Stropné vykurovacie fólie

image 95767 25 v3

Stropné vykurovacie fólie do sadrokartónových konštrukcií fungujú na princípe sálavého vykurovania. Fólie prehrievajú sadrokartónové dosky, ktoré sa potom správajú ako sálavé panely. 

Pred montážou stropného vykurovania je potrebné skontrolovať stav budovy z hľadiska polohy zdrojov vnútorného tepla (komíny, bojlery, kozuby a pod.). Zároveň je potrebné z miesta montáže odstrániť všetky horľavé látky vrátane náterov a riedidiel. Vykoná sa kontrola budovy z hľadiska určenia predmetov blokujúcich prestup tepla (skrine, priečky, kompletne uzavreté sprchové kúty a pod.) – v týchto priestoroch sa inštalácia stropného vykurovania nevykonáva. Všetky inštalačné rozvody vedené cez stropnú konštrukciu alebo v nej (rozvody elektroinštalácie, vykurovania, vodoinštalácie, vzduchotechnika a pod.) sa musia kompletne vyhotoviť pred inštaláciou stropného vykurovania.

Pred inštaláciou sa vykoná kontrola identifikačných štítkov jednotlivých dielov vykurovania, či súhlasia s hodnotami požadovanými projektom na inštaláciu. Zároveň je potrebné vykonať kontrolu a úpravu stropného priestoru. Premerajú sa rozmery jednotlivých stropných nosníkov vrátane odstupov medzi nosníkmi a zmerajú sa odstupy od prvkov s veľkým tepelným odporom. V prípade, že odstupy medzi nosníkmi neumožňujú priamu inštaláciu vykurovacej fólie, doplní sa stropná konštrukcia o nosné priečky, ktoré sa umiestnia kolmo na stropné nosníky. Z konštrukcie medzistropu sa odstránia horľavé materiály a podľa platnej projektovej dokumentácie sa skontroluje poloha všetkých inštalácií prechádzajúcich konštrukciou medzistropu.

Podľa prístupnosti stropného priestoru možno montáž stropného vykurovania vykonať zhora alebo zospodu. Pásy vykurovacej fólie sa inštalujú súbežne s nosníkmi sadrokartónovej konštrukcie. Na nosníky sa fólia fixuje obojstranne lepiacou páskou, skrutkami zo zapustenou hlavou alebo čalúnnickou zošívačkou. Odporúča sa vykonať montáž stropného vykurovania najskôr v jednej miestnosti a až po jej ukončení začať montáž v ďalšej miestnosti. 

01 | Tepelná izolácia
Tepelná izolácia na báze minerálnej alebo sklenej vlny bez krycej fólie alebo papiera s hrúbkou 80 až 100 mm (medzi dvomi podlažiami), resp. 150 mm (podstrešné priestory), sa uloží medzi sadrokartónové profily. Uložená tepelná izolácia sa zafixuje samolepiacou páskou, ktorá sa lepí v kolmom smere na izoláciu.

02 | Vymeranie dĺžky pásu fólie
Pomocou metra sa zmeria dĺžka sadrokartónového profilu v smere kladenia fólie. Medzi stropom a stenou sa má ponechať medzera 100 mm.

03 | Rozvinutie a nastrihanie pásov
Fólia sa rozvinie na čistom a rovnom podklade. Rozmeria sa podľa rozmerov stropnej konštrukcie. Jednotlivé pásy sa nastrihajú podľa predchádzajúceho rozmerania nožnicami alebo sa odstrihnú podľa rovnej hrany, vždy kolmo na pozdĺžnu os fólie (tzn. kolmo na vnútornú svorkovnicu vodičov).

04 | Prelepenie v mieste strihu
Celá strižná hrana vykurovacej rohože sa zaizoluje polyesterovou elektroizolačnou páskou. Pás vykurovacej fólie s požadovanou dĺžkou sa opätovne zvinie.

05 | Obojstranne lepiaca páska
Na nosné CD profily sadrokartónovej podkonštrukcie sa nalepí obojstranne lepiaca páska. Vykurovacia fólia sa inštaluje súbežne s nosníkmi sadrokartónovej podkonštrukcie.

