Tunel Prešov
Galéria(9)

Práce na Tuneli Prešov idú do finále

Partneri sekcie:

Práce na výstavbe diaľničného úseku D1 Prešov, západ -– Prešov, juh napredujú podľa plánu. Spoločnosť Metrostav plánuje dokončiť väčšinu stavebných prác do konca roka.

Zhotoviteľ dodržal ďalší významný stavebný míľnik a začína s postupným odovzdávaním tunela. Podarilo sa dodržať kľúčové termíny na razení a na sekundárnom ostení tunela, na technologických centrálach aj objektoch Strediska správy a údržby diaľnic (SSÚD).

Aktuálne prebiehajú práce na chodníkoch, náteroch a intenzívne sa pripravujú podkladové vrstvy vozovky. Realizátor predpokladá, že s realizáciou samotnej vozovky začne na konci októbra. Stavebná časť má byť z väčšej časti ukončená do konca roka 2020, a to aj napriek neočakávaným komplikáciám, ktoré stavbu sprevádzajú od jej začiatku.

Medzi najzásadnejšie patrili rozdielne geotechnické podmienky oproti pôvodnému predpokladu, personálne výzvy v súvislosti s koronakrízou, ako aj legislatívne zmeny v oblasti navrhovania a zabezpečovania požiarnobezpečnostných riešení v tuneloch, ktoré musel realizátor zapracovať ešte počas výstavby.

„Stavba Tunela Prešov je výnimočná tým, že sa nám podarilo dodržať postupové termíny, a to aj napriek tomu, že sme sa museli vysporiadať s výzvami, ktoré mali zásadný vplyv na postup prác,“ hovorí Tomáš Daneš, riaditeľ výstavby za spoločnosť Metrostav.

Tunel Prešov
Tunel Prešov
Tunel Prešov
Tunel Prešov
Tunel Prešov
Tunel Prešov
Tunel Prešov
Tunel Prešov

Komplikované razenie tunela

Prvé neočakávané komplikácie sa objavili už pri razení tunela, ktoré sa začalo v severnej rúre z východu a v južnej zo západu.

Tunel sa razil súbežne na štyroch čelbách. Razenie kaloty tunela bolo dokončené v predstihu, ale razenie dna bolo oproti pôvodnému zadaniu už značne náročnejšie, a to technicky aj časovo. Vzhľadom na horšiu kvalitu geologickej stavby horninového masívu sa namiesto plochého dna tunela realizovalo technologicky náročnejšie prehĺbené dno.

Problematické boli najmä poruchové zóny v menej silných vrstvách zdravých pieskovcových lavíc a početnejšie priechody vysoko laminovanými vrstvami ílovcov, ktoré zvyšovali nestabilitu čelby aj stropu tunela. Povrchová vrstva ílovcov bola úplne zvetraná s extrémne nízkou pevnosťou. Raziči preto museli ostenie zosilňovať viac, než čakali.

Metrostav preto v snahe o úsporu času pristúpil k paralelnej výstavbe definitívneho ostenia za súčasného dokončovania razieb v oboch portáloch. Technici z realizačného tímu presvedčili investora o výhodnejšom spôsobe razenia. Objednávateľ tak nielen ušetril financie, ale razenie každého zo štyroch zálivov sa skrátilo asi o 21 dní, čo prinieslo v súčte zaujímavú časovú úsporu. Razenia sa vďaka tomuto kroku podarilo ukončiť na prelome rokov 2019/2020.

Práce sa realizovali v nepretržitej prevádzke od konca júla 2018 a podieľalo sa na nich 240 pracovníkov. Dĺžka severnej tunelovej rúry je 2 230,5 m, južnej tunelovej rúry 2 244 m. Tunely sú prepojené ôsmimi priečnymi prepojeniami.

Na úspešné prerazenie tunela nadviazali betonážne práce v tuneli. Definitívne sa ostenie tunela, ktoré pozostáva z celkovo 380 sekcií, dokončilo v septembri tohto roka.

Tunel Prešov
Zdroj: Metrostav

Technológia tunela

Po náročnej stavebnej časti prišla na rad inštalácia technológie tunela. Zástupcom Metrostavu sa podarilo skoordinovať požiadavky technológie na stavebnú pripravenosť, čo zabezpečilo plynulejší priebeh realizácie.
Technologické vybavenie tunela sa realizovalo v plnom rozsahu, ale ani v tomto prípade sa nepodarilo vyhnúť komplikáciám.

