Stavenisko a jeho vybavenie
Galéria(11)

Stavenisko a jeho vybavenie

Partneri sekcie:

Vybavenie staveniska vytvára podmienky na hospodárne vykonávanie stavebných prác, vhodnú organizáciu a riadenie týchto prác vrátane dopravy a skladovania stavebných materiálov i výrobkov, ako aj na prácu a uspokojovanie sociálnych a hygienických potrieb. Objekty zariadenia staveniska sú vybudované s cieľom realizovať výstavbu a zároveň slúžia aj na elimináciu negatívnych vplyvov procesu výstavby na životné prostredie.


Stavenisko
Stavenisko je priestor určený počas výstavby na vykonávanie stavebných prác, uskladňovanie stavebných výrobkov, ako aj dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a takisto na umiestnenie zariadenia staveniska. Zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti (chodník, susedný pozemok). Jeho vybavenie tvoria jednotlivé objekty vybudované s cieľom realizovať výstavbu.

Na vybudovanie zariadenia staveniska môže mať vplyv aj spôsob výstavby – či si stavebník dá urobiť dodávku dodávateľským spôsobom (na kľúč), alebo výstavbu organizuje svojpomocne, prípadne si zadáva iba niektoré druhy prác. V prípade dodávok a subdodávok si zhotovovateľ rieši niektoré potreby staveniskovej prevádzky sám (vybavenie mechanizmami, dopravu materiálu) alebo po dohode so stavebníkom spoločne (MOV, MOE). Vybudovanie zariadenia staveniska sa však väčšinou ponecháva na jedného hlavného zhotovovateľa. Pri zriaďovaní a prevádzke stavenísk platia určité požiadavky ustanovené príslušnými právnymi predpismi, ktoré musia všetci účastníci výstavby rešpektovať. Stavenisko musí:

 • byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb,
 • mať vyznačené potrebné údaje o stavbe a o účastníkoch výstavby, zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie,
 • umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov, umiestnenie zariadenia staveniska, bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 • mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,
 • mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 • byť zhotovené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.

Definícia staveniska, jeho účel a vybavenie sú uvedené v zákone č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v § 43i.  Podmienky pre stavenisko (v zmysle zákona č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon), všeobecné technické požiadavky na zriadenie a prevádzku staveniska (doplnenie stavebného zákona vyhláškou MŽP SR č. 532/2002), požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce na stavenisku (upravené vyhláškou č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach) a predpisy o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ustanovuje aj nariadenie vlády SR č. 510/2001 Z. z.) sú platné pre každého stavebníka.

Zariadenie staveniska
Účelom zariadenia staveniska je zabezpečiť podmienky na hospodárne vykonávanie stavebných prác, vhodnú organizáciu a riadenie týchto prác vrátane dopravy a skladovania stavebných materiálov i výrobkov, ako aj na prácu a uspokojovanie sociálnych a hygienických potrieb. Funkciu zariadenia staveniska môžu plniť existujúce objekty a zariadenia stavebníka, zhotovovateľa alebo iných majiteľov (aj formou prenájmu), časti novobudovaného objektu, ktoré sa budú dočasne využívať ako zariadenie staveniska, alebo objekty zariadenia staveniska budované a využívané len počas realizácie stavby.

Podľa účelu sa objekty zariadenia staveniska delia na:

 • prevádzkové,
 • výrobné,
 • sociálne.
Pri práci stavebných mechanizmov treba dodržať bezpečnú vzdialenosť od elektrických rozvodov. Pri návrhu objektov zariadenia staveniska treba zvážiť veľkosť stavebného pozemku, umiestnenie stavby, ako aj potrebný pracovný priestor.

Prevádzkové zariadenie staveniska
Prevádzkové zariadenie staveniska tvoria objekty, ktoré zaisťujú ochranu a bezpečnosť na stavenisku a v jeho okolí, komunikácie a zariadenia na dopravu, objekty na skladovanie stavebných materiálov a výrobkov pre stavbu, pre administratívne a údržbárske práce a objekty na odber a rozvod elektrickej energie či vody.
Oplotenie staveniska oddeľuje priestor na stavenisku od okolitého priestoru. Buduje sa ešte pred začatím vlastných stavebných prác. Môže byť trvalé, navrhované ako stavebný objekt zahrnutý v časovom pláne, alebo dočasné, ktoré bude slúžiť iba počas výstavby.

Výška oplotenia v zastavanom území obce musí byť minimálne 1,8 m, pri líniových stavbách (budovanie prípojok) minimálne 1,1 m. Staveniskové oplotenie môže byť zhotovené z rôznych materiálov. Nosnú časť oplotenia tvoria zvislé stĺpiky vo vzdialenosti asi 300 cm, zakotvené v teréne alebo položené na terén (osadenie stĺpika s pneumatikou). Môžu byť z drevenej guľatiny s priemerom 15 cm, z oceľových rúrok s priemerom 56 mm alebo z oceľobetónových stĺpikov. Na stĺpiky sa následne prichytáva drôtené pletivo, nepriehľadná sieťovina, vlnitý plech, drevené dosky alebo prefabrikáty. Vstupy do ohradených priestorov sa navrhujú v šírke 100 cm pre pracovníkov a 400 cm pre vozidlá. Brány musia byť ľahko otvárateľné a uzamykateľné.

