Partneri sekcie:

Montáž stropu z pórobetónových prefabrikátov

image 81337 25 v1

Jedným zo spôsobov, ako vytvoriť stropnú konštrukciu, je použiť stropné dielce z pórobetónu. Dielce sa kladú na nosnú konštrukciu alebo základ. Čelá sú hladké, na pozdĺžnej ploche sa nachádza pero + zalievacia drážka, pri šírke väčšej ako 550 mm sú pozdĺžne hrany skosené. Doplnkové, pozdĺžne šírkovo upravené dielce majú reznú plochu hladkú.

Dielce sa vyrábajú s rozmermi (h × d × š): 125 × 3 800 × 300 – 625 mm, 150 × 3 800 × 300 – 625 mm, 175 × 4 500 × 300 – 625 mm, 200 × 5 000 × 300 – 625 mm, 240 × 6 000 × 300 – 625 mm. Montáž si nevyžaduje použitie podpier alebo debnenia. Stropné dielce sú veľkorozmerné vystužené pórobetónové prefabrikáty, na manipuláciu ktorých je potrebná zdvíhacia technika. Dielce sú vyrábané vždy na zákazku. Dielce sa kladú priamo na korunu múru, železobetónový veniec pod dielcami nie je potrebný.

Na montáž sa používajú plátenné popruhy, tzv. gurtne, s dostatočnou dĺžkou, aby sklon závesu nebol menší ako 60°. Stropné dielce sa kladú po jednotlivých položkách podľa dodaného výkresu skladby. Podklad tvorí lepiaca tenkovrstvová malta používaná na murovanie. Správnu polohu osadenia najlepšie zabezpečia dvaja pracovníci. Pri kladení dielcov je potrebné kontrolovať dostatočnú dĺžku uloženia dielca na korunu múru, ktorá nesmie byť menšia ako 100 mm. Dielec je potrebné uložiť s medzerou približne 10 mm od susedného, aby bolo možné vytiahnuť gurtňu. Medzera tesne po položení dielca má byť čo najmenšia.

Pomocou oceľového páčidla sa na čelách dielec dotlačí tesne k predchádzajúcemu dielcu. Správne položené dielce sú v čelách zalícované a dorazené tesne jeden k druhému. Šípka na čelách dielcov musí smerovať vždy nahor. Presnosť a precíznosť pri murovaní zabezpečí rovinnosť koruny múru. Prípadné nerovnosti je potrebné zarovnať hoblíkom. V prípade potreby šikmého zrezania stropného dielca sa čelá dielcov zrežú priamo na stavbe. Za účelom prerušenia tepelných mostov sa na okraji obvodových múrov vymurujú vencové tvárnice.

01 | Presun dielcov
Na manipuláciu so stropnými dielcami sa používa zdvíhacia technika. Dielce sa kladú pomocou plátenných popruhov (tzv. gurtne) s dostatočnou dĺžkou, aby sklon závesu nebol menší ako 60°, priamo na korunu múru. Pod dielcami nie je potrebné vytvárať železobetónový veniec.

02 | Kladenie dielcov
Dielce sa kladú po jednotlivých položkách podľa dodaného výkresu skladby stropu do maltového lôžka z lepiacej tenkovrstvovej malty používanej na murovanie. Suchá malta sa za stáleho miešania nasype do nádoby s vodou (17 kg vrece/5 až 6 l vody) a mieša sa, až kým nevznikne pastová zmes. Nanáša sa zubovou naberačkou.

03 | Správne uloženie
Kladenie stropných dielcov by mali realizovať dvaja pracovníci. Len tak možno dosiahnuť korektnú polohu.

04 | Dĺžka uloženia
Po uložení dielca na obvodový múr sa skontroluje dĺžka uloženia na korunu múru, ktorá nesmie byť menšia ako 100 mm.

05 | Medzera medzi dielcami
Stropné dielce sa kladú s medzerou približne 10 mm medzi jednotlivými susednými dielcami, čo umožní vytiahnuť popruh.

06 | Medzera po uložení
Medzera po uložení stropného dielca medzi jednotlivými dielcami má byť čo najmenšia.

