Partner sekcie:
 • P.M.H
 • Bosch
 • Systemair

Nové technické pravidlá plyn

Nové technické pravidlá plyn

Technické pravidlá plyn (TPP) prechádzajú obdobným procesom tvorby ako slovenské technické normy (STN), v žiadnom prípade ich však nenahrádzajú. V zásade predstavujú vykonávacie predpisy na uplatňovanie slovenských technických noriem (STN) v praxi. Aké sú najdôležitejšie zmeny za ostatný rok v tejto oblasti?

Vydávanie TPP sa uskutočňuje na základe dohody, ktorú podpísali Slovenský plynárenský a naftový zväz a Združenie odborníkov plynových zariadení so Slovenským ústavom technickej normalizácie (SÚTN). Táto dohoda je v súlade s predpismi Európskej únie a ustanoveniami STN EN 45020: 2007 Normalizácia a súvisiace činnosti – Všeobecný slovník (01 0100). Na jej základe uverejňuje SÚTN vo svojom vestníku oznámenie o príprave TPP, v rámci ktorej sa do 30 dní môže ktokoľvek prihlásiť za účastníka pripomienkového konania. Po vypracovaní a schválení TPP oznamuje  SÚTN vo vestníku  vydanie TPP. Počas uplynulého roka zabezpečila Slovenská plynárenská agentúra, s. r. o., vypracovanie, schválenie a vydanie týchto TPP:

TPP 920 02 Ochrana kovových objektov proti atmosférickým vplyvom
Ako už naznačuje názov, predmetom pravidla z augusta 2008 je protikorózna ochrana kovových konštrukcií proti atmosférickým vplyvom. Pravidlo je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na zabezpečenie kvalitnej protikoróznej ochrany ako aj bezpečnej a zdravotne neškodnej práce. Nenahrádza však všeobecne záväzné právne predpisy.

Prvú časť pravidla tvoria termíny, definície a skratky. V ďalšej časti sa špecifikujú ochranné povlaky proti atmosférickej korózii, organické náterové látky, výpočet spotreby náterovej látky a kovové povlaky.

Tabuľky uvádzajú:

 • nominálne hrúbky kovových vrstiev do určitých typov atmosfér,
 • odporúčané minimálne hrúbky do rozličných prostredí,
 • hodnotenie priľnavosti vybraných organických náterov.

Opisu prípravy povrchu pod ochranné povlaky predchádza najrozsiahlejšia časť dokumentu, a to navrhovanie ochranného systému. Záverečnú časť tvorí kontrola kvality povrchu ochranných systémov.

Pravidlo má štyri prílohy:

 • vybrané vlastnosti organických náterových látok,
 • obsah karty bezpečnostných údajov a príklad technického listu,
 • chyby náterov,
 • mriežková skúška.

Uplatňovaním zásad uvedených v tomto pravidle sa zvýši kvalita ochrany kovových objektov proti atmosférickým vplyvom. Umožní fundovane vstupovať do priebežnej kontroly vykonávania prác, resp. uplatniť reklamáciu na vyhotovené dielo, ak nezodpovedá kvalitatívnym požiadavkám.


Návrh technického riešenia domového plynovodu v zemi pri realizácii nového umiestnenia HUP mimo objekt, keď sa monitoruje únik plynu aj z distribučného plynovodu
1 – NTL distribučný plynovod, 2 – NTL prípojka, 3 – HUP umiestnený v skrinke na hranici pozemku, 4 – plot, 5 – domový plynovod v zemi v ochrannej rúrke, 6 – ochranná rúrka domového plynovodu v zemi, 7 – utesnená priechodka na priechod domového plynovodu obvodovým murivom, 8 – domový uzáver plynu, 9 – čuchačka na kontrolu tesnosti domového plynovodu v zemi, 10 – úsek domového plynovodu uložený v ochrannej rúrke s čuchačkou, 11 – otvorený koniec ochrannej rúrky

TPP 946 02 Oceľové chráničky vysokotlakových plynovodov – meranie, údržba a rekonštrukcie
Predmetom pravidla  zo septembra 2008 je opis činností, ktorých cieľom je trvalé udržanie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky vysokotlakových oceľových plynovodov uložených v pôde, chránených katódovou ochranou a prechádzajúcich oceľovými chráničkami v miestach križovania s komunikáciami alebo v iných miestach, kde sú chráničky na vysokotlakových plynovodoch inštalované.

Ustanovenia tohto pravidla sa vzťahujú predovšetkým na vysokotlakové plynovody nad 0,4 MPa, ktorých oceľové chráničky sa projektovali a vyhotovili podľa zrušenej normy STN 38 6450. Niektoré postupy možno primerane použiť aj pri riešení problémov pre potrubia uložené v oceľových chráničkách pre iné tlakové úrovne (stredotlakové a nízkotlakové).

Úvodnú časť pravidla tvoria termíny, definície a skratky. Ďalšia časť pravidla špecifikuje meracie prístroje a pomôcky na meranie a diagnostiku chráničiek. V prehľadnej tabuľkovej forme je uvedená odporúčaná postupnosť krokov diagnostických meraní. Ďalšia tabuľka uvádza možné stavy sústavy chránička – potrubie a rámcový návrh opatrení. Záverečná časť pravidla sa venuje údržbe a nápravným opatreniam.