06 | Pripevnenie prvého metra fólie
Pripravený zvinutý pás vykurovacej fólie sa čiastočne odvinie a za nevykurovacie okraje sa pripevní približne 1 m pásu. Následne sa fólia napne, vyrovná, a aby sa zabránilo jej spätnej deformácii, pripevní sa za nevykurovacie okraje na CD profily sadrokartónovej podkonštrukcie.

07 | Pripevnenie vykurovacej fólie
Pásy vykurovacej fólie sa pripevňujú vo vzdialenosti približne 100 mm od steny a v rozstupe 400 mm. Podobne sa realizuje montáž celého pásu fólie a postupne ďalších pásov vykurovacej fólie.

08 | Prepojenie pásov vykurovacej fólie
Jednotlivé pásy sa prepájajú paralelne, pri prepájaní sa postupuje od najvzdialenejšieho pásu smerom k pripájaciemu miestu (inštalačná krabica).

09 | Sériové prepojenie
Ak je potrebné prepojiť časti vykurovacej fólie sériovo, nesmie hodnota pretekajúceho prúdu prekročiť 10 A. Pri zapojení pásov fólie do jedného vykurovacieho celku nesmie rovnako prekročiť výkon jedného celku (obvodu) hodnotu pretekajúceho prúdu 10 A.

10 | Preloženie vodiča pri prvom páse fólie
Do dutiny pripájacieho konektora sa vloží vodič. Dutina má prierez 3 mm2. Vodič má priemer 1,5 mm2, a preto je pri prvom (krajnom) páse vykurovacej fólie potrebné vodič preložiť, aby vyplnil prierez dutiny konektora.

11 | Zalisovanie vodiča v konektore
Vodič sa po preložení a vložení do dutiny pripájacieho konektora zalisuje pomocou lisovacích klieští.

12 | Pripevnenie konektora na zbernicu
Pripájací konektor s nalisovaným vodičom sa umiestni v strede medenej zbernice pásu vykurovacej fólie a otvorená časť konektora sa uzavrie tlakom prstov.

13 | Zalisovanie konektora
Pomocou lisovacích klieští sa v dvoch krokoch konektor pevne zalisuje. Najskôr sa zalisujú otvorené časti konektora zo strany závesu (chrbta), potom z vnútornej strany. Tým sa zabezpečí dostatočné stlačenie príchytky.

14 | Pripojenie vodiča na druhý pás fólie
Jednotlivé pásy vykurovacej fólie sa postupne prepájajú vodičmi paralelne. Na vonkajší okraj sa pripája modrý vodič, na vnútorný hnedý vodič.

15 | Spojenie dvoch vodičov
Do dutiny pripájacieho konektora sa pri prepojení dvoch susediacich pásov vykurovacej fólie zavádzajú dva vodiče (rovnakej farby), ktoré sa vzájomne spoja. Vzájomné spojené vodiče majú požadovaný priemer 3 mm, ktorý je rovný priemeru dutiny pripájacieho konektora.

16 | Zalisovanie vodičov v dutine konektora
Pripájací konektor s vodičmi vloženými v dutine sa pevne zalisuje pomocou lisovacích klieští.

17 | Pripevnenie konektora na zbernicu
Pripájací konektor s nalisovaným vodičom sa umiestni v strede medenej zbernice pásu vykurovacej fólie a otvorená časť konektora sa uzavrie tlakom prstov. Lisovacími kliešťami sa pevne uzavrie opäť v dvoch krokoch. Západkový mechanizmus klieští bráni otvoreniu čeľustí pred dosiahnutím požadovaného tlaku.

18 | Plastový kryt
Plastový kryt sa dodáva ako prvok, ktorý sa skladá z dvoch vzájomne spojených častí. Z obidvoch častí sa pomocou klieští vylomia plastové pásiky v spodnej časti a spojené časti sa rozlomia.

19 | Umiestnenie plastového krytu na konektor
Plastový kryt sa umiestni z hornej a spodnej strany na pripájací konektor nalisovaný na strednej časti medenej zbernice.

20 | Inštalačná krabica
Paralelne prepojené vodiče (modrý a hnedý) sa zvedú do inštalačnej krabice.

21 | Zakreslenie zapojenia
Na rubovú stranu záručného listu sa zakreslí schéma zapojenia jednotlivých pásov vykurovacej fólie.

