30/37 XC4,XD3(SK)-Cl 0,4-Dmax16-S3 na stropné dosky a betón v zmysle STN EN 206-1-C40/50-XC4,XD3(SK)-Cl 0,4-Dmax16-S3 na stĺpy a steny.

Pri všetkých prvkoch sa použila výstuž 10505(R). Počas betonárskych prác sa používalo debnenie od spoločnosti PERI. Vzhľadom na átriový charakter objektu sa z dôvodu včasnej realizácie strechy upustilo od možnosti použitia stacionárneho čerpadla betónu a na jeho čerpanie sa používali mobilné čerpadlá. Zvislý presun materiálov zabezpečovali dva vežové žeriavy, LIEBHERR 130 EC B-6 a žeriav112 EC-H 8.

Železobetónový skelet – dilatačný celok A

Železobetónový skelet – dilatačný celok A

Najzložitejšou realizovanou časťou monolitického železobetónového skeletu bola stropná doska D101a s priľahlými železobetónovými konštrukciami, ktorá sa nachádza nad hlavným vstupom do objektu. Spolu s prievlakmi a stenami vytvárala výškovo zalomenú konštrukciu premostenia exteriérového priestoru s rozpätím od 21,704 do 22,650 m vo výške od 4,540 do 5,353 m nad upraveným terénom.

Zalomenie dosky sa nachádzalo 10,3 m od podpery pri vstupe. Hrúbka stropnej dosky bola konštantná po celej jej ploche, a to 240 mm.
Interiérové schodiská sú z monolitického železobetónu s hrúbkou 150 mm.
Zastrešenie sa zrealizovalo s obráteným poradím vrstiev, pričom átrium má zelenú strechu s extenzívnou zeleňou.

Pohľad na fasádu budovy

Pohľad na fasádu budovy

Fasády a povrchy

Na objekte sa nachádzajú tri druhy fasád v zložení:

a)    betónové parapety s hrúbkou 200 mm so zateplením minerálnou vlnou a s prevetrávaným obkladom na rošte, obklad Alucobond (Fundermax) Parklex, pásové okná s hliníkovým rámom a dvojsklom,

b)    predsadená jednoplášťová fasáda so zvislými nosnými prvkami – hliníkovými stĺpikmi –, zasklenie izolačným dvojsklom,

c)    predsadená dvojplášťová prevetrávaná fasáda s vnútorným plášťom typu podľa písmena a) a s vonkajším plášťom predsadeným približne 600 mm – oceľová podkonštrukcia na konzolách a bodovo prichytávané bezpečnostne kalené sklo.

Vstupná hala budovy
Vstupná hala budovy

Všetky viditeľné povrchy betónových a murovaných konštrukcii sú omietnuté vápennocementovou omietkou a opatrené maľbami. Sadrokartónové priečky sú „vyspravené“ a namaľované disperznou farbou. Vo väčšine miestností objektu sú zrealizované zavesené kazetové podhľady z minerálno-vláknitých dosák v rastri 600 × 600 mm.

V priestoroch ako seminárne či zasadacie miestnosti, vstupné foyer atď. sú navrhnuté bežné podhľady s pridaným dizajnovým podhľadom.
Povrchy niektorých laboratórií majú špeciálne požiadavky na vlastnosti charakterizované tzv. biologickým faktorom, ktorý dosahuje vo vybraných miestnostiach stupeň 1 až 2 .

Moderne vybudované a zariadené laboratórium
Moderne vybudované a zariadené laboratórium

Pri bežných laboratóriách, technických miestnostiach a pomocných priestoroch sa v rámci povrchovej úpravy stien a stropov zvolila umývateľná farba. Pri laboratóriách s biologickým faktorom 1 a 2 a miestnostiach príslušných k týmto laboratóriám sa vybral umývateľný epoxidový náter na cementovú omietku, stropy sa realizovali z impregnovaných sadrokartónových kaziet.

Aj podlahy niektorých laboratórií majú špeciálne požiadavky na vlastnosti. Všetky povrchové úpravy sú bezškárové, dobre čistiteľné a odolnné proti nízkej koncentrácii kyselín, zásad a dezinfekčným prostriedkom. Použili sa prevažne PVC podlahoviny. V priestoroch technického zázemia a archívov v suteréne sú liate epoxidové podlahy.

Oddychová časť vo vstupnej hale

Oddychová časť vo vstupnej hale


The University science park of the Commenius university (CU SP) in Bratislava
The main goal is to create a place to bring together university science and research with industry and the state. The focus of the CU SP is set on science and research in the fields of biomedicine, biotechnology, enviro-medical and societal challenges of the 21st century in matters of bioethics, law and socio-economic rights. The results of the mentioned fields will be also according to the practical market demand.

TEXT: Ing. Ladislav Barák, Ing. Milan Brehovský
FOTO: VÁHOSTAV-SK, a. s.
Ladislav Barák a Milan Brehovský pôsobia v spoločnosti VÁHOSTAV-SK, a. .

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby/Inženýrské stavby 4/2016.

KategórieCement a betón