Ploché strechy efektívne
Galéria(9)

Ploché strechy efektívne

Partneri sekcie:

Návrh strešného plášťa nezávisí iba od zvoleného konštrukčného systému, ale aj od funkčného využitia priestoru pod i nad ním. Stále dokonalejšie materiály na zateplenie, odvetranie a hydroizoláciu plochej strechy ponúkajú viac možností jej využitia. Strechy dnes môžu bez obáv slúžiť napríklad aj na pestovanie trávnatého koberca. Ako prakticky uplatniť najnovšie trendy pri návrhu plochých striech?
1. Čo by ste odporučili architektom a projektantom pri výbere vhodného zloženia plochej strechy vzhľadom na funkčné využitie objektu?
2. Čoraz častejšie sa začínajú v návrhoch objavovať zelené strechy. Aké sú vaše skúsenosti s návrhmi vegetačných striech?
3. Aké inovácie v oblasti materiálov, výrobkov a realizácie plochých striech sa v súčasnosti objavujú na trhu?

Marek Gahír,

obchodný zástupca, Fatra Izolfa, a. s., Partizánske

1. Jednoznačne odporúčame návrh zloženia strechy, ktorý umožní opracovanie všetkých strešných detailov, prestupov a podobne. Zloženie musí byť čo najjednoduchšie a použité materiály musia byť navrhnuté tak, aby nedošlo k zámene jednotlivých vrstiev pri realizácii (tepelné izolácie, parozábrany a podobne). Celkové riešenie by malo byť navrhnuté tak, aby sa minimalizoval negatívny vplyv ľudského faktora pri realizácii aj užívaní na najmenšiu možnú mieru.

2. Realizácia vegetačnej strechy s našimi materiálmi je jednoduchšia, pretože hydroizolačná fólia plní okrem hydroizolačnej funkcie aj funkciu vrstvy proti prerastaniu koreňmi rastlín. Nie je teda potrebné navrhovať v zložení plochej strechy s vegetačnou vrstvou nespočetné množstvo vrstiev, ako je to pri iných materiáloch.
Strecha s vegetačným súvrstvím sa doposiaľ málo navrhuje, no jej čas sa ešte len blíži, pretože vďaka svojim funkčným i užívateľským parametrom v sebe skrýva obrovský potenciál.

3. V súčasnosti možno pozorovať vývoj technologických postupov a materiálov s cieľom minimalizovať negatívny vplyv ľudského faktora. Sú síce drahšie, ale v konečnom dôsledku dávajú stavebníkovi šancu ušetriť finančné prostriedky. V našom prípade zjednodušujeme orientáciu v sortimente tým, že znižujeme počet úzko špecializovaných výrobkov, ktoré nahrádzame menším počtom univerzálnejších materiálov.

Ing. Jan Pařík,

technický riaditeľ, PARABIT Technologies, s. r. o., Rychnov nad Kněžnou

1. Ako výrobca asfaltových pásov sa zameriavame predovšetkým na hydroizolačné súvrstvie z tohto materiálu. Vo vlhkých prevádzkach je dôležitá voľba parotesnej zábrany. Difúzna nepriepustnosť spodného plášťa sa má riešiť všade tam, kde je rozhodujúca vnútorná teplota, relatívna vlhkosť a umiestnenie objektu (bežne dosahované vonkajšie teploty, vonkajšia relatívna vlhkosť).
Životnosť predĺži možnosť odvetrania strešného plášťa za predpokladu vytvorenia podmienok daných predovšetkým umiestnením objektu, spôsobom využitia a podobne. Z hľadiska voľby pásov s atestom využitia v požiarne nebezpečných priestoroch sú to najmä veľké objekty, ktoré vyžadujú požiarne deliace priečky. Jednou z možností je aj rozdelenie strešného plášťa na požiarne úseky pásom s požiarnym atestom alebo je pomocou tohto pásu vyhotovená celá strecha. Takisto možno požadovať atestované systémové zloženie mimo požiarne nebezpečných priestorov s požiarnym atestom.

2. Naše skúsenosti hovoria, že záujem je zatiaľ najmä u maloodberateľov, ktorí si pri rodinnom dome zrealizujú malú striešku nad garážou v centre mesta, ktorá im nahrádza dochádzanie na chatu alebo rekreačný domček. Takýto realizátori nelenia naštudovať si rôzne podkladové materiály a udivujú znalosťami, ktoré chýbajú projektantom či stavebným firmám. Rozhodne chýba záujem projektantov, pretože je obchodne malý dopyt väčších investorov. Je to dané predovšetkým investičnou náročnosťou súvisiacou so zaopatrením takejto strechy (výrazne zvýšené dimenzovanie statiky objektu, náročnosť vlastného zloženia, nutnosť starostlivosti o takýto objekt…).

