Požiadavky na podhľady z hľadiska požiarnej odolnosti
Galéria(3)

Požiadavky na podhľady z hľadiska požiarnej odolnosti

Partneri sekcie:

Spolu s rýchlym rozvojom nových technológií a rastúcou koncentráciou obytných a pracovných priestorov dochádza k neustálemu zvyšovaniu miery ohrozenia životov, majetku a životného prostredia v dôsledku požiarov. Preto sa požiarna bezpečnosť stavieb dostáva do popredia záujmu celej spoločnosti. Na minimalizovanie následkov požiarov slúži okrem aktívnej protipožiarnej ochrany (hydrantové systémy, hasiace prístroje) aj pasívna ochrana – prijatie takých opatrení, aby sa minimalizovalo nebezpečenstvo vzniku a šírenia požiaru. Sem patria aj protipožiarne sadrokartónové konštrukcie.

Základné pojmy

Reakcia na oheň je vlastnosť stavebných výrobkov, podľa ktorej sa delia do siedmich tried A1, A2, B, C, D, E, F. Výrobky sú do jednotlivých tried zaradené na základe skúšok, ktoré sú stanovené v klasifikačnej norme STN EN 13501-1. Hodnotí sa najmä strata hmotnosti, rýchlosť a uvoľňovanie tepla, šírenie plameňa, množstvo vytvoreného dymu a odpadávanie alebo odkvapkávanie horiacich kvapiek alebo častíc. Klasifikácia výrobkov je uvedená v ich certifikátoch, prípadne prehláseniach o zhode. Väčšina výrobkov používaných v sadrokartónových konštrukciách (minerálna izolácia, konštrukčné profily, sadrokartónové platne) sa zaraďuje do triedy A1 – nehorľavé, resp. A2 – neľahko horľavé.

Požiarna odolnosť je schopnosť konštrukcií odolávať účinkom požiaru a zabrániť jeho rozšíreniu za konštrukciu. Zloženie a návrh konštrukcií sa riadi požadovaným stupňom požiarnej odolnosti daného požiarneho úseku. Stupeň požiarnej odolnosti je doba, počas ktorej musí zostať konštrukcia odolná proti teplotám vznikajúcim pri požiari bez toho, aby došlo k jej porušeniu a strate funkcie. Požiarna odolnosť konštrukcií závisí teda od celej skladby konštrukcie. Konkrétne hodnoty požiarnych odolností sa nachádzajú v požiarnych katalógoch vydávaných firmami, zaoberajúcimi sa produkciou sadrokartónových systémov.

Splnenie jednotlivých kritérií požiarnej odolnosti sa označuje písmenami R (nosnosť, schopnosť konštrukcie zachovať si nosnosť počas celej doby požiarnej odolnosti), E (celistvosť, schopnosť konštrukcie brániť prieniku požiaru), I (izolácia, schopnosť konštrukcie brániť prestupu tepla), W (radiácia, schopnosť konštrukcie obmedziť intenzitu tepelného žiarenia z neohrievaného povrchu), ktoré sú doplnené časom v minútach, počas ktorého boli splnené.

Ak má konštrukcia spĺňať napr. REI 15, znamená to, že konštrukcia je schopná odolávať požiaru 15 minút a za tento čas nedôjde k zrúteniu (R = nosnosť). Zároveň za tento čas nedochádza ani k vzniku trhlín (E = celistvosť), ktorými by mohol prenikať dym alebo teplo a zabráni sa i zvýšeniu teploty za konštrukciou, čím sa obmedzí riziko ďalšieho šírenia požiaru (I = izolácia).

Podhľady ako ochrana nosných stropných konštrukcií

Podhľady sa z hľadiska požiarnej ochrany využívajú najčastejšie na zvýšenie požiarnej odolnosti stropnej konštrukcie, aby sa dosiahla požadovaná hodnota, ktorú vyžaduje projektová norma. Pritom sa predpokladá, že podhľad je vystavený zaťaženiu požiarom len zo spodnej strany. V takýchto prípadoch sa požiarna odolnosť podhľadu (Rp) pripočítava k hodnote požiarnej odolnosti príslušnej stropnej konštrukcie.

Požadovaná ochranná funkcia zaveseného podhľadu závisí od jeho konštrukcie – typu opláštenia (jedno-, dvoj- aj trojopláštenie), typu podkonštrukcie (jedno- alebo dvojúrovňová), typu a hrúbky použitých sadrokartónových platní (obyčajné alebo protipožiarne, 12,5 mm, 15 mm, prípadne viac), vzdialenosti montážnych profilov a ďalších parametrov, ale aj od charakteru stropnej nosnej konštrukcie (drevená, oceľová, železobetónová).

Zásady montáže požiarne odolných podhľadov

Navrhovanie požiarne odolných podhľadov by sa malo riadiť platnými normami STN, ktoré stanovujú minimálne požiarne odolnosti požiarnych úsekov. Zloženie väčšiny požiarne odolných konštrukcií, vrátane podhľadov sa nachádza v špeciálnych požiarnych katalógoch vydávaných výrobcami sadrokartónových systémov.

