Štruktúrovaná kabeláž – neoddeliteľná súčasť budov

Štruktúrovaná kabeláž – neoddeliteľná súčasť budov

Štruktúrovaný kabelážny systém je z hľadiska použitia na prenos dát (počítačová sieť, internet), hlasu (telefonizácia) a obrazu (kamerové systémy, televízia) univerzálny. Používateľ si môže ľubovoľne zvoliť, ktoré prípojné miesto (telekomunikačnú zásuvku) bude na akú službu využívať. Rovnako môže kedykoľvek svoje rozhodnutie zmeniť a službu predefinovať v rozvádzači jednoduchou zmenou v prepojovacom poli.

V prípade akejkoľvek organizačnej zmeny v podniku možno pri premiestnení pracovníka okamžite „poslať“ na jeho nové pôsobisko aj všetky ním používané pripojenia vrátane pôvodného telefónneho čísla, resp. klapky. Univerzálnosť všetkých prípojných miest a rýchlosť možných zmien v ich použití ilustruje obr. 1.Obr. 1 Univerzálnosť prípojných miest a rýchlosť možných zmien v ich použití

Dôležitou vlastnosťou štruktúrovaných kabelážnych systémov je garancia funkčnosti všetkých známych a štandardizovaných prenosových protokolov. Organizácia takto môže bez akéhokoľvek obmedzenia meniť alebo inovovať všetky informačné technológie a používať zariadenia od ktoréhokoľvek výrobcu.

Okrem budov určených na kancelárske a výrobné účely sa štruktúrované kabeláže v ostatnom čase čoraz častejšie dostávajú aj do rodinných a bytových domov. Zabezpečujú komfortné pripojenie televízneho prijímača, počítača alebo telefónu v ľubovoľnom mieste domácnosti bez zníženia estetiky interiéru zväzkami prípojných a predlžovacích káblov. Aktuálnu funkciu ktorejkoľvek zásuvky možno opäť kedykoľvek zmeniť. Inštalovanie štruktúrovaných kabelážnych rozvodov bude v blízkej budúcnosti samozrejmosťou a nutnosťou. Urýchleniu tohto procesu pomôže najmä zákon o povinnom prechode na digitálne vysielanie televíznych programov a obrovský rozmach služieb Triple Play (televízia, rýchly internet, IP telefonizácia).

Správny výber kabeláže

Štruktúrované kabeláže sa inštalujú do budov s morálnou životnosťou niekoľko desiatok rokov. Zároveň však predstavujú infraštruktúru, ktorá musí byť vždy v súlade s daným vývojovým stupňom používaných IT technológií, ktoré sú najrýchlejšie sa rozvíjajúcim odvetvím so zmenami v krátkych, niekoľkoročných cykloch. Ak sa pri výbere nerozhodne o takom štruktúrovanom kabelážnom systéme, ktorý je technicky pripravený aj na technológie očakávané v horizonte 15 až 20 rokov, bude treba inštaláciu kabeláže v budúcnosti urobiť znova. S tým sa spájajú opakovane vynaložené náklady a nepríjemnosti z narušenia prevádzky firmy pri reinštalácii kabeláže. Správny výber kabeláže ovplyvňuje svojou úrovňou IT infraštuktúry aj výšku nájomného, resp. cenu budovy.

Situácia na trhu

Dlhé roky vplývali na výber štruktúrovanej kabeláže rozhodujúcou mierou najväčšie nadnárodné IT autority. Tie presadzovali buď vlastné kabelážne systémy, alebo odporúčali iné, nimi overené kvalitné alternatívy. Po prijatí novej stratégie koncentrovať sa výlučne na „core business“ sa kabeláže dostali na okraj ich záujmu.

Úlohu kompetentného konzultanta a dodávateľa prevzali sčasti niektoré firmy zaoberajúce sa inštaláciami sietí a systémovou integráciou. Väčšinu uvoľneného trhového priestoru však získali veľkoobchody s elektroinštalačným materiálom, silnoprúdové elektroinštalačné firmy a pod. Mnohým z nich zatiaľ chýbajú hlbšie poznatky o produkte a problematike dátových sietí. Preto sa štruktúrované kabeláže vnímajú ako komodita, pri ktorej jediným kritériom výberu zostáva cena. Významnú úlohu zohráva na trhu aj fakt, že o výbere kabeláže čoraz častejšie rozhoduje finančný manažér investora, a nie budúci používateľ alebo správca siete. Riziko nekvalifikovaného rozhodnutia pri výbere sa tak ešte zvyšuje.

Chrániť záujmy používateľa a presadiť kvalitné riešenie s dostatočnou morálnou životnosťou bude možné len vtedy, ak sa štruktúrovaná kabeláž začne opäť vnímať ako high-tech disciplína a bude sa jej venovať adekvátna pozornosť. Na to však treba, aby investori, budúci používatelia budovy, ako aj všetky subjekty podieľajúce sa na jej realizácii (architekti, projektanti, stavebné firmy, systémoví integrátori a pod.) mali aktuálne a pravdivé informácie o problematike.

Čo mnohí ešte stále považujú za pravdu…

Medzinárodný štandard ISO/IEC 11801 z roku 2002 rozdelil štruktúrované kabeláže do troch výkonnostných kategórií, ktoré znázorňuje obr. 2. Ako vidno, základný rozdiel je v šírke ich prenosového pásma.
Cat. 5E predstavuje kvalitatívnu úroveň vyhovujúcu súčasným požiadavkám. Je schopná prenášať všetky štandardizované protokoly rýchlosťou do 1Gb/s vrátane Gigabit Ethernetu. Cat. 6 a Cat. 7 sa definovali ako perspektívne a nadčasové riešenia na prevádzkovanie budúcich vysokorýchlostných aplikácií.

