• OSMA
  • SKSI

Výstavba podkrovia so sadrovláknitou doskou

image 99216 25 v1

Opláštenie podkrovia sadrovláknitými doskami možno zhotoviť buď na drevenú, alebo na kovovú podkonštrukciu. Sadrovláknité dosky sa aplikujú na strešnú šikminu a podkrovnú nadmurovku.

Príprava podkonštrukcie

Pred zhotovením podkonštrukcie sa medzi krokvy uloží tepelná izolácia podľa projektovej dokumentácie. Na vrstvu tepelnej izolácie sa aplikuje parotesná fólia. Jednotlivé pásy sa ukladajú so vzájomným presahom min. 100 mm podľa pokynov výrobcu. Spoje pásov parotesnej fólie, ako aj miesta napojenia fólie na okolité konštrukcie sa utesnia samolepiacou tesniacou páskou. Následne sa vytvorí drevená zvislá podkonštrukcia v mieste styku podlahy a strešnej konštrukcie. Podkonštrukcia sa osadí kolmo na podlahu do požadovanej výšky.

Jednotlivé montážne laty sa montujú v max. osovej vzdialenosti 500 mm (doska s hr. 10 mm, zvislé plochy – predsteny, obkladové steny…). Na strešnú šikminu sa montážne laty pripevnia samoreznými skrutkami s max. osovou vzdialenosťou medzi sebou 420 mm (v priestoroch s občasnou vysokou vzdušnou vlhkosťou max. 335 mm). Montážne laty sa nesmú dotýkať okolitých stien alebo podlahy. Odsádzajú sa od stien so škárou min. 10 mm. Po pripevnení lát sa pomocou vodováhy skontroluje ich rovnosť. Ak montážne laty nie sú v rovine, upraví sa ich poloha povytiahnutím rýchlorezných skrutiek a vložením drevených podložiek za latu. Opätovne sa vodováhou skontroluje rovnosť.

Montáž sadrovláknitých dosiek

Opláštenie podkrovia sadrovláknitou doskou sa začína opláštením stropu, potom sa dosky montujú na strešnú šikminu a nakoniec na spodnú zvislú časť. Prvá doska sa kladie vo vzdialenosti 5 mm od štítovej steny. Osová vzdialenosť prvej skrutky od hrany dosky nesmie prekročiť 150 mm. Vzdialenosť medzi skrutkami má byť max. 500 mm. Po uložení prvej dosky sa na hranu dosky nanesie pomocou aplikačnej pištole škárovacie lepidlo. Pruh lepidla sa musí naniesť do stredu hrany a lepidlo sa nesmie dostať až na spodnú konštrukciu.

Ďalšiu dosku je potrebné pritlačiť na hranu dosky s naneseným škárovacím lepidlom tak, aby vyplnilo celú škáru. Sadrovláknitá doska sa potom pripevní na drevenú podkonštrukciu upevňovacími rýchloreznými skrutkami. Prvý rad skrutiek sa montuje od hrany dosky vo vzdialenosti max. 10 mm. Šírka škáry medzi doskami nesmie byť po zlepení väčšia ako 1 mm.
Rozmer poslednej dosky v prvom rade sa upraví podľa potreby. Miesto rezu sa označí pravítkom a ceruzkou. Treba pamätať na požadovanú šírku škáry na tmelenie (1/2 hrúbky dosky).

Potrebná dĺžka dosky sa odreže priamočiarou elektrickou pílou alebo nožom na sadrokartón. Dosky sa upevňujú tak, aby nedochádzalo k vzniku napätia. Skrutkovanie pozdĺž upevňovacích osí (daných spodnou konštrukciou) sa musí realizovať od stredu dosky k okrajom alebo od jedného okraja dosky k druhému. Doska sa nesmie pripevniť najskôr vo všetkých rohoch a potom v strede. Je potrebné dbať, aby bola dôkladne pritlačená na podkonštrukciu. Prvá doska druhého radu sa osadí na podkonštrukciu na väzbu. Ďalšie dosky sa kladú tak, aby nevznikali priebežné škáry. Presah medzi doskami musí byť väčší ako 200 mm. Po dokončení opláštenia stropu sa sadrovláknité dosky pripevnia na strešnú šikminu a zvislú stenu.

01 | Tepelná izolácia
Medzi krokvy sa uloží tepelná izolácia v predpísanej hrúbke.

02 | Parotesná fólia
Na vrstvu tepelnej izolácie sa aplikuje parotesná fólia. Jednotlivé pásy sa ukladajú so vzájomným presahom min. 100 mm podľa pokynov výrobcu.

