Partneri sekcie:

Podhľad zo sadrovláknitých dosiek s profilovanou hranou

image 67947 25 v1

Jedným z materiálov vhodných na realizáciu podhľadu sú sadrovláknité dosky s profilovanou hranou. Dve dosky s profilovanou hranou sa spájajú natupo. Ich upevnenie sa uskutočňuje bez pnutia zvyčajnými spojovacími prostriedkami a v bežných osových vzdialenostiach. Do škáry sa vkladá armovacia páska. Používa sa samolepiaca armovacia páska, ktorá sa pred škárovaním nalepí na škáru.

Následne sa škára vytmelí škárovacím tmelom. Škárovací tmel sa pretlačí okami v armovacej páske do koreňa škáry a šikmá časť sa dokonale vyplní. Alternatívne sa môžu použiť papierové alebo sklotextilné vystužovacie pásky so šírkou 50 mm až 60 mm. Vkladajú sa do škáry pri prvom škárovaní. Po vyschnutí nasleduje druhé tmelenie škárovacím tmelom.

Kladenie

Kladenie sadrovláknitých dosiek s profilovanou hranou sa uskutočňuje s odsadením a bez straty pri rezaní. Vzájomné odsadenie dosiek musí byť minimálne 200 mm. Krížové škáry nie sú prípustné. Škáry sa môžu realizovať troma spôsobmi:

 • dve hrany pripravené výrobcom, vystužené armovacou páskou a škárovacím tmelom;
 • dve hrany pripravené výrobcom, vystu­žené vystužovacou sklotextilnou alebo papierovou páskou a škárovacím tmelom;
 • jedna hrana pripravená výrobcom a jedna hrana zrezaná na stavbe so škárou vyplnenou škárovacím tmelom.

Sadrovláknité dosky možno spracovávať bez špeciálnych nástrojov narezávaním, lámaním cez hranu, rezaním, frézovaním, vŕtaním. Narezávanie a zrezávanie by sa malo vykonávať vo vyhovujúcej pracovnej výške. Sadrovláknitá doska sa nareže na vopred označenom mieste nožom alebo rezačom dosiek. Položí sa na stôl alebo na stoh dosiek tak, aby sa narezaná línia kryla s jeho hranou, pričom väčšia časť dosky musí vždy ležať na stohu dosiek. Presahujúca časť sa odlomí cez hranu. Narezávať sadrovláknité dosky z druhej strany nie je nutné. Možno si zvoliť aj pílu chvostovku alebo elektrickú priamočiaru pílu. Pri použití ručnej elektrickej kotúčovej píly sa odporúča použiť odsávacie zariadenie alebo ručnú kotúčovú pílu s reguláciou otáčok. Pílové kotúče by mali byť z tvrdokovu.

Pozor!

Spracovanie škárovacieho tmelu. Zamiešanú zmes škárovacieho tmelu je potrebné spracovať približne do 35 minút. Stuhnuté zvyšky sadry skracujú podstatne čas tuhnutia novej zmesi v rovnakej nádobe. Dodatočné pridávanie vody nie je povolené, pretože tmel tým stráca pevnosť.

11 | Vystuženie škáry
Papierová alebo sklotextilná vystužovacia páska so šírkou 50 mm až 60 mm sa vloží do nanesenej prvej vrstvy škárovacieho tmelu.

12 | Škárovanie cez škáru
Po vyschnutí škárovacieho tmelu nasleduje druhé tmelenie. Rovnako sa zatmelia zapustené spojovacie prostriedky a poškodenia. Nerovnosti sa po vytvrdnutí zatmelenia hladko vybrúsia brúsnou mriežkou alebo brúsnym papierom (zrnitosť 60). Podhľad je pripravený na penetráciu a finálnu povrchovú úpravu.

01 | Upevnenie parotesnej fólie
Na montážne laty s maximálnou osovou vzdialenosťou 500 mm (hrúbka dosky 12,5 mm) na strope sa upevní parotesná fólia (podľa požiadaviek), ktorá zabezpečuje tesnosť vnútorného plášťa proti vodným parám. Na fóliu sa v kolmom smere na podkladovú konštrukciu pripevnia nosné profily.

02 | Nosný profil
Vzdialenosť nosného profilu stropnej konštrukcie od steny sa volí približne 150 mm. Maximálna osová vzdialenosť nosných lát (profilov) na vodorovných stropoch sa vypočíta ako 35 × d, kde d je hrúbka sadrovláknitej dosky v mm. Vzájomné prepojenie spodnej konštrukcie sa realizuje skrutkami, prípadne krížom zatlčenými klincami alebo sponkami.

03 | Narezanie dosky
Prvá doska sa prereže tak, aby bolo možné dosky v ďalšom rade ukladať so vzájomným odsadením minimálne 200 mm. Sadrovláknitá doska sa nareže na vopred označenom mieste nožom alebo rezačom dosiek a prelomí sa cez hranu – možno použiť aj pílu chvostovku, prípadne elektrickú priamočiaru pílu.

