09 | Druhá vrstva hydroizolácie

Hydroizolačná vrstva z rýchlotuhnúcej hydroizolačnej stierky (aplikačný postup)

Partneri sekcie:

Na vytvorenie hydroizolačnej vrstvy pod obklady a dlažby v priestoroch, ktoré sú v trvalom styku s vlhkosťou a vodou, je vhodné použiť dvojkomponentnú hydroizolačnú stierku v kombinácii s utesňovacími páskami a manžetami.

Na dosiahnutie požadovaného hydroizolačného účinku je potrebné naniesť hydroizolačnú stierku v predpísanej hrúbke. Pred jej aplikáciou je potrebné vhodne pripraviť podklad, na ktorý sa bude nanášať.

Príprava podkladu

Podklad musí byť pevný, rovný a na povrchu jemne pórovitý. Musia sa odstrániť štrkové hniezda, prelivy z debnenia, trhliny, vodoodpudivé nečistoty, oddebňovacie oleje, staré nátery alebo ďalšie vrstvy, ktoré znižujú priľnavosť. Diery a štrkové hniezda na stene sa odporúča vyplniť stierkou alebo opravnou maltou. Hrany sa obijú, fabióny zaoblia s minimálnym priemerom 40 mm pomocou opravnej malty.

Cementové podklady sa vopred dôkladne navlhčia. Podklad musí byť pred nanášaním matne vlhký, bez vodného filmu alebo kaluží. Potery z liateho asfaltu v interiéroch a zbrúsené anydritové, príp. sadrové liate potery je potrebné napenetrovať s neriedeným penetračným náterom a penetráciu nechať zaschnúť.

Anhydritové, príp. sadrové potery nesmú vykazovať zvyškovú vlhkosť viac ako 0,5 % (merané CM prístorojom). Vápenno-cementové omietky sa v prípade potreby napenetrujú penetračným náterom zriedeným s vodou v pomere 1 : 1.

Spracovanie hydroizolačnej stierky

Hydroizolačná stierka sa aplikuje v dvoch vrstvách, ktoré sa nanášajú vždy celoplošne. Stierka musí mať v každom mieste požadovanú minimálnu hrúbku vrstvy odporúčanú pre očakávané zaťaženie vodou (napr. 2,5 mm ako hydroizolácia proti zemnej vlhkosti a nehromadiacej sa priesakovej vode na podlahách a stenách, vonkajšia strana pivníc, proti tlakovej vode z vnútra a pod.).

Tekutá zložka sa v prípade potreby pred zmiešaním s práškovou zložkou premieša. Naleje sa do vhodnej čistej nádoby a pridá sa prášková zložka. Mieša sa približne 3 minúty vhodným miešadlom, až kým nevznikne homogénna zmes bez hrudiek. Nechá sa odležať približne 1 minútu a opätovne sa krátko premieša.

Po zmiešaní obidvoch zložiek sa pridá približne 10 % vody, aby sa dosiahla tekutá disperzia, a znovu sa premiešava, až kým nevznikne homogénna zmes. Pri čiastkových množstvách je pomer miešania takýto: 1 kg tekutej zložky, 1 kg práškovej zložky a 0,1 l vody. Pripravený cementový podklad sa dôkladne navlhčí.

Info o materiáli: Dvojzložková rýchlotuhnúca hydroizolačná stierka na báze špeciálnej cementovej malty s prísadami a modifikovanej akrylátovej disperzie na hydroizoláciu pod keramické obklady a dlažby, na vonkajšie steny pivníc a základov; vodotesná, mrazuvzdorná, paropriepustná, preklenuje trhliny, obmedzuje tlakové napätie a oddeľuje.

Pri nanášaní rýchlotuhnúcej hydroizolačnej stierky musí byť podklad matne vlhký, ale bez kaluží. Pri aplikácii na liaty asfalt, anhydritové alebo liate sadrové potery nie je potrebné podklad vlhčiť. Prvá vrstva hydroizolačnej stierky sa rozotrie sýto a celoplošne murárskou štetkou alebo valčekom.

Dôkladne sa natrú zaoblené hrany a rohy. Priechody rúr a podlahové vpusty sa utesnia manžetami. Rohové škáry a spoje medzi podlahou a stenou, ak nie sú vytvorené fabióny, sa utesnia pomocou tesniacej pásky. Páska sa vtlačí do prvej vrstvy hydroizolačnej stierky a prekryje sa druhou vrstvou.

Druhá eventuálne tretia vrstva hydroizolačnej stierky sa nanesie oceľovým zubovým hladidlom do celkovej hrúbky vrstvy max. 5 mm. Na už pochôdznu vrstvu sa môže po približne 4 hodinách lepiť flexibilným lepidlom keramická dlažba a obklad. Vo vonkajšom prostredí je potrebné použiť bezdutinový spôsob lepenia.

01 | Navlhčenie podkladu

Očistený podklad sa dôkladne navlhčí vodou. Podklad musí byť pred nanášaním hydroizolačnej stierky matne vlhký, bez vodného filmu alebo kaluží.

01 | Navlhčenie podkladu
01 | Navlhčenie podkladu
| Zdroj: Master Builders Solutions Slovakia

02 | Tekutá zložka

Do čistej nádoby sa naleje tekutá zložka rýchlotuhnúcej hydroizolačnej stierky. Pred zmiešaním s práškovou zložkou sa podľa potreby premieša.

02 | Tekutá zložka
02 | Tekutá zložka | Zdroj: Master Builders Solutions Slovakia

03 | Prášková zložka

Do tekutej zložky sa pridá prášková zložka. Pri čiastkových množstvách je pomer miešania 1 kg tekutej zložky, 1 kg práškovej zložky a 0,1 l vody.

03 | Prášková zložka
03 | Prášková zložka | Zdroj: Master Builders Solutions Slovakia

04 | Zmiešanie zmesi – hladidlo

Pri aplikácii hladidlom sa obidve zložky zmiešajú elektrickým miešadlom. Miešajú sa približne 3 min., až kým nevznikne homogénna zmes, ktorá sa nechá 1 min. odležať a opätovne sa premieša.

04 | Zmiešanie zmesi – hladidlo
04 | Zmiešanie zmesi – hladidlo | Zdroj: Master Builders Solutions Slovakia

05 | Zmiešanie zmesi – štetec

Pri aplikácii štetcom sa po zmiešaní obidvoch zložiek pridá približne 10 % vody, aby sa dosiahla tekutá disperzia a znovu sa premieša, až kým nevznikne homogénna zmes

05 | Zmiešanie zmesi – štetec
05 | Zmiešanie zmesi – štetec | Zdroj: Master Builders Solutions Slovakia