Pravidelná kontrola kotlov v nevýrobných ­budovách

Podľa zákona č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných zariadení sa od 1. januára 2008 vykonáva pravidelná kontrola týchto zariadení. Jej cieľom je overovať energetickú hospodárnosť budov a vzhľadom na súčasnú akútnu potrebu zvyšovania energetickej hospodárnosti treba, aby sa v širšom kontexte dostala do povedomia odbornej verejnosti. V nasledujúcich riadkoch sa budeme bližšie venovať pravidelnej kontrole kotlov, ktorá sa podľa zákona č. 17/2007 Z. z. vykonáva v nevýrobných budovách spotrebúvajúcich energiu.

Zákon č. 17/2007 Z. z. nadväzuje na zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov. Účinnosť nadobudol 15. januára 2007, s výnimkou ustanovení § 3 až 5 a § 6 ods. 1 až 6, ktoré vstúpili do platnosti 1. januára 2008.

V predmete zákona č. 17/2007 Z. z. sa definujú postupy a intervaly pravidelnej kontroly kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov v nevýrobných budovách. Zákon zároveň upravuje odbornú spôsobilosť na výkon pravidelnej kontroly zariadení podľa jeho ustanovení. Na základe zákona sa vydala aj vykonávacia vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 548/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri pravidelnej kontrole kotlov, pri individuálnej špeciálnej kontrole vykurovacej sústavy a pri pravidelnej kontrole klimatizačných systémov.

Na čo sa vzťahuje zákon
Pravidelná kontrola sa vzťahuje na kotly v nevýrobných budovách:

 • s menovitým výkonom 20 kW a viac,
 • so spaľovaním:
  • fosílneho tuhého paliva,
  • fosílneho tekutého paliva (t. j. fosílneho paliva v kvapalnej aj plynnej fáze),
  • biomasy,
  • bioplynu,
 • s využitím na:
  • vykurovanie priestorov,
  • prípravu teplej vody.

Zákon sa vzťahuje aj na vykurovacie sústavy v nevýrobných budovách, ktorých súčasťou je kotol starší ako 15 rokov.

Na čo sa nevzťahuje zákon
Zákon sa nevzťahuje na:

 • kotly umiestnené vo výrobných budovách a v nevýrobných budovách, na ktorých sa pravidelne zabezpečuje overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení po odberné miesta (§ 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike),
 • kotly určené na vykurovanie priestorov a prípravu teplej vody v budovách podľa osobitného predpisu (§ 2 ods. 2 zákona č. 555/2005 Z. z.), čiže v:
  • budovách a pamätníkoch chránených z dôvodu architektonickej alebo historickej hodnoty,
  • kostoloch a iných budovách používaných ako miesta na bohoslužby alebo na náboženské podujatia,
  • budovách, ktoré sú dočasnými stavbami s plánovaným časom užívania kratším ako dva roky,
  • priemyselných stavbách, dielňach a nebytových poľnohospodárskych budovách s nízkou spotrebou energie,
  • bytových budovách, ktoré sú určené na užívanie menej než štyri mesiace v roku,
  • samostatne stojacich budovách, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2.


Kto zabezpečuje pravidelnú kontrolu kotlov

Pravidelnú kontrolu kotlov zabezpečuje vlastník budovy, v ktorej je zariadenie umiestnené. Kontrolu zariadenia si vlastník budovy objedná u oprávnenej osoby. Vlastník budovy uchováva správu z kontroly tri roky po vykonaní nasledujúcej pravidelnej kontroly a pri predaji budovy ju odovzdá novému vlastníkovi. Pri prenájme budovy alebo zariadenia odovzdá osvedčenú kópiu správy z poslednej kontroly nájomcovi budovy. Všetky tieto povinnosti môže vlastník budovy preniesť zmluvou na správcu budovy alebo správcu zariadenia. Intervaly pravidelnej kontroly kotlov podľa zákona č. 17/2007 Z. z. v závislosti od menovitého výkonu, druhu spaľovaného paliva a kategórie budovy sú uvedené v tabuľke.

Ak je predmetom pravidelnej kontroly kotlov kotol starší ako 15 rokov, vykoná sa spolu s pravidelnou kontrolou kotla aj individuálna špeciálna kontrola vykurovacej sústavy podľa všeobecne záväzného právneho predpisu (vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 548/2008 Z. z.). Samostatná kontrola vykurovacej sústavy sa podľa zákona č. 17/2007 Z. z. nevykonáva, určí sa len interval kontroly pre kotol podľa prílohy 1 zákona (tabuľka) a ak je v čase výkonu kontroly tento kotol starší ako 15 rokov, vykoná sa aj kontrola vykurovacej sústavy.