Protipožiarna ochrana staveniska by mala byť zabezpečená prístupom pre požiarne vozidlo, určením hydrantu požiarneho vodovodu, umiestnením prenosného hasiaceho prístroja a dodržiavaním protipožiarnych bezpečnostných opatrení (podľa aktuálnych predpisov príslušných orgánov).

Komunikácie a zariadenia na dopravu zabezpečujú prepravu materiálu, dielcov, strojov a zariadení a umožňujú vodorovný, zvislý, prípadne šikmý pohyb ľudí, resp. mechanizmov. Patria sem vozovky a chodníky, žeriavové dráhy, objekty na komunikáciách a pod.

Návrh staveniskových komunikácií vychádza z konštrukčného systému použitého pri výstavbe. Záleží aj na veľkosti stavebného pozemku, kvalite terénu, období a spôsobe výstavby, ako aj na hmotnosti prvkov, ktoré sa budú zabudovávať. Dočasné staveniskové komunikácie môžu byť:

 • zemné, pri vhodnom teréne a v suchom počasí, pri krátkodobom používaní,
 • spevnené drevenými fošňami či guľatinou alebo pomocou stabilizácie (cementová, vápenná, bitúmenová, chemická),
 • štrkové (škvarové, troskové), môžu sa využívať podkladové vrstvy definitívnych komunikácií,
 • panelové, na štrkopieskový urovnaný podklad hrubý minimálne 10 cm sa položia tzv. cestné panely, najčastejšie s rozmermi 200 × 300 cm.

Zvislú dopravu pri výstavbe napríklad rodinných domov zabezpečujú väčšinou stavebné výťahy, kladkostroje a automobilové žeriavy, ktoré si vyžadujú spevnenú plochu pri montáži. Na šikmú prepravu sa používajú dopravné pásy alebo rúrovody.

Sklady, skládky a predmontážne plochy sa riešia v súlade s výstavbou a možnosťami staveniska. Sklad materiálu je zastrešený a uzatvárateľný priestor. Môže byť drevený alebo oceľový. Používa sa na uskladnenie drobného materiálu alebo náradia. Skládka materiálu je otvorený alebo zastrešený priestor na dočasné skladovanie stavebného materiálu alebo dielcov, pričom vzhľadom na záručnú lehotu treba dodržiavať spôsob skladovania, kvalitu pri skladovaní a čas skladovania. Ako skládka materiálu sa označuje aj priestor na manipuláciu s materiálmi a prefabrikátmi. Otvorený alebo čiastočne zastrešený priestor slúžiaci napríklad na zostavenie a zváranie oceľových konštrukcií alebo zhotovenie drevených konštrukcií krovu pred ich konečnou aplikáciou na stavanom objekte sa nazýva predmontážna plocha.

Veľkosť a počet staveniskových kancelárií sa určuje podľa počtu osadenstva a potrieb stavby. Skúšobne, údržbárske dielne a opravovne sa zriaďujú podľa potreby a rozsahu stavby alebo dostupnosti centrálnych zariadení. 

Na zaistenie elektrickej energie počas výstavby sa požaduje nízke napätie – trojfázové s napätím 400/230 V. Miesto odberu možno zabezpečiť definitívnou prípojkou alebo umiestnením dočasného staveniskového rozvádzača s meraním odberu so súhlasom správcu siete.

Vodu na odber počas výstavby možno zabezpečiť z  prípojky vody napojenej na existujúcu vodovodnú sieť. Vybuduje sa vodovodná šachta s meraním spotrebovanej (odobratej) vody. V prípade absencie verejného vodovodu treba vybudovať studňu alebo dovážať vodu v cisternách. Na stavenisku sa odporúča riešiť aj jeho odvodnenie a odkanalizovanie.

Zvislú dopravu materiálu pri výstavbe rodinných domov najčastejšie zabezpečujú automobilové žeriavy. Funkciu zariadenia staveniska môžu plniť aj časti novobudovaného objektu.
Výrobu polotovarov možno riešiť dovozom z centrálnych výrobní, na stavenisku sa zabezpečí odberné miesto a priestor na manipuláciu s polotovarom. Stavenisko je priestor určený počas výstavby na vykonávanie stavebných prác na stavbe a zahŕňa stavebný pozemok, prípadne aj iné pozemky alebo ich časti, napríklad chodník či susedný pozemok.

Výrobné zariadenie staveniska
Výrobné zariadenie staveniska tvoria objekty a zariadenia, v ktorých alebo pomocou ktorých sa vyrábajú polotovary, ako je čerstvý betón a malta, resp. sa pripravujú dielce na výstuž a debnenie. Výrobu polotovarov možno zabezpečiť priamo na stavbe (miesto na strojné zariadenia, materiál a zaistenie energie) alebo ich doviezť z centrálnych výrobní (odberné miesto, zariadenia na manipuláciu s polotovarom). Rozhodnutie závisí aj od dodávateľského spôsobu, cenovej kalkulácie, dostupnosti alebo možností staveniska.

