Zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku

Zákazka realizovaná formou EPC prinesie nemocnici ročné úspory vo výške viac ako 380 000 € vrátane DPH.

Zákazka s názvom Zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela bola vyhlásená s cieľom vytvoriť nový návrh a realizovať adekvátne technické opatrenia tak, aby sa znížili prevádzkové výdavky nemocnice na energie, osobné náklady a náklady na opravu a údržbu.

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela v Pezinku je štátna príspevková organizácia poskytujúca špecializovanú ambulantnú a ústavnú zdravotnú starostlivosť. Zaoberá sa diagnostikou, liečbou, rehabilitáciou, resocializáciou a dispenzárnou starostlivosťou pacientov s psychiatrickými ochoreniami a poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť osobám, ktoré sú závislé od psychoaktívnych látok.

Predmetom zákazky je navrhnúť a realizovať súbor opatrení zameraných na zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva nemocnice a zlepšenie kvality prostredia a faktického stavu budov s cieľom maximalizovať využitie budúcich prevádzkových úspor pri financovaní investície.

Návrh nového riešenia

Firma NRG flex sa podieľala na návrhu a príprave koncepcie riešenia výmeny parnej časti súčasného tepelného hospodárstva pre objekty tejto nemocnice. Nahradenie parných rozvodov tepelných sietí sa bude realizovať pomocou nových areálových plastových predizolovaných potrubí a napájacích uzlov na vyvedenie tepla zo zdroja tepla do celkovo viac ako desiatich pavilónov v areáli nemocnice.

Obr. 2 Príprava spoja pred napojením
Obr. 2 Príprava spoja pred napojením | Zdroj: NRG flex
Obr. 3 Nasúvanie predizolovaných potrubí pred napojením
Obr. 3 Nasúvanie predizolovaných potrubí pred napojením | Zdroj: NRG flex

Návrh nových tepelných sietí pozostáva z dvoch vetiev, kde sa zvolili plastové predizolované potrubia NRG HeatFlex v dimenziách d110, d90, d63 a d32 a NRG FibreFlex v dimenzii d160 [2]. Plastové flexibilné potrubia majú nízke tepelné straty do zeminy a okolia a jednoducho sa inštalujú aj napriek väčším dimenziám v porovnaní s oceľovými potrubiami, ktoré sa musia zvárať každých 12 m.

Obr. 4 Realizovaná rekonštrukcia tepelných rozvodov pre psychiatrickú nemocnicu
Obr. 4 Realizovaná rekonštrukcia tepelných rozvodov pre psychiatrickú nemocnicu | Zdroj: NRG flex

Peter Lehocký, konateľ spoločnosti Insta-PL, ktorá práce realizovala, skonštatoval, že „zvolené potrubia NRG FibreFlex a NRG HeatFlex výrazne uľahčili prácu a znížili aj čas samotnej realizácie“. Okrem zrýchlenej a zjednodušenej realizácie pomohla ohybnosť potrubí aj kopírovaniu trasy bez použitia kolien, ako vidieť na obr. 6.

Nové tepelné hospodárstvo

V rámci tepelného hospodárstva sa budú ďalej realizovať hydraulické vyváženie vykurovacích sústav budov a inštalácia termoregulačných ventilov na vykurovacích telesách vo variante antivandal. Tepelné hospodárstvo bude vybavené novým systémom MaR s centrálnym dispečingom, ktorý bude ponúkať moderné vymoženosti súčasnej technológie ako znázornenie a zaznamenávanie jednotlivých prevádzkových parametrov, nastavovanie prevádzkových parametrov z jedného miesta, diaľkovú kontrolu funkčnosti zariadení s hlásením poruchových stavov či komunikáciu so systémom energetického manažmentu.

Obr. 5 Realizácia navrhovaných predizolovaných potrubí v areáli nemocnice
Obr. 5 Realizácia navrhovaných predizolovaných potrubí v areáli nemocnice | Zdroj: NRG flex

Zavedením systému energetického manažmentu (EMS, Energy Management System) sa zabezpečí komplexný systém merania, zaznamenávania, porovnávania a vyhodnocovania spotreby jednotlivých foriem energií na úrovni celej spoločnosti (fakturované náklady), jednotlivých oblastí spotreby energie (spotreba vybraných objektov) a jednotlivých vybraných technológií s najvyššou spotrebou s cieľom vyhodnocovať úsporné opatrenia [3].

Ďalšie významné opatrenia sú výmena technológie kuchyne z dôvodu odstavenia pary a úsporné opatrenia zamerané na studenú vodu. Verejný obstarávateľ požaduje na garanciu úspor energie záruku platnú počas celého trvania obdobia garancie, čo je 9 rokov.