07 | Dotlačenie dielcov
Pomocou oceľového páčidla sa dotlačí v mieste čela stropný dielec čo najbližšie k už uloženému dielcu. Dielce možno posúvať do 5 minút po nanesení lepiacej malty.

08 | Správne uložené dielce
Správne uložené dielce sú v čele zalícované a prirazené tesne jeden k druhému. Na čele každého dielca sa nachádza šípka, ktorá musí smerovať nahor.

09 | Zarovnanie nerovností múru
Detail uloženia stropného dielca na korunu múru. Presnosť a precíznosť pri murovaní zabezpečí rovinnosť koruny múru. Prípadné nerovnosti sa zarovnajú hoblíkom.

10 | Oceľová výmena
Pomocou oceľovej výmeny v podobe profilu HEA alebo HEB možno vytvoriť skrytý nosník, ktorý sa v interiéri zakryje omietkou stropu. Veľkosť profilu výmeny sa určí statickým výpočtom.

11 | Vybratie pre prírubu výmeny
Pred uložením dielca do oceľového nosníka sa v čele stropného dielca vytvorí hoblíkom vybratie pre prírubu výmeny.

12 | Kladenie dielcov do výmeny
Dielce sa aj vo výmene kladú na lôžko z tenkovrstvovej murovacej malty.

13 | Zasunutie dielca
Pri kladení stropných dielcov sa najskôr zasunie jeden koniec dielca do oceľovej výmeny a druhý koniec uloží na stenu.

14 | Dĺžka uloženia
Dĺžka uloženia dielca do oceľovej výmeny má byť minimálne 80 mm.

15 | Zošikmenie dielca
Pri zošikmení nosného múru sa dielec zreže do požadovaného tvaru priamo na stavbe. Výstuž sa prispôsobí už pri výrobe. Do medzery, ktorá vznikne nad stredným nosným múrom, sa vloží výstuž, najlepšie rebríček s dvomi pozdĺžnymi prútmi ∅ 10 mm.

16 | Vencové tvárnice
Na okraji obvodového muriva sa uložia do tenkovrstvovej lepiacej malty vencové tvárnice. Je potrebné pracovať precízne a lepiacu maltu nanášať aj na čelá tvaroviek.

17 | Prepojenie izolácie
Pri kladení murovaní tvárnic je potrebné dbať aj na správne prepojenie tepelnej izolácie v rohoch a kútoch.

18 | Výstuž venca
Do medzery medzi stropný dielec a vencové tvárnice sa vloží výstuž budúceho venca, ktorým sa po obvode stuží celá stavba na úrovni stropnej konštrukcie.

19 | Armokoše
Ako vencová výstuž sa použijú vopred pripravené armokoše. Ak nie je v projekte statiky stanovené inak, použijú sa min. 4 ks profilov ∅ 10 mm v pozdĺžnom smere a strmene ∅ 6 mm v rozstupoch približne 250 mm. Spojovanie pozdĺžnej výstuže možno vykonať s presahom min. 600 mm.

20 | Výstuž v rohoch stavby
Zároveň treba dbať aj na prepojenie pozdĺžnej výstuže v rohoch stavby.

21 | Výstuž v zalievacích drážkach
Do zalievacích drážok v dielcoch sa vloží výstuž s minimálnym profilom ∅ 8 mm so 150 mm hákmi na koncoch, ktoré sa zakotvia do obvodového venca.

22 | Zakotvenie nad stredovými múrmi
Výstuž v zalievacích drážkach sa zakotví na koncoch 150 mm hákmi aj do venca nad stredovými nosnými múrmi.

23 | Zafixovanie výstuže
Správne zaháknutá výstuž umiestnená v zalievacej drážke do venca. Jej poloha sa zafixuje rádlovacím drôtom o výstuž venca.

24 | Betónovanie venca
Po uložení všetkej výstuže sa veniec vybetónuje. Pri opatrnom postupe netreba vencové tvárnice dodatočne fixovať. Okrem tepelnej izolácie tvoria aj stratené debnenie pre veniec.