3. Z nášho hľadiska špecializácie na asfaltové pásy ide v oblasti materiálov a výrobkov o inovácie dané používaním špeciálnych asfaltových pásov: pásov samolepiacich, pásov kombinovaných s nosnou polyesterovou vložkou, pásov pre mechanické kotvenie, pásov do požiarne nebezpečných priestorov, pásov pre jednovrstvové protiradónové aplikácie a kvalitné parozábrany, pásov expanzných.

Ing. Eva Rippelová,

produktová manažérka pre strechy ­spoločnosti Sika Slovensko, spol. s r. o., Bratislava

1. Skôr ako pristúpime k návrhu vegetačnej strechy, treba vedieť, ako chce majiteľ využívať danú strechu, prípadne počítať aj s tým, že môže dôjsť k zmene využitia strechy.
Treba si uvedomiť, že extenzívne vegetačné strechy nie sú určené na užívanie, ale patria medzi nepochôdzne strechy, čomu sa prispôsobuje aj ich zloženie. Na užívanie sú určené intenzívne vegetačné strechy, pri ktorých je potrebné, aby vyvedená hydroizolácia bola chránená pred možnosťou mechanického poškodenia. Netreba zabúdať, že ak navrhujete vegetačnú strechu nad otvorenými priestormi, musí sa strecha odspodu zatepliť, aby nepremrzol koreňový systém rastlín. Pri intenzívnych vegetačných strechách by sa mal, ak je to možné, uprednostňovať ako drenáž štrk frakcie 16 až 32 mm.

2. V projektoch je dôležitý návrh správneho zloženia vegetačnej strechy, aby nechýbali potrebné vrstvy alebo aby neboli navrhnuté v nesprávnom poradí. Neodporúčame takzvané obrátené strechy, pretože do tepelnej izolácie zarastajú korene, čím dochádza k jej deštrukcii. Pri vegetačnej streche nad vykurovanými priestormi sa nesmie v jej zložení zabudnúť na parozábranu.

Pri návrhoch sa odporúča dbať na doriešenie detailov ukončenia, napojenia, na vhodne navrhnuté odvodnenie. Dôležitý je návrh materiálov jednotlivých vrstiev strechy, či už vegetačného súvrstvia, alebo strešnej konštrukcie. Pri vegetačných strechách je veľmi dôležitá hydroizolácia, ktorá má odolávať prerastaniu koreňov a má byť ukončená na atike, na zvislej stene. Hydroizolácia musí byť vyvedená nad úroveň vegetačného substrátu minimálne tak, ako odporúča norma, a mala by byť chránená proti mechanickému poškodeniu alebo navrhnutá z materiálu odolného aj proti mechanickému poškodeniu. Po obvode strechy sa zabúda na návrh štrkového zásypu, ktorý má okrem požiarnobezpečnostnej funkcie aj funkciu zabrániť rozpínaniu zemného substrátu v zimnom období, aby nedošlo k poškodeniu atiky alebo steny.

David Suchánek,

produktový a marketingový manažér, ­KRPADehtochema, Svoboda nad Úpou

1. V prvom rade je dôležité, akým spôsobom sa strecha bude využívať, respektíve ako bude namáhaná. Pri návrhu správneho zloženia treba brať do úvahy aj to, aké náklady je investor ochotný vynaložiť. Na našom trhu je obrovské množstvo rôznych typov asfaltových pásov. Vybrať naozaj ideálne zloženie nie je vôbec jednoduchá úloha. Projektant by sa mal predovšetkým zamerať na nosnú vložku, druh asfaltu a úpravu povrchu. Kombinácií je veľké množstvo.

2. Pri prvej otázke sme hovorili o neľahkej úlohe, pričom pri zelených strechách to platí dvojnásobne. Zelené strechy sú výnimočne pekné, ale sú aj veľmi náročné na vyhotovenie.

3. Medzi asfaltovými pásmi sa veľa nových trendov príliš neobjavuje. Samozrejme, už vidieť, že sa začínajú používať kvalitné materiály, ktoré sú do zloženia strechy naozaj vhodné. To však nie je nič nové, len záležitosť niekoľkých posledných rokov. Dobrá správa je, že pribúda firiem, ktoré svoje remeslo ovládajú a sú ozajstnými profesionálmi. Tak v oblasti realizácie, ako aj v projekcii či výrobe. Vďaka tomu už z panelových domov ubúda napríklad nevhodná IPA a stále častejšie sa objavujú oveľa kvalitnejšie a vhodnejšie pásy.