   
 Obr. 2 Rozdelenie štruktúrovaných kabeláží do troch výkonnostných kategórií z roku 2002

… a aká je realita

Za ostatných päť rokov došlo k zmenám, ktoré revolučným spôsobom zmenili pohľad na výkonnostné kategórie štruktúrovaných kabeláží:

  • Z hľadiska nárokov na šírku prenosového pásma sa stal určujúcim prenos dát v počítačových sieťach. Zákonom o zrušení analógového televízneho vysielania a prechodom na digitálne vysielanie sa stanú požiadavky na extrémnu šírku prenosového pásma (1,2 GHz, 1,5 GHz a pod.) neopodstatnené.
  • Ethernet sa stal jediným perspektívnym prenosovým protokolom na prenos dát a tým rozhodujúcou mierou determinuje požiadavky na štruktúrované kabeláže.
  • V júni 2006 medzinárodná komisia IEEE 802.3 schválila nový prenosový protokol 10 Gigabit Ethernet s odlišnými požiadavkami na kabeláž, než predpokladala pôvodná norma ISO/IEC 11801 z roku 2002, ako ilustruje obr. 2.
  • Pre 10 Gigabit Ethernet sa zaviedla nová výkonnostná kategória Cat.6A so šírkou pásma 500 MHz a s dodatočnou (v minulosti neuvažovanou) požiadavkou na imunitu systému (nový parameter Alien Crosstalk).
  • Z hľadiska výkonnosti (t. j. aj nadčasovosti) štruktúrovanej kabeláže sa šírka prenosového pásma stáva druhoradou a rozhoduje prenosová rýchlosť.

Na základe uvedeného sa štruktúrované kabeláže aktuálne rozdeľujú do dvoch výkonnostných tried:
I.    kabeláže umožňujúce prenosovú rýchlosť 1Gbit/s – Cat. 5E;
II. kabeláže umožňujúce prenosovú rýchlosť 10Gbit/s – Cat. 6A.
Uvedené výkonnostné triedy znázorňuje obr. 3.

  
 Obr. 3 Aktuálne rozdelenie štruktúrovaných kabeláží do dvoch výkonnostných kategórií

Z hľadiska výberu kabeláže a vynaložených investícií je dôležité nasledujúce konštatovanie. Nadčasové riešenie s morálnou životnosťou 15 až 20 rokov predstavujú len kabelážne systémy schopné prenosu 10 Gigabit Ethernetu (vierohodne certifikované ako Cat. 6A). Všetky ostatné systémy sú kvalitatívne na úrovni Cat. 5E, schopné prenášať 1 Gigabit Ethernet.

Výber kabeláže a ochrana zdravia a životov

Všetky káble s PVC, LSOH aj LSFROH plášťom vyhovujú požiadavkám požiarnej bezpečnosti v budovách, t. j. sú nehorľavé a nešíria plameň.
PVC káble však pri požiari vytvárajú hustý dym a uvoľňujú jedovaté plyny, ktoré sú častejšou príčinou obetí na životoch a škôd na majetku ako samotné plamene (katastrofy v londýnskom metre v roku 1987, na letisku v Düsseldorfe v roku 1996, v tuneli pozemnej lanovky na Kitzsteinhorne v roku 2000). Splodiny horenia korozívne pôsobia na všetky elektronické zariadenia a postupne znižujú až znemožňujú ich funkčnosť.
Bezhalogénové káble LSOH a LSFROH nemajú spomenuté negatívne účinky.

Napriek uvedeným nebezpečenstvám plynúcim z inštalovania PVC káblov sa zatiaľ vo všetkých krajinách nepodarilo legislatívne zabrániť ich používaniu. Preferovanie bezhalogénových káblov ostáva len v etickej rovine a investor nesie za následky prípadného požiaru iba morálnu zodpovednosť. Príkladom medzi východoeurópskymi krajinami je práve Slovensko, kde použitie bezhalogénových káblov legislatívne upravuje vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 94/2004 Z. z.

Výber kabeláže a dizajn

Jedinou viditeľnou časťou štruktúrovanej kabeláže sú pre používateľa telekomunikačné zásuvky. V minulosti sa výrobcovia sústredili najmä na ich technické parametre z hľadiska prenosu signálu. Výhody takýchto zásuviek vo funkcii univerzálneho prípojného miesta predstavovali pre používateľov taký prínos, že používatelia často tolerovali nie práve dokonalý dizajn a farbu či tvar zásuviek odlišné od ostatných zásuviek a vypínačov. Samotný dizajn bol druhoradý. Dnes už telekomunikačné zásuvky nemusia byť rušivým elementom interiéru. Dostupný je široký sortiment zásuvkových modulov, ktoré spĺňajú prísne prenosové kritériá a zároveň sa môžu integrovať do všetkých štandardne používaných zásuvkových, resp. žľabových systémov. Výber zo sortimentu u nás najrozšírenejších typov je na obr. 4.

  
  
  Obr. 4 Výber zo sortimentu telekomunikačných zásuviek

Ing. Jozef Samčík
Autor pôsobí ako konateľ spoločnosti Krugel Exim, s. r. o., ktorá sa zaoberá štruktúrovanými kabelážnymi systémami.

Foto a obrázky: Krugel Exim, s. r. o.
Recenzoval: Ing. Rastislav Valach