25 | Betonáž drážok medzi dielcami
Zároveň s betonážou venca sa zalejú drážky medzi stropnými dielcami. Použije sa betónová zmes s veľkosťou zrna kameniva max. 4 mm vhodnej konzistencie.

26 | Uhladenie a zarovnanie
Pozdĺžne drážky medzi stropnými dielcami sa zalievajú murárskou lyžicou. V hornej časti má drážka šírku 50 mm. Betón v drážkach sa uhladí a zarovná murárskou lyžicou.

Info o materiáli:

 • Vystužené veľkorozmerné stropné dielce z autoklávovaného pórobetónu, P4,4 – 600, P 4,4 – 700, trieda reakcie na oheň A1, požiarna odolnosť EI180, súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,16 až 0,18 W/(m . K).

Čo budete potrebovať

 • Stropný dielec Ytong stropný dielec P 4,4 – 600 alebo P 4,4 – 700, m2    od 45,36 €
 • Tenkovrstvová lepiaca malta: Ytong lepiaca malta šedá, spotreba: približne 0,14 kg/m2, papierové vrece, 17 kg    6,24 €
 • Ytong vencová tvárnica, rozmery (š × v × d): 125 × 249 × 599 mm, ks    4,50 €
 • Oceľová výmena Profil HEA alebo HEB
 • Výstuž nad stredným nosným múrom rebríček s dvomi pozdĺžnymi prútmi, ∅ 10 mm
 • Armokôš 4 ks profilov ∅ 10 mm v pozdĺžnom smere a strmene ∅ 6 mm po 250 mm
 • Výstuž do drážok, min. profil ∅ 8 mm, háky na konci – 150 mm
 • Rádlovací drôt
 • Betón: veľkosť zrna kameniva max. 4 mm
 • Náradie a pomôcky: zdvíhacia technika, plátenné popruhy, nízkootáčkové elektrické miešadlo, plastová nádoba, oceľové páčidlo, zubová lyžica, murárska lyžica, hoblík, elektrická pásová píla, montážne kliešte

tip: Povrchová úprava ­dielcov

Na vnútornú omietku stropných dielcov možno použiť sadrové a vápenno-sadrové omietky. Povrchové úpravy by mali byť priedušné a vodoodpudivé.

Vencová tvárnice

Vencová tvárnic je vhodná na vytvorenie strateného debnenia stužujúceho obvodového venca stropu a dodatočné zateplenie vonkajších stien. Je vyrobený z pórobetónu značky P2 – 350s tepelnoizolačnou vrstvou na báze extrudovaného polystyrénu. Ako povrchová omietka je vhodná ľahká omietka určená na pórobetón s pevnosťou v tlaku Rd = 2 až 5 MPa. Pri aplikácii je potrebné dodržiavať hrúbku vrstvy omietky odporúčanú výrobcom v technologickom postupe. Stupeň horľavosti: výrobok zaradený ako materiál so stupňom horľavosti A bez skúšania a spĺňa kritéria triedy A1 podľa STN EN 13501-1, EPS: Eurotrieda E.

Hoblík

Hoblík na ručné zarovnávanie ložných plôch, prípadne na odstránenie väčších nerovností povrchu stien a pórobetónových tvárnic. Cena:    8,52 €

Elektrická ­pásová píla

Elektrická pásová píla na presné a rýchle rezanie pórobetónových tvárnic, dosiek, U-profilov a vencoviek, najmä na väčších stavbách. Má priamy pohon a automatické vypínanie, motor na striedavý prúd o napätí 230 V. Hmotnosť 125 kg, výšku 175 cm. Cena:    4 798,80 €

Lepiaca malta

Minerálna malta Ytong, lepiaca malta sivá s obsahom plastifikátorov, je určená do interiéru aj exteriéru, na tenkovrstvové spájanie tvárnic, dosiek, stropných dielcov, U-profilov, vencoviek, prekladov, prekladových trámov a schodiskových dielcov. Minimálna pevnosť v tlaku je 10 N/mm2, zrnitosť do 0,63 mm. Maltu nie je vhodné spracovávať pri teplote nižšej ako +5 °C.

TEXT: spracované z podkladov Ytong
FOTO: Xella

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.

KategórieStropný systém