Ing. Rastislav Šmehyl,

technický poradca, ICOPAL, a. s. – Slovakia, Bratislava

1. Každá plochá strecha, či už pochôdz­na, nepochôdzna, alebo pojazdná, má svoje zákonitosti a zásady návrhu. Pri návrhu by sa pozornosť mala upriamovať na celý strešný plášť a kvalitu jednotlivých výrobkov a najmä na kvalitu povlakovej krytiny, pretože tá je najdôležitejšia z hľadiska hydroizolačnej bezpečnosti. Aj keď je strecha navrhnutá ako nepochôdzna, často sa tu nachádza spleť klimatizačných jednotiek, ktoré vyžadujú servis a kontrolu. Znamená to, že do budúcnosti treba počítať s pohybom ľudí. Táto skutočnosť by sa mala odzrkadliť aj v návrhu kvalitnej povlakovej krytiny spolu s dodatočnými chodníkmi z povlakovej krytiny, ale aj kvalitnej tepelnej izolácie. Kvalita povlakovej krytiny a tepelnej izolácie sa vyžaduje aj pri pochôdznych strechách, ako sú terasy, kde je krytina zakomponovaná do súvrstvia pod nášľapnú vrstvu. V projektovej príprave treba vziať do úvahy všetky možné činitele, ktoré môžu v budúcnosti ovplyvňovať plochú strechu.

2. S návrhom a realizáciou zelených striech sa dnes stretávame čoraz častejšie. Pri zelených strechách je veľmi dôležitá kvalitná povlaková krytina, dobre vyspádovaná do odtokových prvkov a odolná proti prerastaniu koreňov. Významnú úlohu takisto zohráva kvalitná tepelná izolácia, keďže tlak celého vegetačného súvrstvia je dosť veľký. Preto sa vyžaduje pevná, málo stlačiteľná tepelná izolácia. Aby sa zeleni na streche dobre darilo, treba navrhnúť aj kvalitnú drenážnu a hydroakumulačnú vrstvu.

3. V oblasti realizácie striech sa v minulosti najčastejšie realizovali nepochôdzne strechy; dnes už prechádzame k pochôdznym strechám, ako sú terasy, zelené strechy, ale aj k strechám pojazdným, ako sú parkoviská áut a podobne. Tieto typy striech vyžadujú aj kvalitné materiály. Napríklad v oblasti asfaltovaných pásov sa vývojom zdokonaľuje asfalt a dnes už pomaly zabúdame na klasické oxidované asfaltované pásy (verejnosť ich pozná pod názvom IPA). Vývoj ukázal, že kvalitné sú modifikované pásy – sú flexibilné a odolnejšie proti poveternostným podmienkam. Taktiež došlo k skvalitneniu v oblasti fóliových hydroizolácií.

Ing. Jaroslav Vaňo,

zástupca riaditeľa spoločnosti VEDAG ­Slovensko, spol. s r. o., Bratislava


1. Na našom trhu sa v súčasnosti vyskytuje množstvo rôznych typov materiálov. Nie je jednoduché orientovať sa v tejto problematike a zvoliť vždy to správne zloženie plochej strechy. Každý seriózny výrobca alebo dodávateľ hydroizolačného materiálu má dnes tím odborníkov, ktorí poskytnú bezplatné poradenstvo, či už v priebehu prípravy projektu, alebo aj pri realizácii prác. Je len na architektoch, projektantoch a investoroch, či budú využívať tieto služby počas celej prípravy projektu, ako aj pri jeho realizácii a prenechajú starosti s hľadaním optimálneho zloženia strešného plášťa na špecialistov.

2. Za návrh zelených striech na našich objektoch hovorí celý rad výhod, ako je napríklad lepšia ochrana hydroizolácie, ochrana interiéru pred teplotnými výkyvmi, tlmenie hluku, ochrana proti požiaru, zlepšenie mikroklímy v zástavbe, zadržiavanie zrážok a mnoho ďalších výhod. Základom zelených striech, ktorý sa navrhne podľa požiadaviek investora na typ ozelenenia, je kvalitná a spoľahlivá hydroizolácia s odolnosťou proti prerastaniu koreňov. Pri návrhu zelenej strechy sa odporúča používať ucelený, osvedčený strešný systém, a nie vymýšľať nejakú novú, lacnejšiu alternatívu, s čím sa, žiaľ, v praxi dosť často stretávame.

3. Myslím si, že nejaké prevratné inovácie v najbližšom období nemožno čakať. Ponuka hydroizolačných materiálov je dosť široká. V súčasnosti, keď sa čoraz viac preferuje rýchlosť výstavby, však vidíme veľkú perspektívu samolepiacich asfaltových pásov a fólií, a to vďaka ich jednoduchému a veľmi rýchlemu kladeniu.

(ha)
Foto: Martin Varholík, archív BVV, Kontrakting