Partneri sekcie:

Pozvánka na konferenciu Sanhyga 2018

Pozvánka na konferenciu Sanhyga 2018

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, Stavebná fakulta STU Bratislavav spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov Vás pozývajú na 23. medzinárodnú vedecko - technickú konferenciu Sanhyga 2018.

Vedecko – technická konferencia s medzinárodnou účasťou SANHYGA 2018, ktorej 23. ročník sa bude konať v dňoch 11. a 12. októbra 2018 v Piešťanoch v hoteli Magnólia, je stretnutím vedeckých, pedagogických a odborných pracovníkov z praxe v oblasti zdravotnej techniky, t.j. zásobovania budov vodou, systémov splaškovej a dažďovej kanalizácie, zásobovania budov plynom a technologických zariadení v budovách. Konferencie sa každoročne zúčastňuje odborná verejnosť – vedeckí a školskí pracovníci, projektanti, realizačné firmy, zaoberajúce sa dodávkou a realizáciou zdravotnotechnických inštalácií a tiež prevádzkovatelia stavieb v tejto oblasti. Pozvanie vystúpiť s prednáškou z oblasti zdravotnej techniky prijali viacerí renomovaní odborníci z technických univerzít doma aj v zahraničí, odborníci z praxe a tiež firmy, prezentujúce najnovšie výrobky a technológie.

Konferencia je určená aj širokej odbornej verejnosti technických zariadení budov, vedeckým pracovníkom, pedagógom a študentom na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia, projektantom, dodávateľom, investorom, správcom budov a prevádzkovateľom technických zariadení budov.

Program tohtoročnej 23. medzinárodnej vedecko – technickej konferencie SANHYGA 2018 analyzuje problematiku zdravotnej techniky na aktuálne tematické okruhy:
– legislatíva a trendy v zdravotnej technike
– kvalita vody a jej úprava
– kanalizácia a využitie zrážkovej vody
– plynovody, plynové odberné zariadenia a komínová technika
– vodovody
– príprava teplej vody

Odborný garant:
doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Stavebná fakulta STU Bratislava
Radlinského 11, 810 05 Bratislava
jana.perackova@stuba.sk

Prípravný vedecký výbor:
prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD., Bratislava
prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Košice
doc. Ing. Ján Takács, PhD., Bratislava
Ing. Kamila Víchová, PhD., Bratislava
Ing. Zdeněk Žabička, Brno, CZ
Ing. Jakub Vrána, PhD., Brno, CZ