Pravidlo má päť príloh:

 • oceľové chráničky a ich príslušenstvo,
 • schéma a opis meraní elektrických parametrov na chráničke,
 • možné stavy a diagnostika sústavy potrubie – chránička,
 • možné spôsoby nápravných opatrení v závislosti od príčin zistenej poruchy uloženia potrubia v chráničke,
 • agresivita pôd a vôd na oceľ.

TPP 906 01 Požiadavky na umiestňovanie stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach distribučných sietí
Pravidlo z marca tohto roka stanovuje požiadavky na umiestňovanie stavieb v ochrannom a bezpečnostnom pásme. Pri tvorbe pravidla autor vychádzal zo zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike (energetický zákon) v znení neskorších predpisov.

Prvú časť pravidla tvoria termíny a definície. V ďalšej časti sa stanovujú všeobecné zásady umiestňovania stavieb v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia. V kapitole 4 sú uvedené vzdialenosti pre ochranné a bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia vyplývajúce z energetického zákona. Najdôležitejšou časťou TPP je kapitola 5, v ktorej sú určené vzdialenosti umiestňovania stavieb od plynárenských zariadení, pričom sa zohľadňuje charakter zariadení a na základe toho sú potom stavby zaradené do kategórií. Pravidlo ďalej určuje podmienky, pri ktorých sa môžu vzdialenosti skrátiť. Pravidlo má jednu informatívnu prílohu, v ktorej sa stanovujú odporúčané a skrátené vzdialenosti stavieb od plynovodov podľa projektovaného tlaku.

Uplatňovaním zásad uvedených v tomto pravidle sa zjednotí postup pri vydávaní súhlasu na umiestňovanie stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení.

TPP 702 08 Metódy pre rekonštrukcie a opravy plynovodov z polyetylénu
Pravidlo z apríla tohto roka stanovuje podmienky a požiadavky na bezvýkopové metódy rekonštrukcie a obnovy plynovodov z ocele vťahovaním potrubia z polyetylénu a na spôsoby opráv plynovodov z polyetylénu uložených v zemi pre rozvod zemného plynu s pracovným tlakom do 400 kPa. Pravidlo umožňuje použiť aj bezvýkopové metódy na rekonštrukcie a obnovy plynovodov  potrubím z polyetylénu.
Súčasťou TPP je CD s programom Ax Sila na určenie ťažnej sily pre vťahovanie polyetylénového potrubia.

TPP 702 09 Prerušenie prietoku plynu v plynovodoch uzatváracími balónmi

Pravidlo  z apríla tohto roka stanovuje podmienky a technické požiadavky na uzatváracie balóny, ktorými sa dosiahne prerušenie prietoku plynu v plynovodných potrubiach zhotovených z ocele a nekovových materiálov (napr. polyetylén) s pracovným a uzatváracím tlakom do 500 kPa (5 barov). Ďalej sa vzťahuje aj na uzatváranie prietoku plynu s vyšším pracovným tlakom plynovodov zhotovených podľa normy STN EN 1594 Plynovody na maximálny prevádzkový tlak nad 16 barov. Podľa požiadaviek na prevádzku treba tlak plynu v potrubí upraviť tak, aby bolo možné bezpečne prerušiť prietok plynu balónmi.

Pravidlo má tri prílohy:

 • uzatváracia súprava,
 • balónovacia súprava s obtokom,
 • schéma uloženia balóna v potrubí.

TPP 704 03 Domové plynovody z viacvrstvových rúrok
Pravidlo z marca 2009 stanovuje požiadavky a podmienky na inštaláciu domových rozvodov zemného plynu, bioplynu, ďalej propánu, butánu a ich zmesi, prípadne ich zmesi so vzduchom z viacvrstvových rúrok s prevádzkovým tlakom do 5 barov, vrátane.

Základným prvkom viacvrstvovej rúrky je hliníková rúrka, ktorá je z vnútornej a vonkajšej strany potiahnutá zosieťovaným polyetylénom.

Pravidlo má štyri prílohy:

 • rozmery rúrok,
 • hodnoty menovitej svetlosti nadprietokových poistiek,
 • dimenzovanie plynovodu podľa dopravovaného množstva zemného plynu,
 • dimenzovanie plynovodu podľa dopravovaného množstva propánu, butánu a ich zmesi.

Vypracovanie, schválenie a vydanie tohto TPP zabezpečilo Združenie odborníkov plynových zariadení, pobočka Bratislava.


Príklad krátkeho rozvodu plynu – inštalácia bez uzáveru za plynomerom
1 – stúpacie potrubie, 2 – uzáver plynu pred plynomerom, 3 – plynomer, 4 – uzáver plynu pred spotrebičom, 5 – plynový spotrebič

Najnovšie TPP
V súčasnosti sú najaktuálnejšie TPP z júla 2009:

 • TPP 702 06 Plynovody v kolektoroch,
 • TPP 702 10 Plynovody a prípojky s vysokým tlakom,
 • TPP 704 01 Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budovách

Všetky TPP si možno objednať v Slovenskej plynárenskej agentúre, s. r. o., alebo v  Združení odborníkov plynových zariadení, pobočka Bratislava.

Peter Sitár
Obrázky: archív autora
Foto: Siemens
Autor pôsobí v Slovenskej plynárenskej agentúre, s. r. o.

Článok bol uverejnený v časopise TZB HAUSTECHNIK.

KategórieVykurovanie