Pre montáž požiarne odolných podhľadov platia niektoré špeciálne zásady:

  • Pripojovacie tesnenia UD oceľových profilov musia byť z materiálov stupňa horľavosti A, prípadne B. Tesnenie z penového materiálu – penové, filcové (stupeň horľavosti C) možno použiť len v prípadoch, keď sa zabezpečí jeho prekrytie zatmelením v celej hrúbke opláštenia.
  • Pre montáž požiarne odolných konštrukcií treba používať sadrokartónové platne predpísané výrobcami.
  • Odporúča sa dodržiavať jednotlivé detaily pripojenia na nadväzujúce konštrukcie podľa podkladov výrobcov sadrokartónových platní.
  • Pri viacvrstvovom opláštení treba pretmeliť škáry vo všetkých vrstvách.
  • Šírka dilatačných škár nesmie prekročiť 20 mm.
  • Požiarne odolná konštrukcia musí byť celistvá, bez priestupov a iných oslabení. Zabudované svietidlá, výplne otvorov, revízne dvierka a iné musia byť certifikované na použitie v požiarne odolných konštrukciách, alebo ich treba zakryť schválenými krytmi. Na ich montáž sa vzťahujú montážne postupy uvedené v požiarnych katalógoch výrobcov sadrokartónových systémov.
  • Pri podhľadoch treba dbať na použitie správnych závesov a krížových spojok, ako aj na predpísané minimálne podvesenie podhľadov do nosného stropu.
  • Ak je v danej konštrukcii predpísaná vrstva minerálnej izolácie, musí byť uložená po celej ploche. Zároveň musí byť dodržaná hrúbka, hustota a typ minerálnej izolácie tak, aby tieto parametre boli v súlade so schválenou technickou dokumentáciou výrobcov sadrokartónových systémov.
  • Pri predpokladanom zaťažení požiarom zhora (z medzistropného priestoru) možno použiť len záves typu Nonius alebo posuvný páskový záves. V prípade použitia závesu Nonius ho treba rektifikovať dvoma závlačkami. Odporúča sa nepoužívať perový záves.
  • Na nosné kotvenie podhľadov k nosnému stropu nemožno používať plastové rozperky (nespr. hmoždinky), bez ohľadu na to, či ide o požiarne odolný alebo bežný podhľad. Pri kotvení treba odstrániť krycie vrstvy na nosnej konštrukcii (omietku) tak, aby bolo upevnenie v každom prípade zakotvené v nosnom prvku konštrukcie. Na kotvenie podhľadov treba používať rozperky určené na tento účel (napr. stropný klinec, kolík s okom). Dodávateľ kotviacich prvkov musí deklarovať ich zaťažiteľnosť v bežných podmienkach aj pri požiari.

Podhľady ako samostatné požiarne predely

Aby sa znížilo riziko šírenia požiaru, delia sa stavebné objekty na menšie požiarne ohraničené celky – požiarne úseky. Ich veľkosť a vymedzenie určuje príslušná norma STN. Samostatné požiarne predely slúžia na oddelenie susedných požiarnych úsekov.

V súvislosti so zvyšovaním požiadaviek na zlepšenie protipožiarnej ochrany stavieb sa stále častejšie objavuje požiadavka na podhľady, ktoré spĺňajú funkciu samostatných požiarnych predelov. Oddeľujú susedné požiarne úseky v horizontálnom smere, predovšetkým jednotlivé podlažia budovy. Sú nevyhnutné tam, kde hrozí riziko vzniku požiaru v medzistropnom priestore nad podhľadom. Takýto podhľad môže byť zaťažený požiarom zdola aj zhora.

V prípade vzniku požiaru nad podhľadom slúži špeciálna konštrukcia podhľadu na oddelenie inštalačných vedení, uložených pod nosným stropom od priestoru pod podhľadom, a tak zabezpečuje tzv. únikovú cestu.
V počítačových centrálach, budovách telekomunikácií, nemocníc a energetických centrál, naopak, treba, aby potrubia alebo káble umiestnené v medzistropnom priestore zostali funkčné aj keď v miestnosti pod podhľadom vypukol požiar. V takomto prípade sa používajú rovnaké konštrukčné riešenia, ako pri ochrane únikových ciest, zároveň sa však musia dodržať požiadavky na jednoduchú rozoberateľnosť podhľadu a dobrú prístupnosť k inštalovaným vedeniam.

Text: Mgr. Iveta Potančoková
Foto: archív redakcie

Autorka pracuje na oddelení marketingu v spoločnosti Gipsol, a. s.

Literatúra:
(1)    Učební texty oboru Montér suchých staveb 1. Praha: Cech sádrokartonářů ČR ,2002.
(2)    Učební texty oboru Montér suchých staveb 2.Praha: Cech sádrokartonářů ČR, 2002.
(3)    Montážna príručka sadrokartonára. Trnava: Rigips Slovakia, s. r. o., 2007.
(4)    Praktikum požiarnej ochrany. Bratislava: Rigips Slovakia, s. r. o., 2007.
(5)    Katalóg požiarnej ochrany. Bratislava: Knauf Bratislava, s. r. o., 2007.
(6)    Václav Kupilík: Stavební konstrukce z požárního hlediska. Praha: Grada, 2006.