04 | Prvý rad dosiek
Prvá doska sa osadí na strop do rohu miestnosti, pričom okraje dosiek sa od stien odsadzujú o 5 mm. Sadrovláknité dosky možno na drevenú podkonštrukciu pripevniť sponkami alebo rýchloreznými skrutkami. Všetky upevňovacie prostriedky sa musia zapustiť do sadrovlákni­tých dosiek dostatočne hlboko a vytmeliť škárovacím tmelom.

05 | Upevnenie dosiek
Dosky musia byť upevňované tak, aby nedošlo k vzniku napätia. Postup skrutkovania pozdĺž upevňovacích osí (daných spodnou konštrukciou) musí preto prebiehať buď v smere od stredu dosky k jej okrajom, alebo od jedného okraja dosky k druhému. V žiadnom prípade sa doska nesmie najskôr upevniť vo všetkých rohoch a potom v strede.

06 | Druhý rad dosiek
Prvá doska v ďalšom rade sa opäť nareže, aby sa dodržalo vzájomné odsadenie dosiek minimálne 200 mm. Krížové škáry nie sú prípustné. Hrany dosiek sa spájajú natupo. Hrana narezaná na pracovnom stole alebo stohu dosiek sa posunie tak, aby väčšia časť dosky ležala pevne na podložke, a presahujúca časť dosky sa v mieste narezania zlomí.

07 | Zdvihák sadrovláknitých dosiek
Na montáž podhľadu možno použiť zdvihák sadrovláknitých dosiek, ktorý prácu jednak uľahčí a jednak umožňuje zdvíhať dosky a ma-nipulovať s nimi jednej osobe bez asistencie.

08 | Upevnenie na zdviháku
Pri skrutkovaní sa musí dbať na to, aby bola doska dobre pritlačená na spodnú konštrukciu. Vzdialenosť upevňovacích bodov by mala byť maximálne 70 cm

09 | Škárovací tmel
Po osadení dosiek nasleduje vyškárovanie škár škárovacím tmelom. Tmel sa nasype do čistej nádoby s vodou (približne 1 kg tmelu do 0,6 l vody) a nechá sa 2 až 5 minút nasiaknuť. Následne sa premieša dohladka. Ak je hmota príliš riedka, možno do nádoby prisypať tmel (tmel nemá padať z lyžice držanej zvislo).

10 | Prvá vrstva tmelu
Do škár sa pomocou stierky alebo špachtle nanesie prvá vrstva škárovacieho tmelu tak, aby sa šikmá časť dokonale vyplnila.

Info o materiáli:

 • Sadrovláknitá doska s profilovanou hranou (profil hrany tvorí ľahko zošikmená plocha a skosenie na hrane dosky), hrúbka dosky 10 a 12,5 mm, rozmery 1 200 × 1 250 mm (4× hrana po obvode), 2 000 × 1 250 mm (4× hrana po obvode), hmotnosť 15 kg/m2

Čo budete potrebovať:

 • Sadrovláknitá doska Fermacell s TB hranou FC 12,5 TB doska, 1 200 × 1 250 mm,4-stranné frézovanie alebo FC 12,5 TB doska, 2 000 × 1 250 mm, 4-stranné, m2;6,48 €
 •  Rýchlorezné skrutky/sponky; Rýchlorezné skrutky Fermacell (+bit) 3,5 × 30 mm; jednovrstvové opláštenie na drevenú alebo kovovú konštrukciu, spotreba 30 ks/m2 stropu, škatuľa po 250 alebo 1 000 ks, 1 000 ks; 11,88 € aleboRýchlorezné skrutky Fermacell (+bit) 3,9 × 40 mm; jednovrstvové alebo dvojvrstvové opláštenie na drevenú alebo kovovú konštrukciu, spotreba 22 ks/m2 stropu, škatuľa po 1 000 ks, 1 000 ks; 16,44 €
 • Škárovací tmel; Škárovací tmel Fermacell; spotreba 0,2 kg/m2, papierové vrece 5 a 20 kg, 20 kg; 16,44 €
 • Výstužná páska; Armovacia páska Fermacell TB; sklotextilná vystužovacia páska, lepiaca, šírka 60 m, dĺžka 45 m, ks; 5,28 € alebo Armovacia papierová páska šírka 53 mm, dĺžka 75 m, ks; 3,96 €
 • Parotesná fólia
 • Drevené laty
 •  Náradie; značkovacia šnúra; ceruzka; vodováha; nôž; priamočiara alebo kotúčová píla; akumulátorový skrutkovač/elektrický sponkovač; vŕtačka; elektrické miešadlo s nástavcom; zdvihák sadrovláknitých dosiek; skladací meter; kladivo; brúsna mriežka alebo brúsny papier (zrnitosť 60); stierka alebo špachtľa; plastové vedro

TEXT + FOTO: Fermacell

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.