Sociálne zariadenie staveniska

Pri riešení sociálnych a hygienických zariadení staveniska sa vychádza z predpokladaného počtu pracovníkov. Ak je to možné, využívajú sa už existujúce zariadenia. Z hľadiska technickej charakteristiky môžu byť objekty zariadenia staveniska premiestniteľné (UNIMO bunky), montované alebo tradičné. Napríklad pri výstavbe rodinného domu je postačujúce zabezpečiť len priestor na prezliekanie, umývanie a WC pre pracovníkov.

Náklady na vybudovanie zariadenia staveniska

Sú otázkou zmluvných vzťahov medzi účastníkmi výstavby. Kalkulujú sa ako vedľajšie rozpočtové náklady a z hľadiska rozpočtovania sa určujú pomocou globálnych sadzieb (2 až 3 % zo stavebných nákladov) alebo sa kalkulujú individuálne podľa skutočných nákladov. Náklady na zariadenie staveniska kryjú náklady na demontáž objektov, úpravu dočasne využívaných objektov na tieto účely po skončení používania, náklady na prevádzkovanie a údržbu objektov a ich likvidáciu v určenom termíne.

Návrh zariadenia staveniska
Pri návrhu objektov zariadenia staveniska treba rešpektovať veľkosť stavby a  technologickú charakteristiku realizovaných objektov. Do úvahy sa musia brať technológie zhotovenia a materiály, z akých sa objekty vybudujú. Takisto sa odporúča zvážiť veľkosť stavebného pozemku a umiestnenie stavby, lokalitu, v ktorej sa pozemok nachádza, charakteristiku stavebného pozemku, dopravné napojenie z hľadiska zásobovania materiálmi, stavebnými výrobkami a z hľadiska prístupu stavebných strojov. Dôležité je i napojenie na okolitú zástavbu a prístup k zdrojom energie a vody. Zohľadňuje sa aj potreba odvodnenia pozemku počas výstavby, spôsob výstavby, možnosti zásobovania staveniska materiálmi, výrobkami alebo polotovarmi, možnosti umiestnenia skládok a výroby zmesí na stavenisku, prípadne ich dovozu, predpokladanú etapizáciu výstavby a požadované termíny odovzdávania objektov a ich častí v súlade s časovým plánom výstavby, ako aj individuálne a spoločné potreby účastníkov výstavby.

Pri vypracovávaní koncepcie staveniskovej prevádzky sa najprv rieši vstup na stavenisko a zabezpečenie vertikálnej a horizontálnej dopravy výstavbových materiálov a napojenie na energetické a vodné zdroje, potom výrobná oblasť (výroba betónových a maltových zmesí na stavenisku alebo ich dovoz z centrálnych výrobní s odberným miestom na stavenisku), následne prevádzková oblasť (sklady a skládky materiálov, komunikácie, spevnené plochy) a na záver kancelárie a objekty na sociálne a hygienické účely.

Podkladové vrstvy definitívnych komunikácií môžu slúžiť ako dočasné stavebné komunikácie. Výrobné zariadenie staveniska tvoria zariadenia, v ktorých sa vyrábajú polotovary, ako sú čerstvý betón a malta, prípadne úprava murovacích prvkov.

Záver
Stavebník by si mal uvedomiť, že procesom výstavby do určitej miery ohrozuje svoje okolie. Medzi zložky životného prostredia, ktorých sa dotýka stavebná výroba a ktoré treba chrániť, patria ovzdušie (prašnosť primárna a sekundárna, plynné exhaláty stavebných motorov), voda (treba zabrániť kontaminácii povrchových i spodných vôd chemickými a ropnými látkami, silikátmi, splaškami a pod.), pôda (ochrana ornice) a zeleň (ochrana existujúcej zelene, ochranné pásma pri budovaní prípojok). Dôležitá je aj ochrana pred hlukom a vibráciami či opatrenia pri tvorbe stavebného odpadu a manipulácii s ním.

Sú stavby, kde vypracovanie projektovej dokumentácie zariadenia staveniska nie je vždy potrebné, napríklad pri výstavbe rodinného domu. Niektoré stavebné úrady aj v takomto prípade požadujú aspoň vypracovanie projektu organizácie výstavby (POV), ktorý rieši koncepciu postupu výstavby s prihliadnutím na elimináciu negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Ing. Mária Búciová, PhD.
Foto: Leier, KBB, Premac, Wienerberger a archív vydavateľstva

Autorka pôsobí na Katedre technológie stavieb na Stavebnej fakulte v Bratislave.

Recenzovala Ing. Renáta Bašková, PhD., ktorá pôsobí v Ústave technológií, ekonomiky a manažmentu v stavebníctve na Stavebnej fakulte TU v Košiciach.

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.