Zapojenie prepäťovej ochrany

Spôsob zapojenia prepäťovej ochrany, konkrétne pripojenie typu CT1 a pripojenie typu CT2, je jednou z najčastejších otázok na technickú podporu výrobcu týchto zariadení.

Spoločnosť HAKEL, spol. s r. o., z Hradca Králové už takmer 30 rokov navrhuje, vyrába a dodáva zvodiče prepätia a strážiče izolačného stavu. Prepäťové ochrany vyrába nielen pre bytovú výstavbu, využitie nájdu aj v priemysle (ropovody, plynovody, fotovoltika, elektrárne a železnice). Zároveň jej výrobky chránia pred prepätím rôzne technológie, stroje, spotrebiče a zariadenia po celom svete.

Pripojenie typu CT1

Toto pripojenie zaisťuje režim/modus ochrany medzi každým pracovným vodičom a PE (PEN). Je tak ideálne na elimináciu pozdĺžneho prepätia, pretože zaisťuje kratšiu cestu vyrovnania potenciálu, a tým aj menšiu napäťovú ochrannú úroveň medzi pracovnými vodičmi a PE, resp. PEN (iba jeden ochranný prvok). Všetky ochranné prvky použité v tomto pripojení sú totožné.

Nevýhodou pripojenia CT1 je, že vodiče N a PE nie sú galvanicky oddelené. Ak je inštalovaný SPD v obvode za prúdovým chráničom, zvyšuje sa riziko jeho nechceného vybavenia. Jednak to môžu spôsobiť trvalé priesakové prúdy pri použití varistorových ochrán, jednak tiež malé prepätia, keď prúd preteká SPD zapojeným medzi vodičmi L a PE a prúdový chránič ho môže vyhodnotiť ako chybový prúd a spôsobiť nežiaduce vypnutie obvodu.

Z princípu ochrany a vzhľadom na vyššie zmienenú nevýhodu sa pripojenie CT1 využíva najmä pri prepäťovej ochrane typu T1, resp. prepäťovej ochrane T1 + T2, ktoré sa zapájajú na začiatku inštalácie v hlavných rozvádzačoch, kde sa prúdové chrániče ešte neinštalujú a kde sa najviac vyskytuje pozdĺžne prepätie. Norma
STN 33 2000-5-53: 2023 uvádza pripojenie CT1 ako povinné.

Zdroj: Hakel

 obrázok bol chybne uverejnený v printovom TZB HASUTECHNIK 05/203 a tuto je oprava a je správne.

Pripojenie typu CT2

Toto pripojenie zaisťuje režim/modus ochrany medzi každým fázovým vodičom a nulovým vodičom N a medzi nulovým vodičom N a PE. Je tak ideálne na elimináciu priečneho prepätia, pretože zaisťuje kratšiu cestu vyrovnania potenciálu, a tým aj menšiu napäťovú ochrannú úroveň medzi fázovými vodičmi a nulovým vodičom N (iba jeden ochranný prvok). Z princípu ochrany sa pripojenie CT2 využíva najmä pri prepäťových ochranách typu T2 a T3 alebo zvodičoch prepätia, ktoré sa zapájajú ďalej v inštalácii, napríklad v podružných rozvádzačoch a pri koncových zariadeniach.


Všetky ochranné prvky medzi pracovnými vodičmi sú totožné, medzi N a PE sa potom vkladá súčtový prvok – najčastejšie ide o plynom plnenú bleskoistku. Pojem súčtový znamená, že zvodová schopnosť tohto prvku musí byť minimálne súčtom zvodových schopností všetkých ochranných prvkov medzi pracovnými vodičmi.

Obrázok bol chybne uverejnený v časopise TZB HASUTECHNIK 05/203. Jeho aktuálne zobrazenie je správne. 
Obrázok bol chybne uverejnený v časopise TZB HASUTECHNIK 05/203. Jeho aktuálne zobrazenie je správne.  | Zdroj: Hakel

Výhodou tohto pripojenia je galvanické oddelenie nulového vodiča N a ochranného vodiča PE. Ak je inštalovaná prepäťová ochrana v obvode za prúdovým chráničom, nezvyšuje sa riziko jeho nechceného vybavenia. A to ani priesakovými prúdmi do vodiča PE pri použití varistorových ochrán, ani pri malých prepätiach, keď zostáva súčtový prvok (bleskoistka) v stave vysokej impedancie a prúd preteká iba prepäťovou ochranou zapojenou medzi vodičmi L1, L2, L3 a N. Prúdový chránič na tento prúd nereaguje a nespôsobí nežiaduce vypnutie obvodu.

Ing. Jaroslav Dostál
Autor pôsobí v spoločnosti HAKEL, spol. s r. o.

Zdroj: HAKEL, spol. s r. o.