Bytový dom

Môže spoločenstvo vlastníkov kúpiť pozemok?

Je možné z prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv zakúpiť aj iný pozemok, ktorý sa nachádza v neďalekej lokalite? Pozemok patrí inej fyzickej osobe a vlastníci bytov v dome, ktorý je neďaleko pozemku, ho chcú použiť na vytvorenie miest na parkovanie osobných motorových vozidiel. Všetci vlastníci s použitím prostriedkov z fondu na tieto účely v zápisnici zo schôdze súhlasili.

Zásadný fakt, ktorý jednoznačne vyplýva zo zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 Z. z., je ten, že spoločenstvo, ako právnická osoba, nemôže nadobúdať do vlastníctva byty, nebytové priestory alebo iný nehnuteľný majetok (§ 7b ods. 1). Z čoho vyplýva, že na kúpu nehnuteľnosti, vo vašom prípade priľahlého pozemku, v žiadnom prípade nie je možné použiť prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv, aj napriek tomu, že s tým súhlasí 100 % vlastníkov. Je to jednoducho v rozpore so zákonom. V tomto prípade nejde ani o priľahlý pozemok v zmysle § 2 ods. 6 zákona.

Príslušný pozemok však môžu kúpiť jednotliví vlastníci, ktorí oň majú záujem alebo aj všetci spoločne, a to z vlastných finančných prostriedkov a na vlastné meno na základe kúpnopredajnej alebo inej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka. Zároveň je potrebné dohodnúť, akým spôsobom bude vytvorené parkovisko udržiavané, opravované a z akých finančných prostriedkov budú tieto práce zabezpečované.

Na otázku ohľadom správy bytového domu odpovedala Ing. Otília Leskovská, odborná poradkyňa a spoluzakladateľka Združenia pre lepšiu správu bytových domov.