image 72473 25 v2
Galéria(15)

Montujeme stavebné puzdro do sadrokartónu

Partneri sekcie:

Zostavenie stavebného puzdra pozostáva z niekoľkých krokov. Puzdro sa vybalí z plastovej fólie a odstráni sa kartónová ochrana. Zostavená koľajnica s nadpražím sa vloží do hornej časti puzdra. Výlisky koľajnice sa zasunú do výliskov v stropnej lište a posunú sa do polohy, v ktorej záseky nadpražia zaskočia za lemy bočníc puzdra. Dištančné vzpery sa upravia ohnutím pätiek do pravého uhla podľa nákresu.

01JAP
02JAP
03JAP
04JAP
05JAP
06JAP
07JAP
08JAP

Do nadpražia sa zasunú jazýčky stojiny a potom sa zahnú tak, aby sa zaistili v polohe, keď medzi nadpražím a stojinou nie je žiadna medzera. Už ohnuté dištančné vzpery sa zasunú do výliskov v stojine a v montážnom kryte. V ďalšom kroku sa zameria poloha budúcej sadrokartónovej priečky a vyznačí sa na podlahe a na nadväzujúcich stenách. Osi stien sa prenesú pomocou vodováhy a rovnej laty na strop.

Príprava otvoru

Potrebné profily sa nastrihajú nožnicami na plech. Tie profily, ktoré sa budú pripevňovať na podlahu, steny a strop, je potrebné z dôvodu tepelnej a zvukovej izolácie podlepiť samolepiacou páskou (Knauf) alebo napájacím tesnením (Rigips) v závislosti od zvoleného typu systému. Na dokončenú podlahu, steny a strop sa pomocou zatĺkacích plastových rozperiek vo vzájomnej vzdialenosti 800 mm pripevnia profily UW. V mieste budúceho priechodného dverného otvoru sa na podlahe tento profil vynechá (rozmery sú stanovené výrobcom – napr. pri šírke čistého otvoru 600 mm je šírka hrubého stavebného otvoru 1 355 mm a výška hrubého stavebného otvoru 2 026 mm). Do profilov UW sa vložia a pripevnia pomocou skrutiek do plechu alebo špeciálnych klieští priečkové profily CW (stojiny), ktoré budú pevne spojené so zadnou stenou plechového puzdra a plechovou stojinou puzdra. Umiestnia sa chrbtom k puzdru (k otvoru) – ich vzájomný svetlý pôdorysný rozstup zodpovedá šírke puzdra vrátane nadprahového pojazdového profilu.

Osadenie puzdra

Puzdro sa vloží do podlahového profilu UW a pripevní sa k už namontovaným profilom CW – na strane plechovej kapsy sa použijú skrutky do plechu (Rigips 421/4, 2 × 13 alebo Knauf TN 25, 2 kusy na jednu plechovú príchytku). Na druhej strane sa plechová dverná stojina prichytí na profil CW sadrokartonárskymi zápustkami vo vzájomnej vzdialenosti minimálne 400 mm. Preklad nadpražia z profilov UW sa upraví tak, aby zapadol do priestoru medzi stojinami profilov CW nad puzdrom (nadpražie) a spojí sa s puzdrom podobne ako profily CW (zvislé časti). Medzi uvedený preklad a stropný profil UW sa do nadpražia puzdra vložia skrátené stojiny z profilov CW v pôdorysnom rozstupe R = 600 mm (Rigips) alebo 625 mm (Knauf). Tieto profily CW sa nespájajú s profilmi UW.

Opláštenie sadrokartónom

Opláštenie sadrokartónom sa vykoná najskôr z jednej a následne z druhej strany puzdra. Prvá strana sadrokartónovej priečky sa oplášťuje celou sadrokartónovou doskou. Vertikálne škáry (v oblasti dverového puzdra) medzi sadrokartónovými doskami nesmú nikdy vybiehať z rohu dverového otvoru – musia sa nachádzať aspoň 150 mm od otvoru (byť tzv. predsadené), v jeho nadpraží (pravouhlý stranový výrez). Každý profil CW pritom nesie na sebe spoj dosiek vždy iba z jednej strany priečky. Sadrokartónové opláštenie sa zoskrutkuje s puzdrom tak, aby skrutky vytvárali vertikálne rady vzdialené od seba maximálne 600 mm (Rigips) alebo 625 mm (Knauf). Vzdialenosť jednotlivých skrutiek v rade je 250 mm. Následne sa vykoná opláštenie druhej strany steny, pričom sa začína polovičnou doskou. Tým sa dosiahne previazanie doskových spojov. Po dokončení sa škáry medzi doskami vyplnia škárovacím tmelom.

01 | Kontrola rozmeru a typu
Pred vybalením puzdra z plastovej fólie a odstránením kartónového obalu je potrebné prekontrolovať, či príslušný rozmer a typ stavebného puzdra zodpovedajú objednávke.

02 | Kontrola úplnosti dodávky
Následne treba skontrolovať úplnosť dodávky. V balení by sa mali nachádzať plechová kapsa, nadpražie s koľajnicou, plechová stojina, dve dištančné vzpery, montážny balíček.