03 | Utesnenie spojov
Spoje pásov parotesnej fólie, ako aj miesta napojenia fólie na okolité konštrukcie sa utesnia samolepiacou tesniacou páskou.

04 | Zvislá podkonštrukcia
Následne sa vytvorí drevená podkonštrukcia v mieste styku podlahy a strešnej konštrukcie. Podkonštrukcia sa osadí kolmo na podlahu do požadovanej výšky. Jednotlivé montážne laty sa montujú v max. osovej vzdialenosti 500 mm (doska s hr. 10 mm, zvislé plochy – predsteny, obkladové steny…).

05 | Podkonštrukcia na strešnej šikmine
Montážne laty sa pripevnia samoreznými skrutkami aj na strešnú šikminu, a to s max. osovou vzdialenosťou medzi sebou 420 mm (v priestoroch s občasnou vysokou vzdušnou vlhkosťou max. 335 mm).

06 | Odsadenie lát od stien
Montážne laty sa nesmú dotýkať okolitých stien alebo podlahy. Odsadenie lát od stien má byť min. 10 mm.

07 | Kontrola rovnosti lát
Po pripevnení lát sa pomocou vodováhy skontroluje ich rovnosť.

08 | Korekcia polohy laty
Ak montážne laty nie sú v rovine, upraví sa ich poloha povytiahnutím rýchlorezných skrutiek a vložením drevených podložiek. Opätovne sa vodováhou skontroluje ich rovnosť.

09 | Doplnková tepelná izolácia
Medzi montážne laty sa môže osadiť ďalšia vrstva tepelnej izolácie, čím sa zlepšia tepelnoizolačné vlastnosti.

10 | Prvá doska
Opláštenie podkrovia sadrovláknitou doskou sa začne opláštením stropu, potom sa dosky osadia na šikmú a nakoniec na spodnú zvislú časť. Prvá doska sa uloží vo vzdialenosti 5 mm od štítovej steny. Osová vzdialenosť prvej skrutky od hrany dosky nesmie prekročiť 150 mm. Vzdialenosť medzi skrutkami má byť max. 500 mm.

11 | Škárovacie lepidlo na hranu
Na hranu dosky sa nanesie pomocou aplikačnej pištole škárovacie lepidlo. Pruh lepidla sa musí naniesť do stredu hrany dosky a lepidlo sa nesmie dostať až na spodnú konštrukciu.

12 | Druhá doska
Ďalšia doska sa pritlačí na hranu dosky s naneseným škárovacím lepidlom tak, aby lepidlo vyplnilo celú škáru. Sadrovláknitá doska sa potom pripevní na drevenú podkonštrukciu upevňovacími rýchloreznými skrutkami.

13 | Prvý rad skrutiek
Prvý rad skrutiek sa montuje od hrany dosky vo vzdialenosti max. 10 mm.

14 | Škára medzi doskami
Šírka škáry medzi doskami nesmie byť po zlepení väčšia ako 1 mm.

15 | Úprava dĺžky dosky
Rozmer poslednej dosky v prvom rade sa upraví podľa potreby. Miesto rezu sa označí pravítkom a ceruzkou. Treba pamätať na požadovanú šírku škáry na tmelenie (1/2 hrúbky dosky). Potrebná dĺžka dosky sa odreže priamočiarou elektrickou pílou alebo nožom na sadrokartón.

16 | Skrutkovanie dosiek
Dosky sa upevnia tak, aby nedošlo k vzniku napätia. Skrutkovanie pozdĺž upevňovacích osí sa musí realizovať od stredu dosky k okrajom alebo od jedného okraja dosky k druhému. Doska sa nesmie pripevniť najskôr vo všetkých rohoch a potom v strede. Musí byť pritlačená na podkonštrukciu.

17 | Doska druhého radu
Prvá doska druhého radu sa osadí na podkonštrukciu na väzbu. Vzdialenosť dosky od štítovej steny musí byť min. 5 mm.

18 | Presah dosiek
Ďalšie dosky sa kladú tak, aby nevznikali vodorovné škáry. Presah medzi doskami musí byť väčší ako 200 mm.

19 | Opláštenie šikminy
Po dokončení opláštenia stropu sa sadrovláknité dosky pripevnia na strešnú šikminu.

20 | Opláštenie zvislej steny
Ako posledné sa realizuje opláštenie zvislej steny. Medzi doskami na zvislej ploche a šikmine rovnako nesmú vznikať priebežné škáry.

21 | Osová vzdialenosť skrutiek
Na zvislej stene nesmie byť osová vzdialenosť medzi upevňovacími skrutkami dosiek väčšia ako 250 mm. Na šikmej časti strechy viac ako 200 mm.