Výber technológií ovplyvnil stavebnú časť technologických centrál, keďže sa s nimi prvotne nepočítalo. Vďaka včasnému riešeniu problémov a spolupráci stavebnej zložky a projektantov sa však podarilo tento dosah včas eliminovať.

Do technologických centrál sa dotiahli všetky kabeláže z tunela vrátane náhradného zdroja energie. V tuneli sa aktuálne realizuje nosná konštrukcia svietidiel (skelet svietidiel), SOS kabíny a kamerové systémy.
Pracovníci spoločnosti Metrostav dokončujú stavebné práce aj na tzv. srdci diaľnice.

Chod celého úseku diaľnice Prešov, západ – Prešov, juh bude zabezpečovať moderné regionálne riadiace centrum NDS – SSÚD. Najvýraznejším architektonickým prvkom na objekte je odvetraná fasáda novej budovy strediska. Táto novostavba postupne nahradí pôvodné sídlo SSÚD v areáli a prevádzkovú budovu diaľničného oddelenia policajného zboru.

V budúcnosti nahradia starú budovu SSÚD silá na skladovanie soli. V areáli sa zrealizovali aj nové prípojky plynu, vody, kanalizácie, elektrické prípojky, čistička odpadových vôd a odlučovač ropných látok. Nachádza sa tu aj umývacia linka – umyváreň vozidiel, ktorá prešla čiastočnou obnovou fasády a kompletnou výmenou strešného plášťa.

Realizujú sa spevnené plochy v okolí objektov, parkoviská a chodníky. V budúcnosti sa počíta, že z tohto miesta sa bude riadiť nielen 7,8 km dlhý úsek diaľnice D1 Prešov, západ – Prešov, juh, ale aj doprava na diaľniciach a rýchlostných cestách vrátane tunelov v celej východnej časti SR.

Tunel Prešov
Zdroj: Metrostav

Míľniky plnia aj napriek komplikáciám

V marci tohto roka skomplikovala situáciu na stavbe pandémia COVID-19, spôsobená novým koronavírusom. Českí pracovníci boli odvolaní späť do Českej republiky a realizátor bol nútený pokryť stavbu len miestnymi pracovníkmi.

Vzhľadom na to, že personálne nebolo možné plnohodnotne obsadiť všetky pracovné čaty, na istý čas sa zrušili nočné zmeny. Napokon sa vďaka výnimke od Ministerstva zdravotníctva SR na kritickú infraštruktúru podarilo dostať technikov a pracovníkov späť na pracovisko.

V neposlednom rade mali vplyv na postup prác aj legislatívne zmeny v oblasti navrhovania a zabezpečovania požiarnobezpečnostných riešení v tuneloch. Tunel Prešov bol v zadávacej dokumentácii navrhnutý ako tunel I. kategórie podľa TP 11/2011 Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov s povolením ADR (preprava nebezpečných vecí).

V procese realizácie však došlo k revízii normy STN 73 7507 Projektovanie tunelov na pozemných komunikáciách. Do platnosti vstúpil technologický predpis TP 99, ktorého časti by mali byť zahrnuté aj v tomto projekte. Metrostav preto súbežne zapracovával zmeny vyplývajúce z tohto technologického predpisu vrátane procesu schvaľovania požiarnobezpečnostného riešenia. Nová platnosť technologického predpisu mala vplyv na väčšiu prácnosť aj postupové termíny.

Pracovníkom spoločnosti Metrostav sa však aj napriek komplikáciám a prekážkam, ktorým museli čeliť v procese výstavby, podarilo dodržať postupové míľniky. „Aj keď dosah vyššie zmienených faktorov nebol nezanedbateľný, podarilo sa nám eliminovať ich vplyv, vďaka čomu sme splnili všetky dohodnuté termíny,“ uzatvára Tomáš Daneš.

Tunel Prešov

Tunel Prešov bude po dokončení dlhý 2 244 m s jednosmernou premávkou v každej z dvoch rúr. Je súčasťou diaľničného úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh, ktorý buduje združenie firiem Eurovia a Metrostav, a. s., spolu s Doprastavom. Po jeho dobudovaní bude mať úsek dĺžku 7,87 km. Motoristom bude slúžiť od leta 2021.

www.metrostav.cz

TEXT A FOTO: Metrostav

ZDROJ: PR článok spoločnosti Metrostav a.s.