Spoľahlivá ochrana pred kondenzáciou na opláštení VZT jednotiek

VZT jednotky robatherm spĺňajú najprísnejšie kritériá pre triedu ­tepelných mostov podľa STN EN 1886 na zabránenie kondenzácie na opláštení.

Dokonca aj pri bežnom použití vzduchotechnických jednotiek môžu nepriaznivé klimatické podmienky spôsobiť kondenzáciu na opláštení komerčne dostupných vzduchotechnických jednotiek.

Opláštenie spoľahlivo chránené pred kondenzáciou

Nepriaznivé klimatické podmienky môžu spôsobiť kondenzáciu na opláštení komerčne dostupných vzduchotechnických (VZT) jednotiek. Stále častejšie sa pritom objavujú extrémne klimatické podmienky alebo mimoriadne podmienky v strojovniach, keď prevažujú vysoké teploty a vlhkosti vzduchu.

Na vzduchotechnických jednotkách s horšími technickými charakteristikami, ako sú tepelná izolácia a tepelné mosty, bude potom dochádzať ku kondenzácii na opláštení.

Obr. 1 Za predpokladaných podmienok uvedených v tab. 1 sa kondenzácia začína v oblasti napravo od príslušnej krivky.
Obr. 1 Za predpokladaných podmienok uvedených v tab. 1 sa kondenzácia začína v oblasti napravo od príslušnej krivky. | Zdroj: robatherm

Riziko kondenzácie konštrukcie opláštenia závisí od kvality opláštenia určenej tepelným mostom (koeficient kb). Podstatné rozdiely sú však nielen medzi jednotlivými triedami tepelných mostov, ale aj v rámci samotnej jednej triedy. V porovnaní s tým sú charakteristiky izolácie, ako sú objemová hmotnosť, hrúbka izolácie a tepelná vodivosť, menej významné. Rozhodujúcu úlohu zohráva kvalita prerušenia tepelného toku celkovej konštrukcie opláštenia.

Obr. 2 Za predpokladaných podmienok uvedených v tab. 2 sa kondenzácia začína v oblasti napravo od príslušnej krivky.
Obr. 2 Za predpokladaných podmienok uvedených v tab. 2 sa kondenzácia začína v oblasti napravo od príslušnej krivky. | Zdroj: robatherm

Príklady rizika kondenzácie

Riziko kondenzácie v zime

Praktický príklad uvedený v tab. 1 ukazuje riziko kondenzácie v zime.

Za predpokladaných podmienok uvedených v tab. 1 sa kondenzácia začína v oblasti napravo od príslušnej krivky na obr. 1.

Zdroj: robatherm

Riziko kondenzácie v lete

Praktický príklad uvedený v tab. 2 ukazuje riziko kondenzácie v lete.
Za predpokladaných podmienok uvedených v tab. 2 sa kondenzácia začína v oblasti napravo od príslušnej krivky na obr. 2.

Viac informácií na www.robatherm.com

Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou robatherm. Robatherm nepreberá žiadnu záruku a zodpovednosť za správnosť a úplnosť obsahu príručky 10/2011, ktorá je podkladom k článku. Technické zmeny vyhradené.