Zelené strechy = ekologicky + ekonomicky + esteticky
Galéria(3)

Zelené strechy = ekologicky + ekonomicky + esteticky

Partneri sekcie:

Všeobecné smerovanie spoločnosti k trvalo udržateľnému rozvoju, podporené európskou legislatívou a podpornými programami, ako aj presadzovanie ekologických princípov prinieslo spolu s intenzívnou developerskou činnosťou viacero výziev a riešení. Nových i staronových. K takým patrí i otázka zachovania plnohodnotnej mestskej zelene pri súčasnom rozvoji bývania a potrieb obyvateľstva. Zo spoločenského a ekologického hľadiska možno hľadať prínosné riešenie v strešných záhradách, ktoré spájajú požiadavky investorov, samospráv, odbornej aj laickej verejnosti.

Zelené plochy na strechách bytových i rodinných domov spĺňajú hneď viacero funkcií súčasne. V centre miest, kde je nedostatok zelene, ale aj v prímestských oblastiach sú výrazným estetickým prvkom a priaznivo pôsobia na ekologizáciu prostredia – pozitívne ovplyvňujú mikroklímu a kvalitu vzduchu. Zanedbateľná však nie je ani ich ekonomická užitočnosť, ktorá sa prejavuje v úsporách na údržbu strechy, energie či v dlhšej životnosti izolácií.

Výhody zelených striech

Estetická funkcia a možnosti praktického využitia istého typu zelených striech (podľa normy STN je zaužívaný pojem vegetačné strechy) na relaxáciu zjavné. Najviac pozornosti však zasluhuje ekologický a ekonomický princíp, a to nielen zo strany architektov, ale aj investorov, tvorcov legislatívy, stavebných úradov a mestských zastupiteľstiev. Na Slovensku je, žiaľ, stále málo zelených striech, ktoré sú v rôznych kútoch sveta dávno nutnosťou, ba niekde dokonca povinnosťou (v mnohých nemeckých mestách musí byť každá plochá strecha väčšia ako 100 m2 ozelenená).

Sú zaužívaným riešením napríklad v prízemných častiach projektov, na strechách podzemných garáží, kde sa zvyčajne využívajú intenzívne ozelenené strechy. Tvoria spoločný priestor obytných domov alebo ich obyvatelia bytov môžu využívať ako záhrady. Vytvárajú pritom príjemné životné prostredie.

K nesporným ekologickým výhodám strešnej zelene patrí schopnosť zadržiavať vodu; jej vyparovanie zase priaznivo ovplyvňuje mikroklímu a kvalitu vzduchu. Vlastnosti zelenej strechy pomáhajú regulovať teplotu v interiéri, zabraňujú jeho nadmernému otepleniu alebo, naopak, ochladzovaniu v zimných mesiacoch. Zelené strechy majú aj retenčnú funkciu. Znamená to, že zadržiavajú zrážkovú vodu. Podľa typu strechy a v závislosti od regiónu sú zelené strechy schopné zadržať 30 až 90 % jej celkového množstva. Túto funkciu spĺňajú oba typy striech – intenzívne aj extenzívne.

Ekologické prínosy zelených striech

 • zadržiavajú vodu (retencia) a odbremeňujú kanalizačný systém
 • zlepšujú ovzdušie v okolí objektu (vyparovanie)
 • zabraňujú prehrievaniu či ochladzovaniu objektu
 • pôsobia ako filter proti prachu a škodlivým látkam
 • podieľajú sa na tvorbe kyslíka a viažu kysličník uhličitý (fotosyntéza)
 • absorpciou redukujú svetelný smog
 • vytvárajú nový životný priestor pre rastlinstvo, zvieratá aj ľudí

Zelené strechy pri obnove domov
Zelené strechy môžu nájsť svoje uplatnenie aj pri rekonštrukciách panelových domov. Ideálnym riešením je ich extenzívne ozelenenie zmesou suchomilných rastliniek – napríklad rozchodníkov, ktoré sú takmer bezúdržbové. Celková výška systémového súvrstvia vrátane minerálneho strešného substrátu nepresahuje 10 až 12 cm a celkové zaťaženie v nasýtenom stave 150 kg/m2. Nevyžadujú žiadne zavlažovanie a starostlivosť o ne sa obmedzuje na jedno pohnojenie za jeden rok a odstránenie prípadných nežiadúcich náletov z okolitej prírody.

