vyuzitie energie zfotovoltickej elektrarne
Galéria(8)

Využitie energie z fotovoltickej elektrárne

Partneri sekcie:

Počet budov a priemyselných objektov, ktoré využívajú slnečné žiarenie na výrobu elektrickej energie, rastie. Dôvodom je šetrenie nákladov na spotrebu a zisk z predaja prebytočnej vyprodukovanej elektrickej energie.

07 sunsell big image
02 sunsell big image
06 sunsell big image
05 sunsell big image
04 sunsell big image
03 sunsell big image
vyuzitie energie z fotovoltickej elektrarne 5391 big image
Prepočty, na základe ktorých prevádzkovate­lia budov a priemyselných objektov prijímajú rozhodnutie o zriadení fotovoltických elektrár­ní, sú jednoduché. Vstupné údaje, ktoré sa do základných prepočtov vkladajú, zahŕňajú objem vyrobenej energie, výšku dotovanej výkup­nej ceny, sumu za prebytočnú energiu a, samozrejme, výšku investície a jej návratnosť.

fotovoltaika,energiaKrátko v číslach
Zrejme každý prevádzkovateľ budovy alebo priemyselného objektu má približnú predstavu o spotrebe elektrickej energie. Miera jej pokrytia zo zdrojov fotovoltickej elektrárne bude závisieť od veľkosti investície do projektu a následne objemu vyprodukovanej elektrickej energie. Sústava asi 250 fotovoltických panelov dosiahne výkon 50 kWp a ročne vyrobí 50 000 kWh elektrickej energie. Ďalej závisí od vlastníka sústavy, ako naloží s vyprodukovanou energiou. Môže ju predať prevádzkovateľom distribučných sústav (ZSE, SSE, VSE), využiť vo vlastný prospech alebo skombinovať obe možnosti. Na všetku vyrobenú energiu dostane od energetiky dotáciu vo výške 0,2 €/1 kWh, čo je v prepočte 10 000 € ročne (50 000 × 0,2 €). Pritom časť z nej môže zužitkovať, vďaka čomu šetrí náklady na energiu. Za odpredanú časť navyše dostane od prevádzkovateľov distribučných sústav sumu za prebytočnú energiu vo výške 0,055 €/1 kWh. Ak by vlastník budovy polovicu vyprodukovanej energie zužitkoval, čo predstavuje 25 000 kWh, investícia mu ročne prinesie 16 375 €. Prepočet je nasledujúci: 10 000 € (dotácia) + 5 000 € (ušetrená energia) + 1 375 € (suma za prebytočnú energiu).

Investícia do fotovoltickej elektrárne so sústa­vou 250 fotovoltických panelov predstavuje asi 120 000 € s DPH, čo znamená, že investícia sa vráti približne za 7 až 8 rokov. Ďalších 7 ro­kov bude vlastník budovy naďalej prijímať dotácie na vyrobenú energiu a zarábať na vlast­ný účet. Pritom aj po uvedenom čase (spolu 15 rokov), keď sa skončí podpora vo forme do­tovanej výkupnej ceny, bude elektráreň stále vyrábať elektrickú energiu a tým šetriť peňaženku svojho majiteľa. Životnosť dobre posta­venej elektrárne je najmenej 30 rokov. To by sa malo vzťahovať na panely, ako aj elektroinštalácie a konštrukcie. „Z použitých kompo­nentov budú po určitom čase zrejme potrebo­vať výmenu iba striedače elektrického napätia. Na väčšinu typov však už dnes dávajú výrobco­via záruku 10 rokov,“ hovorí Jakub Mráček, riaditeľ divízie Energo spoločnosti NWT, a. s.

Odborník radí
Jakub Mráček, riaditeľ divízie Energo spoločnosti NWT, a. s.

Pri výbere zhotovovateľa fotovoltickej elektrárne buďte obozretní
Pri výbere zhotovovateľa fotovoltického systému sú dôležité referencie spoločnosti. Netreba sa uspokojiť s peknými obrázkami v katalógu, dôležité je osobne si prezrieť funkčný systém, ktorý už dodávateľ zrealizoval. Samozrejmou súčasťou poskytovaných služieb by mala byť päťročná záruka na celé dielo vrátane montáže. Treba porovnať výrobu, teda či elektráreň vyrába toľko energie, koľko v danej oblasti a pri danej konfigurácii panelov má vyrobiť. Ak bude jej produkcia energie o jednotky, či dokonca desiatky percent nižšia a ak sa ukáže, že príčinou nie je počasie (napríklad sneh) alebo vplyv inej vyššej moci, neodporúča sa do spolupráce vstupovať za žiadnych okolností. Spoľahlivý dodávateľ musí vedieť poskytnúť investorovi referenčné dáta z už funkčnej elektrárne alebo investora vziať na prehliadku už zrealizovaného systému. Okrem samotnej výroby si treba pozrieť aj kvalitu odvedenej práce, teda uchytenie panelov, kvalitu elektroinštalácie a podobne. Načo by boli investorovi skvelé panely na streche, ak mu do nej bude zatekať?

