Košice pozývajú na tradičné výstavy KLIMATHERM – ENERGO – EKO a PRO DOMO

Partneri sekcie:

Organizátor odborných výstav a konferencií Dom techniky, s. r. o., Košice  pripravuje kontraktačno-predajné výstavy Klimatherm – Energo – Eko a PRO DOMO, ktoré sa uskutočnia v dňoch 13. – 15. februára 2007 vo výstavných a konferenčných priestoroch Domu techniky, Južná trieda 2/A, Košice.

Výstava Klimatherm – Energo – Eko  bude zameraná na prezentáciu progresívnej techniky vykurovania, vetrania, klimatizácie, výroby a distribúcie energetických médií, využívania netradičných a obnoviteľných zdrojov energií, techniky na ochranu ovzdušia, ochranu vody a pôdy.

Súbežne sa bude konať špecializovaná výstava PRO DOMO, ktorá prezentuje novodobé trendy z oblasti stavebníctva.

Význam a odbornosť týchto podujatí potvrdzuje skutočnosť, že na výstavách spolupracujú významní odborní partneri. Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR a Košický samosprávny kraj. Odborným garantom výstavy Klimatherm – Energo – Eko je Katedra technických zariadení budov Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Ďalšími významnými spoluorganizátormi sú Slovenská energetická agentúra (SEA) – regionálna pobočka Košice, a Fakulta BERG Technickej univerzity v Košiciach.

Výstavu  PRO DOMO pripravujú Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Útvar hlavného architekta mesta Košice, Slovenská komora stavebných inžinierov a Stredné odborné učilište stavebné Košice.

Sprievodné odborné podujatia

Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach, SEA – regionálna pobočka Košice, SSTP – ZSVTS Bratislava a Dom techniky, s. r. o., Košice usporiadajú v dňoch 13. a 14. 2. 2007 odbornú konferenciu CASSOVIATHERM 2007 na tému: Racionálna výroba, doprava a spotreba tepla – dôležitý faktor pri tvorbe koncepcií zásobovania teplom miest a obcí.   

Cieľom konferencie je oboznámiť širšiu odbornú verejnosť s novými poznatkami a aktuálnymi problémami v oblasti výroby, distribúcie a spotreby tepla, ako aj súvisiacej legislatívy. Na konferencii odznie 23 prednášok so zameraním na možnosti racionálnej výroby a spotreby tepla a efektívneho využívania obnoviteľných zdrojov energií v podmienkach Slovenskej republiky. Prednášať budú poprední odborníci z technických univerzít SR, Slovenskej energetickej agentúry, výrobcov a dodávateľov tepla. Konferencia je určená najmä pracovníkom v oblasti výroby a spotreby tepla, vysokých škôl, projekčných organizácií, štátnej správy a samosprávy. Treba zdôrazniť, že prevažná časť prednášok sa svojím obsahom orientuje na ústrednú tému konferencie – tvorbu koncepcií rozvoja miest a obcí v zásobovaní teplom.

Ďalším významným sprievodným podujatím bude odborný seminár Skúsenosti s rekonštrukciami bytových domov, ktorý sa uskutoční 15. februára 2007.

Jeho nosnou témou budú poruchy bytových domov a legislatívne, finančné a technické otázky ich odstraňovania. Cieľom seminára je na základe získaných skúseností informovať členov spoločenstiev vlastníkov bytov a bytových družstiev o možnostiach technicky účinnej a ekonomicky výhodnej obnovy bytových domov.

Zdroj: TZB Haustechnik