22 | Zmeranie odporu
Po dokončení inštalácie a prepojení vykurovacích fólií sa presným ohmmetrom zmeria hodnota odporu vykurovacieho celku za studena. Zmeraný odpor sa zapíše do záručného listu, ktorý sa musí vystaviť pre každú miestnosť.

23 | Obojstranne samolepiaca páska
Na nosné CD profily sadrokartónovej podkonštrukcie sa v strede nevykurovacích pásov nalepených vykurovacích fólií nalepí obojstranne samolepiaca páska. Z nalepenej obojstranne lepiacej pásky sa odstráni ochranný papier.

24 | Nalepenie PE fólie
Na obojstranne lepiacu pásku sa nalepia pásy PE fólie s hrúbkou 0,25 mm, ktorá bude tvoriť ochrannú vrstvu medzi vykurovacou fóliou a sadrokartónovým podhľadom.

25 | Prekrytie PE fólie
Pásy PE fólie sa kladú so vzájomným presahom 50 mm.

26 | Sadrokartónový podhľad
Na pripravenú podkonštrukciu sa nainštalujú sadrokartónové alebo sadrovláknité dosky s hrúbkou max. 16 mm. Škáry medzi doskami sa pretmelia a prebrúsia. Medzi jednotlivým vrstvami (sadrokartónový podhľad/PE fólia/vykurovacia fólia/tepelná izolácia) nesmie byť vzduchová medzera.

27 | Kontrolné meranie odporu
Po ukončení montážnych prác sa opätovne presným ohmmetrom zmeria odpor vykurovacieho celku za studena.

28 | Zapísanie hodnoty
Nameraná hodnota sa zapíše do záručného listu. Musí sa zhodovať s prvou nameranou hodnotou odporu.

29 | Digitálny termostat
Na záver sa na inštalačnú krabicu so zvedenými vodičmi nainštaluje digitálny termostat.

Detail skladby sádrokartónovej konštrukcie s vykurovacou fóliou

Info o materiáli:

» Stropná vykurovacia fólia do sadrokartónovej konštrukcie – dve polyesterové fólie teplom laminované k sebe, medzi fóliami po obidvoch stranách po celej dĺžke uložené medené pásiky s postriebrením – vodiče (tzv. zbernice), naprieč zbernicami sieťotlačou nanesený vykurovací prvok (prášok z homogenizovaného grafitu); výkon 140 až 200 W/m2, znížený príkon 100 W/m2 – vhodná do pasívnych domov

Čo budete potrebovať:

Stropná vykurovacia fólia
Ecofilm C
šírka: 400 (aktívna šírka: 300 mm) a 500 mm (aktívna šírka: 400 mm), príkon: 100, 140 a 200 W/m2

Plastový kryt konektora

Konektor pre Ecofilm C

Polyesterová elektroizolačná páska
3M páska 1350F
na zalisovanie strižnej hrany fólie, šírka: 28 a 38 mm, dĺžka: 33 m

Pripájací vodič pre Ecofilm C
dvojitá izolácia, prierez: 1,5 mm2, modrý a čierny, dĺžka: 1 m

Obojstranne lepiaca páska

PE (LPD) fólia
hrúbka: 0,25 mm

Podhľadový sadrokartón
hrúbka: 16 mm

Digitálny termostat
TFT Thermostat
krytie: IP 21, spínaný prúd: 16 A, rozsah teplôt – priestor: 5 až 35 °C

Náradie a pomôcky
lisovacie kliešte
čalúnnické kliešte
nožnice
ohmmeter

Pozor!

Uloženie fólie na tepelnú izoláciu
Tepelná izolácia by mala pritláčať stropnú vykurovaciu fóliu na sadrokartónový podhľad, aby bol prechod tepla čo najväčší. To znamená, že medzi vykurovacou fóliou a tepelnou izoláciou nesmie byť vzduchová medzera, pásy fólie by nemali byť zvlnené, so záhybmi alebo prekrytiami.

Tip

Strihanie pásov fólie
Medené pásky s postriebrením sú medzi zbernicami zapojené paralelne a je medzi nimi medzera 10 mm, preto je možné fólie strihať na ľubovoľné dĺžky a napriek tomu je plošný príkon aj prevádzkové napájanie stále rovnaké.

 

TEXT: spracované z podkladov firmy Fenix Slovensko
FOTO: Fenix Slovensko

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 4/2017.