Príčiny vzniku korózie
Galéria(4)

Príčiny vzniku korózie

Partneri sekcie:

Korózia je jav, pri ktorom dochádza chemickými alebo elektrochemickými reakciami k  premene kovov, a to za prítomnosti účinných látok z prostredia. Klasifikácia a prehľad príčin vzniku korózie vám môžu uľahčiť rozhodnutie, či poškodený potrubný systém z oceľových pozinkovaných rúr nahradíte rovnakým, alebo zvolíte iný, hoci drahší matreriál.  

Plošná korózia

Pri plošnej korózii dochádza k rovnomernému celoplošnému úbytku na povrchu kovu. Korózia prebieha rozdielne podľa druhu materiálu, kvality povrchu a množstva látok, obsiahnutých vo vode. Príčinou plošnej korózie je pôsobenie kyselín. Korózia je o to silnejšia, o čo viac sa hodnota pH vody odchyľuje od neutrálnej hodnoty smerom ku kyslejšej hodnote pH.

Bodová korózia

Bodová korózia nastáva vtedy, keď reakcia prebieha značnou rýchlosťou na malej ploche. Príčinou je tvorba článkov, pri ktorých je plocha anódy (čistý povrch kovu) v porovnaní s plochou katódy (zoxidovaná plocha kovu) veľmi malá. Takéto miestne alebo prevzdušňovacie články môžu vznikať vtedy, keď sa na povrchu kovu usádzajú malé častice odlúpnutej ochrannej vrstvy, kalu a pod. Bodová korózia sa hromadne rozšírila až po použití oceľového pozinkovaného  potrubia na rozvody ohriatej pitnej vody a jej cirkulácie.

Dotyková korózia

K dotykovej korózii dochádza vtedy, keď sa dva kovy dotýkajú priamo za prítomnosti elektricky vodivej kvapaliny, napr. ak je prepojená pozinkovaná oceľová rúrka s mosadznou armatúrou za prítomnosti vody. Vytvorenie článkov je možné aj v mikroskopickej oblasti medzi rozdielnymi kryštálmi kovov v zliatine (ide o tzv. interkryštalickú koróziu). K dotykovej korózii dochádza aj na vonkajšom povrchu potrubia pri jeho nevhodnom uložení. Príčinou je vápenná malta a výplň stavebných konštrukcií, ktoré obsahujú chloridy a sírany v spojení s kondenzáciou vody na povrchu kovových  potrubí.

Korózia eróziou

Pod pojmom korózia eróziou sa rozumie miestny mechanický úbytok materiálu vo vnútri rúrky. Príčinou býva príliš vysoká rýchlosť prietoku, ktorá zabraňuje vytvoreniu ochrannej vrstvy a spôsobuje stenčovanie steny potrubia. K príliš vysokej rýchlosti prietoku dochádza vtedy, keď sa potrubia a čerpadlá správne nedimenzovali, prípadne v dôsledku zmenšenia prierezu pri nesprávnej montáži.

Obr. – Typy korózie:
a – plošná korózia, b – bodová korózia, c – dotyková korózia, d – korózia eróziou

Znižovanie následkov korózie

Následky jednotlivých uvedených typov korózie možno znížiť :

  • vhodnou tvrdosťou a pH hodnotou vody (plošná korózia),
  • vylúčením malých rýchlostí v potrubiach (treba prepočítať svetlosti rozvodných, a najmä cirkulačných potrubí ohriatej pitnej vody) a zabezpečením kvalitnej mechanickej filtrácie a odkaľovania systému (bodová korózia),
  • zabezpečením kvalitnej ochrany potrubia pred maltovinami (dotyková korózia),
  • vylúčením veľkých rýchlostí tzv. rutinérskym dimenzovaním potrubia a čerpadiel (korózia eróziou).
Napriek skutočnosti, že všetky uvedené druhy korózie sa zvyčajne nevyskytujú súčasne, musíme brať do úvahy aj kvalitu používaných rúr, ktoré sa dostávajú na stavby s falošnými certifikátmi (sú zabudované aj tenkostenné pozinkované rúry určené pôvodne pre vykurovanie a dodané z neznámych krajín). Aby sa docielila adekvátna životnosť pomerne lacných potrubných systémov z oceľových pozinkovaných rúr, treba zabezpečiť nákladné technické opatrenia.

Všetky nevýhody oceľových pozinkovaných rúr možno odstrániť použitím potrubia z koróziivzdornej ocele. Tento materiál sa veľmi rýchlo rozširuje v technicky, a najmä v ekonomicky vyspelých krajinách. Jeho podstatné uplatnenie sa v našich podmienkach v súčasnosti nepredpokladá.

prof. Ing. Jaroslav Valášek, CSc.
FOTO: autor

Autor absolvoval Fakultu architektúry a pozemného staviteľstva SVŠT v Bratislave, neskôr sa ako pracovník investičného oddelenia Rektorátu SVŠT podieľal na inžinierskej činnosti spojenej s výstavbou novej budovy Stavebnej fakulty. Na tejto fakulte pracuje sa malými pauzami takmer štyridsať rokov. V tomto období vo vlastnej projektovej kancelárii spracúval alebo zabezpečoval projektovú dokumentáciu a realizáciu bankových domov. Profesne je zameraný na oblasť zdravotnej techniky, najmä na výpočet potrubnej siete vnútorného vodovodu, cirkulácie teplej vody a potrubia vnútornej kanalizácie. Výrazne sa zapája do vedeckovýskumnej činnosti, ktorá má vždy hmatateľné. Je autorom viac ako desiatky monografií a viacerých učebných textov pre inžinierske štúdium a dištančné vzdelávanie. Je aktívnym členom medzinárodnej spoločnosti FBR v Darmstadte, ktorá sa zaoberá problematikou využívania dažďovej vody.