Financovanie z budúcich úspor prevádzkových nákladov

Objem potenciálnych úspor prevádzkových nákladov umožňuje využiť na realizáciu potrebných opatrení financovanie treťou stranou (dodávateľ e-Dome, a. s.; spoločnosť patrí do spoločného podniku ESCO Slovensko a realizovala celý rad podobných projektov energetických úspor v nemocniciach) na základe zmluvy o dielo s rozšírenými zárukami, pri ktorom sa bude investícia do rekonštrukcie splácať z budúcich úspor prevádzkových nákladov.

Obr. 6 Plastové predizolované potrubia a) navinuté flexibilné potrubia na kotúči
Obr. 6 Plastové predizolované potrubia a) navinuté flexibilné potrubia na kotúči | Zdroj: NRG flex
b) kopírovanie terénu bez použitia kolien
b) kopírovanie terénu bez použitia kolien | Zdroj: NRG flex

Celý projekt je riešený formou EPC, teda energetických úspor so zárukou. Znamená to, že dodávateľ e-Dome ručí za dosiahnutie úspor a zároveň sa investičné opatrenia splácajú priamo z peňazí usporených za energie. Predpokladaná ročná úspora je vo výške viac ako 380 000 € (vrátane DPH), čo v sebe zahŕňa úspory zemného plynu, vody, elektrickej energie a prevádzkových nákladov. Výška celkovej investície dosiahne takmer 3,5 milióna € s DPH.

O Psychiatrickej nemocnici Phillippa Pinela
Do roku 1918 boli na mieste dnešnej psychiatrickej nemocnice železité kúpele. Časť Malých Karpát obsahuje rozličné nerasty, v tesnej blízkosti kúpeľov boli aj antimónové bane. Spočiatku boli pacientmi len muži, najskôr mali k dispozícii 130, neskôr 150 postelí. V roku 1938 bolo uvedené do prevádzky ženské oddelenie s ďalšími 100 lôžkami.
Po obnovení ČSR sa v roku 1947 dostala prevádzka nemocnice pod Povereníctvo zdravotníctva v Bratislave ako Štátny liečebný ústav pre choroby mozgu. V roku 1950 mal ústav už 330 postelí a na podnet vtedajšieho riaditeľa, profesora Matulaya, bolo o dva roky neskôr zriadené aj 20-posteľové pedo­psychiatrické oddelenie. V roku 1957 dostáva liečebný ústav nový štatút, stáva sa Krajskou psychiatrickou liečebňou s 350 posteľami. Po desiatich rokoch, v roku 1962, pribúda 76 pedopsychiatrických postelí v novovybudovanom pavilóne pre deti a dorast. Pezinská liečebňa sa stáva najväčšou psychiatrickou liečebňou na Slovensku [1].
Vďaka profesorovi Pogádymu, ktorý s obrovským úsilím presadil modernizáciu liečebne, bol v roku 1976 položený základný kameň, za ktorým stojí dlhých sedemnásť rokov budovania novej psychiatrie. Po dokončení novej kotolne bol v roku 1980 otvorený nový pavilón ženských oddelení, v jeho prízemí bola zriadená jedáleň pre zamestnancov. Počas nasledujúcich rokov sa rekonštruovali aj pôvodné budovy. V súlade so sociálnymi a politickými zmenami po roku 1989 a reformou psychiatrickej starostlivosti bolo zámerom nasledujúceho riaditeľa Pavla Černáka dostať psychiatriu do rovnocennej pozície s ostatnými medicínskymi odbormi, čo sa podarilo okrem iného aj získaním štatútu Psychiatrickej nemocnice v roku 1994. Od 1. 2. 1995 bola liečebňa premenovaná na počesť významného francúzskeho lekára a prvého reformátora v oblasti psychiatrie na Psychiatrickú nemocnicu Philippa Pi­nela [1]. V súčasnosti má nemocnica 6 klinických pracovísk a jej kapacita je 449 lôžok. Z celkového počtu 370 zamestnancov je 230 zdravotníckych a 140 nezdravotníckych pracovníkov.

Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou NRG flex.
Foto: Miro Pochyba

Zdroje
1. História Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela. https://www.pnpp.sk/o-nas/historia-a-vyvoj.
2. Plastové predizolované potrubia NRG flex: https://www.nrgflex.sk/flexibilne-predizolovane-potrubia/.
3. Energetické služby e-Dome. https://www.e-dome.sk/sluzby/garantovane-energeticke-sluzby.