03 | Spojovací materiál
Po dôkladnej kontrole a prečítaní si návodu treba pred samotnou montážou vybaliť pribalený spojovací materiál.

04 | Zasunutie koľajnice
Do hornej časti plechového puzdra sa zasunie koľajnica s nadpražím. Tak bude koľajnica uchytená po celej dĺžke stavebného puzdra.

05 | Dištančné vzpery
Dištančné vzpery sa upravia ohnutím pätiek do pravého uhla.

06 | Zasunutie bočnej stojiny
Do horného nadpražia puzdra sa zasunú jazýčky stojiny.

07 | Ohnutie jazýčkov stojiny
Následne sa zahnú tak, aby sa zaistili v polohe, keď medzi nadpražím a stojinou nie je žiadna medzera.

08 | Zasunutie dištančných vzpier
Už ohnuté dištančné vzpery sa zasunú do výliskov v stojine a v montážnom kryte.

09 | Zostavené puzdro
Zostavené stavebné puzdro sa zdvihne z horizontálnej polohy, v ktorej sa pre lepšiu manipuláciu zostavovalo, do vertikálnej polohy. V ďalšom kroku sa zameria poloha budúcej sadrokartónovej priečky a vyznačí sa na podlahe a na nadväzujúcich stenách i strope.

10 | Montáž profilov
Na podlahu, steny a strop sa zatĺkacími plastovými rozperkami vo vzdialenosti 800 mm pripevnia profily UW. V mieste dverného otvoru sa na podlahe tento profil vynechá. Do profilov UW sa vložia a pripevnia priečkové profily CW (stojiny), ktoré budú pevne spojené so zadnou stenou a stojinou puzdra.

11 | Osadenie do podlahového profilu
Puzdro sa vloží do podlahového profilu UW a pripevní sa k už namontovaným profilom CW.

12 | Kotviace miesto
Stavebné puzdro sa uchytí do profilu v určenom kotviacom mieste.

13 | Uchytenie puzdra
Na uchytenie stavebného puzdra do profilov sa na strane plechovej kapsy použijú skrutky do plechu 421/4, 2 × 13 (Rigips) alebo skrutky s označením TN 25 (Knauf), 2 kusy na jednu plechovú úchytku).

14 | Uchytenie druhej strany
Na druhej strane sa plechová dverná stojina prichytí na profil CW sadrokartonárskymi zápust­kami vo vzájomnej vzdialenosti min. 400 mm. Medzi preklad a stropný profil UW spojený s puzdrom sa do nadpražia vložia skrátené stojiny z profilov CW vo vzdialenosti 600 mm alebo 625 mm, a to bez spojenia s profilmi UW.

15 | Opláštenie sadrokartónom
Opláštenie prvej strany priečky sa realizuje celou sadrokartónovou doskou. Skrutky musia vytvárať vertikálne rady vzdialené od seba max. 600 mm (Rigips) alebo 625 mm (Knauf). Vzdialenosť jednotlivých skrutiek v rade je 250 mm. Následne sa oplášti druhá strana steny, pričom sa začína polovičnou doskou.

Čo budeme potrebovať

 • Stavebné puzdro J.A.P. Norma Standard -Stavebné puzdro pozostáva z týchto súčastí:
 1. – plechová kapsa     1 ks
 2. – nadpražie s koľajnicou    1 ks
 3. – plechová stojina    1 ks
 4. – dištančná vzpera    2 ks
 5. – montážny balíček (4 ks rozperka ∅ 8, 4 ks zápustka 4 × 30)   1 ks
 • Montážne profily UW a CW
 • Samolepiaca páska alebo napájacie tesnenie
 • Skrutky do plechu
 • Sadrokartónové dosky
 • Škárovací tmel
 • Náradie: vodováha, akumulačný skrutkovač, aplikačná pištoľ, podložky, nôž na sadrokartón, rovná lata, nožnice na plech

Pozor! Poloha pri zostavovaní puzdra

Montáž plechovej kapsy s plechovou stojinou a vodiacou lištou sa pre lepšiu manipuláciu odporúča vykonávať v horizontálnej polohe.

Osadenie puzdra

Pri osadzovaní stavebného puzdra je vždy potrebné používať vodováhu. Od presného osadenia puzdra totiž závisí správna funkčnosť dverí.

Opláštenie sadrokartónom

Pri zabudovávaní stavebného puzdra do systému suchej výstavby je potrebné dodržiavať postup montáže, ktorý určuje dodávateľ a výrobca použitého systému.

tip: Napájanie sadrokartónových dosiek

Sadrokartónové dosky možno napájať v oblasti prelamovaného plášťa plechovej kapsy.

tip: Dokončenie

Škáry medzi doskami treba vyplniť škárovacím tmelom a prelepiť samolepiacou alebo sklenou výstužnou páskou. Po opláštení možno odstrániť dištančné vzpery v priechode. Po vyrovnaní a vybrúsení sadrokartónového opláštenia sa odstráni krycí plech puzdra na montáž dverného krídla a obložkových zárubní.

TEXT + FOTO: J.A.P. Slovakia

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.