Podmienky vykonávania kontroly kotlov
Výkon pravidelnej kontroly kotlov môže podľa zákona vykonávať iba osoba oprávnená na výkon kontroly. Zákon stanovuje takéto podmienky pred začatím výkonu kontroly:

 • pred vykonaním kontroly musí byť zariadenie prevádzkyschopné a spĺňať podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci),
 • požiadavky na prípravu zariadenia na vykonanie kontroly oprávnená osoba písomne oznámi vlastníkovi budovy alebo správcovi budovy najmenej desať pracovných dní pred termínom vykonania kontroly,
 • oprávnená osoba nesmie vykonávať pravidelnú kontrolu zariadení v budovách, ktoré vlastní alebo spravuje a v budovách, ktoré vlastní alebo spravuje zamestnávateľ oprávnenej osoby,
 • pravidelnú kontrolu energetických zariadení slúžiacich na zabezpečenie bezpečnosti štátu vykonáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a pravidelnú kontrolu vybraných zariadení v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky vykonáva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.

Z kontroly vyhotoví oprávnená osoba správu. Správa sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch a v elektronickej forme, pričom dva rovnopisy správy zašle oprávnená osoba vlastníkovi budovy alebo správcovi budovy do 30 dní od vykonania kontroly. Jeden rovnopis a elektronickú formu správy zašle oprávnená osoba najneskôr do 30 dní po ukončení kalendárneho roka príspevkovej organizácii Ministerstva hospodárstva SR – Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre.
 

Kedy sa vlastník budovy dopustí priestupku/správneho deliktu
Priestupku, resp. správneho deliktu sa vlastník budovy dopustí tým, že:

 • nezabezpečí pravidelnú kontrolu zariadení, podrobnosti o rozsahu skúšky, hoci je na to podľa zákona č. 17/2007 Z. z. povinný,
 • neuchová správu z kontroly tri roky po vykonaní nasledujúcej pravidelnej kontroly,
 • neodovzdá pri predaji budovy správu z poslednej kontroly novému vlastníkovi,
 • neodovzdá pri prenájme budovy alebo zariadenia osvedčenú kópiu správy z poslednej kontroly nájomcovi.

Správa z kontroly kotlov obsahuje:

 • identifikačné údaje výrobcu zariadenia,
 • typ zariadenia a rok jeho výroby,
 • menovitý výkon zariadenia pre každý druh používanej energie,
 • druh a charakteristiku používanej energie,
 • postup výkonu kontroly,
 • použité výpočty,
 • výsledky kontroly s návrhom odporúčaní,
 • identifikačné údaje a podpis oprávnenej osoby.

Oprávnená osoba
Činnosť oprávnenej osoby v oblasti pra­videlnej kontroly kotlov a vykurovacích ­sústav je živnosťou podľa osobitného predpisu (zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní – živnostenský zákon), pričom osobitnou podmienkou jej prevádzkovania je osvedčenie. Osvedčenie vydá príspevková organizácia Ministerstva hospodárstva SR (Slovenská inovačná a energetická agentúra) právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi – na základe žiadosti odborne spôsobilej osoby a predloženia dokladu o ukončení ­stredoškolského alebo vysokoškolského vzdelania technického smeru alebo prírodovedného smeru so zameraním na matematiku, fyziku alebo chémiu. K žiadosti sa prikladá aj platný doklad odborne spôsobilej osoby o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti alebo doklad preukazujúci kvalifikáciu na výkon kontroly zariadení vydaný v iných členských štátoch Európskeho spoločenstva, ktorý sa uznáva podľa osobitného predpisu.

Odborne spôsobilou osobou môže byť:

 • fyzická osoba, podnikateľ alebo zamestnanec fyzickej osoby,
 • právnická osoba, podnikateľ alebo zamestnanec právnickej osoby.

Skúšky odbornej spôsobilosti uchádzačov vykonáva príspevková organizácia Ministerstva hospodárstva SR (Slovenská inovačná a energetická agentúra) najmenej raz za kalendárny rok. Skúška pozostáva z praktickej a teoretickej časti, ktorej podrobnosti o rozsahu, priebehu a činnosti skúšobnej komisie ustanovuje všeobecne záväzný predpis (vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 195/2008 Z. z.). Platnosť dokladu o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti je päť rokov.

Záver
Cieľom pravidelnej kontroly kotlov je zaručiť efektívnu výrobu tepelnej energie pri maximálnom využití energie uvoľnenej z paliva a energie obsiahnutej v spalinách. Výsledkom kontroly je potvrdenie garantovanej účinnosti kotlov udávanej výrobcom a overenie podmienok optimálneho spaľovacieho procesu v kotloch, ktoré sú súčasťou zariadení v nevýrobných budovách.

Viac komplexných informácií k téme kontroly kotlov možno získať na webovej stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry www.siea.gov.sk v položke Energetické aktivity.
 

Aktuálna legislatíva na úseku kontroly kotlov

 • smernica EP a Rady č. 2002/91/ES o energetickej hospodárnosti budov,
 • zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných zariadení o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 548/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri pravidelnej kontrole kotlov, pri individuálnej špeciálnej kontrole vykurovacej sústavy a pri pravidelnej kontrole klimatizačných systémov,
 • vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 195/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu skúšky, priebehu skúšky a činnosti skúšobnej komisie na získanie odbornej spôsobilosti v oblasti pravidelnej kontroly kotlov a vykurovacích sústav a pravidelnej kontroly klimatizačných systémov.

doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.

Autorka pôsobí ako vedúca Katedry technických zariadení budov Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Článok bol uverejnený v magazíne Správa budov.