Väčšina plochých striech panelákov z obdobia socializmu však zateká. Preto treba pri rekonštrukcii, oprave, respektíve výmene strešného plášťa hydroizolačným plášťom (povlakovou krytinou, poznámka recenzenta), ktorý má zaručenú odolnosť proti prerastaniu koreňov (väčšina fóliových hydroizolácií na báze PVC a ECB). Technológia pneumatickej dopravy minerálnych strešných substrátov zo silových zásobníkových vozidiel do výšky alebo vzdialenosti 80 až 100 m umožňuje realizovať strešné záhrady aj bez pomoci žeriavov a iných zdvíhacích mechanizmov. Ozelenené strešné plochy našich betónových džunglí by mohli výdatne prispieť k „rozšíreniu kapacity pľúc“ mestských aglomerácií (parkov a záhrad).

Ekonomické prínosy zelených striech

 • v zime tepelne izolujú a v lete chladia
 • znižujú náklady na klimatizovanie a vykurovanie
 • rozširujú možnosti využitia a celkovú hodnotu nehnuteľnosti
 • znižujú náklady na odkanalizovanie objektu
 • chránia strešné vrstvy pred UV žiarením
 • predlžujú životnosť konštrukcie na dvojnásobok

Zníženie nákladov
Mnoho investorov a developerov sa obáva vysokých vstupných nákladov na vybudovanie strešných záhrad. Zvýšené náklady sa však vrátia v podobe znížených nákladov na údržbu – v takmer dvojnásobnej životnosti takýchto striech v porovnaní s nezelenými aj v znížení nákladov na odkanalizovanie objektu. Významná časť dažďovej vody totiž zostáva na streche a využíva ju rastlinstvo, ktoré sa volí podľa toho, či ide o strechu intenzívnu alebo extenzívnu. Intenzívny porast má väčší rozsah a výšku, vyžaduje opateru a navrhuje sa tam, kde je vôľa a účel mať okrasnú záhradu.

Extenzívna strecha nevyžaduje žiadnu opateru okrem občasného odstránenia náletových porastov – vystačí s bežnou dažďovou vodou a má charakter lúky alebo skalky. Zelené strechy vďaka svojej vrstve a akumulovanej vode výrazne chránia hydroizoláciu a stavebné konštrukcie nachádzajúce sa pod ňou pred veľkými teplotnými výkyvmi. Hydroizolácia tak nie je nútená fyzikálne pracovať, je stabilizovaná a prirodzené vyparovanie vody zo strešného substrátu pozitívne ovplyvňuje aj ovzdušie nad objektom.

Zelené strechy majú jednoznačne pozitívny vplyv na okolité prostredie. Viacročné skúsenosti z ich realizácie dávajú za pravdu záhadnej rovnici z nadpisu článku: zelené strechy sú nesporne estetické, ekonomické i ekologické. Môžeme dúfať, že im vytvoríme priestor, aby v našom živote našli dostatočné uplatnenie.

Príklad výpočtu nákladov na tvorbu strešných záhrad

Extenzívna strešná záhrada
1. separačná geotextília, resp. ochranná geotextília* – asi 1 až 1,5 €/m2 (30 až 45 Sk/m2)
2. drenážna a hydroakumulačná doska s hrúbkou 25 mm – asi 9 €/m2 (271 Sk/m2)
3. filtračná geotextília – asi 1 €/m2 (30 Sk/m2)
4. minerálny substrát (vrstva 80 – 100 mm) – asi 6 €/m2 (181 Sk/m2)
5. zazelenenie rozchodníkmi, prípadne trávami – asi 2 €/m2 (60 Sk/m2)
Celkové materiálové náklady (bez DPH)    – asi 19 až 19,5 €/m2 (572 až 587 Sk/m2)

Intenzívna strešná záhrada
1. separačná geotextília, resp. ochranná geotextília* – asi 1 až 2 €/m2 (30 až 60 Sk/m2)
2. drenážna a hydroakumulačná doska s hrúbkou 40 alebo 60 mm – asi 12 €/m2 (362 Sk/m2)
3. filtračná geotextília – asi 1 €/m2 (30 Sk/m2)
4. minerálny substrát (vrstva už od 250 mm) – asi 25 €/m2 (753 Sk/m2)
5. založenie zelene (stromy, dreviny, trávny koberec)  – asi 20 €/m2 (603 Sk/m2)
Celkové materiálové náklady (bez DPH) – asi 59 až 60 €/m2

* strechy s bežným poradím vrstiev

Ing. arch Tamás Jávorka, Ing. László Kovaly
Recenzoval prof. Ing. Jozef Oláh, PhD.

Ing. arch Tamás Jávorka pracuje v architektonickom štúdiu Architekti Bobek Jávorka, s. r. o.
Ing. László Kovaly je majiteľom spoločnosti BAWACO CZ

Článok bol uverejnený v časopise ASB.