22 | Stvrdnutie lepidla
Po namontovaní sadrovláknitých dosiek je potrebné dodržať technologickú prestávku 18 až 36 h na stvrdnutie škárovacieho lepidla medzi doskami.

23 | Odstránenie prebytočného lepidla
Prebytočné škárovacie lepidlo sa odstráni pomocou špachtle alebo širokého dláta.

24 | Tmelenie škár
Škáry medzi doskami a zapustené rýchlorezné skrutky sa pretmelia škárovacím tmelom alebo jemným finálnym tmelom, prípadne plošnou sadrovou stierkou. Šírka škár musí mať rozmer 1/2 hrúbky dosky.

25 | Armovacia páska
Škáry medzi sadrovláknitými doskami s profilovanou hranou (TB hrana) sa prekryjú najskôr samolepiacou armovacou páskou.

26 | Pretmelenie armovacej pásky
Následne sa škára pretmelí škárovacím tmelom, ktorý sa pretlačí cez oká armovacej pásky do jadra škáry, šikmá časť sa dôkladne vyplní.

27 | Škára medzi stenou a doskou
Napojenie dosiek na materiály iného druhu – napr. omietka, betón, murivo alebo drevo – nesmie byť pevné. Miesto spoja sa preto vyplní trvalo pružným tesniacim materiálom, separačnou páskou, ukončovacím profilom alebo UD-profilom.

28 | Finálna úprava
Pred finálnou povrchovou úpravou musí byť vlhkosť sadrovláknitých dosiek nižšia ako 1,3 % (po 48 h od finálneho tmelenia pri relatívnej vlhkosti vzduchu 70 % a teplote vyššej ako 15 °C). Plocha vrátane škár musí byť suchá, pevná, bez škvŕn a prachu.

Info o materiáli:

» Sadrovláknitá doska zo zmesi sadry a celulózových vlákien z rozomletého papiera, hrúbka 10 alebo 12,5 mm, rozmery: 1 000 × 1 200 mm.

Čo budete potrebovať:

Sadrovláknitá doska, tzv. jednomužná
Fermacell FC 10 doska
rozmery: 1 500 × 1 000 × 10 mm, m2 5,88 €
Fermacell FC 12,5 doska
rozmery: 1 500 × 1 000 × 12,5 mm, m2 7,02 €
alebo
Fermacell FC Greenline doska 10 mm
rozmery: 1 500 × 1 000 × 10 mm, m2 7,14 €
alebo
Fermacell FC 10 TB doska
rozmery: 1 500 × 1 000 × 10 mm, m2 ?? €

Rýchlorezné skrutky
Fermacell rýchloskrutky
3,5 × 30 mm, balenie 1 000 ks, škatuľa 16,80 €

Škárovacie lepidlo
Fermacell škárovacie lepidlo
kartuša 310 ml alebo fóliové balenie 580 ml, 310 ml 8,64 €

Škárovací tmel
Fermacell škárovací tmel
papierové vrece, 5 a 20 kg, 5 kg 4,74 €

Jemný finálny tmel
Fermacell jemný finálny tmel
plastové vedro, 3 a 10 l, 10 l 31,08 €

Samolepiaca armovacia páska
Fermacell TB sklotextilná páska
šírka: 60 mm, kotúč, 45 m 5,52 €

Tepelná izolácia

Parotesná fólia

Tesniaca páska

Trvalo pružný tesniaci tmel

Náradie a pomôcky
akumulačný skrutkovač
vodováha
drevené podložky
aplikačná pištoľ
pravítko
ceruzka
meter
priamočiara elektrická píla
nôž na sadrokartón
špachtľa
široké dláto

Tip

Riešenie pre strešné nadstavby
Tzv. jednomužné sadrovláknité dosky sú zhotovené zo zmesi sadry a vlákien celuózy zo zomletého papiera. Papierové vlákna spevňujú sadru v celom priereze, a tak zvyšujú jej pevnosť. Doska s hrúbkou 12,5 mm zabudovaná do priečky alebo steny unesie zaťaženie na skrutke s rozperkou 100 kg bez vystuženia alebo spodnej konštrukcie. Sú vhodné na použitie v podkrovnej výstavbe a strešných nadstavbách. Sendvičové panely s dreveným rámom oplášteným sadrovláknitými doskami prenášajú zvislé aj vodorovné zaťaženie napr. strechy pri hrúbke steny 100 mm. Pritom jej hmotnosť nie je väčšia ako 40 kg/m2.

 

TEXT: spracované z podkladov firmy Fermacell
FOTO: Fermacell

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 1/2018.