Administratívne úkony
Medzi prvoradé podmienky zriadenia fotovoltickej elektrárne patrí splnenie administratívnych úkonov, ktoré zahŕňajú vybavovanie rôznych podkladov a povolení. Ako prvé je na zriadenie elektrárne nevyhnutné schválenie zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Ide o takzvanú rezerváciu výkonu, v rámci ktorej musí prevádzkovateľ podľa stavu existujúcej prípojky, ako aj stavu prenosovej siete v blízkosti plánovanej elektrárne rozhodnúť o maximálnej kapacite budúceho fotovoltického systému. Vzhľadom na to, že sa nedajú pripojiť elektrárne s výkonom väčším ako 100 kWp, problém s rezerváciou by sa vyskytnúť nemal. Všetky energetiky majú na tento účel spracovaný svoj formulár (rôzne obdoby Žiadosti o pripojenie zariadení do distribučnej siete – napäťová sústava NN). Súčasťou žiadosti je vždy katastrálna mapa s vyznačením polohy budúcej elektrárne, prípadne ďalšie podklady – datasheety striedačov a panelov, výpis z obchodného registra, súhlas spolumajiteľa nehnuteľnosti a podobne. Po vyjadrení schvaľovacieho orgánu sa začína spracovávať realizačný projekt, ktorý musí schváliť energetika. Po jeho schválení, ak nie je nutné vyjadrenie stavebného úradu, sú dvere k realizácii projektu otvorené. Niektoré spoločnosti poskytujú realizovanie týchto procesných úkonov zdarma bez ohľadu na to, či si záujemca vyberie na realizáciu práve dotyčnú firmu. „Spracovanie žiadosti zahŕňa osobnú schôdzku, meranie osvitu a zatienenia na mieste budúcej inštalácie, odporučenie veľkosti elektrárne (vrátane návrhu konštrukcie), riešenie spôsobu zapojenia elektroinštalácie a spracovanie návratnosti projektu. Tým sa záujemca o fotovoltiku vyhne možnosti nedostatočne alebo nesprávne vyplnenej žiadosti,“ uvádza Jakub Mráček. Vybavovanie administratívnych záležitostí trvá asi jeden mesiac.

fotovoltika,energia fotovoltaika,energia

V budúcnosti ešte lepšie
Samotný systém fotovoltickej elektrárne, samozrejme, nestačí na to, aby sa jej majiteľ mohol stať úplne energeticky nezávislým. Rôz­ne systémy na skladovanie energie sú ešte príliš drahé, hoci aj v ich prípade už ceny klesajú. Vývoj v tejto oblasti však stále napredu­je, a tak je len otázkou niekoľkých rokov, keď budú mať samostatné stavby sety so šikovnou elektronikou, ktorá bude mať dostatočnú kapacitu na prevádzku počas niekoľkých dní.
 
fotovoltaika,energiaDotované výkupné ceny od nového roka klesnú
Od 1. 1. 2012 klesne na Slovensku výkupná cena vyrobenej energie z asi 0,259 €/kWh na 0,195 €/kWh. Zníženie výkupných cien sa bude týkať všetkých fotovoltických elektrární postavených v nasledujúcom roku. Dotované výkupné ceny na elektrickú energiu vyrobenú prostredníctvom fotovoltického systému sú podstatným motivačným stimulom na využívanie alternatívnych zdrojov energie. Vďaka nim je realizácia fotovoltiky na Sloven­sku zaujímavou investíciou, či už ide o bytové domy, priemyselné objekty, alebo rodinné domy. Výkupná cena 0,259 €/kWh prinášala návratnosť investície do elektrárne asi za 7,5 roka. Následne ďalšieho 7,5 roka zarábali majitelia elektrární na predaji elektrickej energie prevádzkovateľom distribučnej sústavy (ZSE, SSE, VSE). Zníženie výkupných cien energie predĺži čas návratnosti investície asi o 2 až 3 roky.

fotovoltaika,energia „Aj keď cena realizácie fotovoltických systémov stále klesá, zníženie dotovaných výkupných cien začiatkom roka spôsobí, že investície do fotovoltiky prestanú byť pre prípadných záujemcov dostatočne lákavé. Následne bude trvať dva až tri mesiace, než cena za fotovoltické technológie klesne natoľko, aby sa stala opäť zaujímavou. Tento vývoj je však bežný v celej Európe a umožňuje plynulý rozvoj obnoviteľných zdrojov energie,“ hovorí Jakub Mráček, riaditeľ divízie Energo spoločnosti NWT, a. s. V súlade so znížením dotovaných výkupných cien dôjde k poklesu cien fotovoltických panelov. Nákupcovia sa budú rovnako, ako počas minulých období snažiť prispôsobiť ich úroveň aktuálnej situácii na trhu. Keďže vybavovanie administratívnych úkonov spolu s technickou realizáciou môže trvať 2 až 3 mesiace, záujemcovia o elektráreň si môžu naplánovať výstavbu tak, aby v budúcom roku mohli vyrábať elektrinu už od začiatku jari a následne počas najžiarivejších dní v roku. Momentálne je kľúčové získať rezerváciu výkonu, ktorú schvaľujú prevádzkovatelia distribučnej sústavy. Asistenciu pri vybavovaní rezervácie výkonu ponúka viacero renomovaných spoločností.

TEXT: Jakub Mráček
FOTO: NWT

Jakub Mráček je riaditeľom divízie Energo spoločnosti NWT, a. s.

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov.

Viac informácií o fotovoltike a spôsoboch realizácie nájdete na stránke
www.nwt.sk/solar