Partneri sekcie:

Utesnenie pripojovacej škáry pri montáži okna

image 91742 25 v1

Pri montáži okien do novostavby, kde je kvalita stavebnej pripravenosti ostenia vysoká, je najlepšou voľbou na utesnenie pripojovacej škáry medzi oknom a ostením impregnovaná komprimačná páska. Iná situácia nastáva pri rekonštrukciách, kde stav ostenia po odstránení pôvodného okna nemusí byť úplne vhodný na použitie kompiračných pások.

V taktomto prípade sa odporúča použiť metódu tradičnej montáže, v rámci ktorej sa používa systém parotesných a paropriepustných fólií a PUR pena ako tepelná izolácia. Aj pri tejto metóde sa musí dodržať zásada „zvnútra tenšia ako zvonka“, čím sa zabezpečí funkcia trvalo suchej a tepelne izolujúcej škáry.

Na trhu sú dostupné fólie, ktoré sú vhodné na utesnenie zároveň interiérovej aj exteriérovej strany pripojovacej škáry otvorových výplní. Ide o butylové samolepiace pásky, ktoré menia priestupnosť voči vodnej pare v závislosti od meniacej sa vlhkosti v prostredí. Je možné ich aplikovať do všetkých bežných tvarov detailov.

Fóliu tvorí tenká látka odolná proti pretrhnutiu a polyetylénový kopolymér. Má samolepiacu vrstvu (samolepiaci pruh z obidvoch strán) určenú na aplikáciu na otvorovú výplň. Na murivo sa môže nalepiť pomocou butylového pruhu alebo sa môže prilepiť dlhodobo elastickým lepidlom určeným na fixáciu okenných fólií. Na trhu je dostupný aj variant s armovacou sieťkou, ktorá sa vkladá do čerstvého lepidla či omietky.

Príprava podkladu

Plochy musia byť suché, bez oleja, mastnôt, prachu a iných látok, ktoré by mohli zhoršiť priľnavosť. Pred použitím pásky sa odporúča vykonať skúšky priľnavosti k existujúcim druhom omietok. V prípade neuspokojivých výsledkov je potrebné podklad opraviť, naimpregnovať alebo použiť variant s armovacou sieťkou, ktorou sa fólia upevní na ostenie.

Pred aplikáciou tesniacej fólie sa na ostenie nanesie v rovnomernej vrstve impregnačný polymérový roztok v spreji alebo v plechovej dóze na zlepšenie priľnavosti a spevnenie poréznych podkladov. Sprej sa minimálne 20-krát pretrepe. Šírka striekacieho pruhu sa mení nakláňaním sprejovej dózy na strany alebo krúžením výtokovou dýzou.

Pri použití penetračného náteru z plechovej dózy sa na aplikáciu použije štetec alebo valček. Naimpregnovaný podklad sa nechá zaschnúť približne 10 až 40 minút v závislosti od teploty prostredia (+20 až −5 °C). Následne sa nalepí tesniaca fólia.

01 | Zameranie pripojovacej škáry
Pred nalepením pások sa zameria veľkosť pripojovacej škáry – priestor medzi rámom okna a ostením.

02 | Výber vhodnej šírky fólie
V závislosti od veľkosti škáry sa vyberie vhodná šírka tesniacej fólie. Na utesnenie škáry s veľkosťou do 25 mm sa použije fólia so šírkou 70 mm.

03 | Odmastenie rámu
Okenný rám sa odmastí a očistí pomocou čističa na odmastenie. Podklad sa zotrie a očistí jedným ťahom bavlnenou handričkou poliatou čistiacim prostriedkom, pričom sa handrička vedie iba jed­ným smerom. Očistená plocha sa následne usu­ší suchou handričkou rovnako jedným ťahom.

04 | Nalepenie fólie na rám
Na bočnú alebo čelnú stranu očisteného okenného rámu sa nalepí tesniaca fólia samolepiacou vrstvou.

05 | Presah fólie na rohoch
Fólia sa nalepí na celú bočnú stranu s minimálnym presahom 20 mm na rohoch. Ohne sa a preloží naspäť. Samolepiace pásky sa navzájom zlepia tak, aby fólia na rohoch prečnievala. Rovnakým spôsobom sa nalepí fólia na ostatné strany okenného rámu.

06 | Montáž kotviacich prvkov
Na okenný rám sa namontujú kotviace prvky.

07 | Osadenie okna
Okno sa osadí do pripraveného otvoru, vyrovná sa a vyklinuje.

08 | Kotvenie okna
Okno sa prikotví na ostenie a zafixuje do určenej polohy.

09 | Vyplnenie škár
Škáry sa vyplnia nízkoexpanznou penou. Dóza sa naskrutkuje na aplikačnú pištoľ a min. 20-krát sa silno zatrasie. Pri teplote +5 °C sa podklad navlhčí. Tok peny sa reguluje spúšťačom na aplikátore. Škáry sa nevypĺňajú úplne, pena zväčšuje svoj objem.

10 | Penetrácia ostenia
Na ostenie sa z exteriérovej aj interiérovej strany nanesie štetcom alebo valčekom v rovnomernej vrstve penetračný náter. Okolité plochy sa zakryjú lepiacou páskou. Naimpregnovaný povrch tre­ba chrániť proti prachu a nečistotám. Penetračný náter sa nechá približne 30 min. zaschnúť.

11 | Nalepenie fólie s butylovým pásom
Fólia na okennom ráme sa vyrovná, umiestni sa do správnej polohy, odstráni sa krycia páska na butylovom pruhu a fólia sa nalepí na stenu. Butylový samolepiaci pruh má byť umiestnený čo najbližšie k okennému rámu. Fólia by nemala byť v škáre úplne napnutá.

12 | Nalepenie fólie s armovacou sieťkou
Na murivo sa nanesie prvá vrstva lepidla okenných fólií. Koniec fólie s armovacou sieťkou sa vloží do lepidla tak, aby bola zarovnaná s okenným rámom a murivom a prekrývala pripojovaciu škáru. Hladidlom sa armovacia sieťka zatlačí do lepidla.

13 | Dotesnenie fólie
Butylový samolepiaci pás sa pritlačí dôkladne valčekom. Všetky napojenia fólie, kúty a rohy sa dotesnia lepidlom okenných fólií.

Čo bude potrebovať

 • Tesniaca fólia
  illbruck ME 500 TwinAktiv
  pripevnenie na stenu: EW butyl, rozmer: 50, 70, 100, 140 mm, dĺžka: 300, 250, 150, 100 mm,
  pripevnenie na stenu: EW bez butylu, rozmer: 50, 70, 100, 140 mm, dĺžka: 300, 250, 150, 100 mm
  pripevnenie na stenu: EW s armovacou sieťkou, rozmer: 60 a 90 mm, dĺžka: 150 a 100 mm
 • Lepidlo okenných fólií
  illbruck SP025
  kartuša: 310 ml
 • Čistič na odmastenie rámov
  illbruck AA404 Čistič a separátor
  plechová dóza: 1 a 5 l
 • Nízkoexpanzná PUR pena
  illbruck FM355 PUR pena Perfekt – nízkoexpanzná
  dóza: 880 ml
 • Penetračný náter
  illbruck ME902 Sprejový B&B Primer
  dóza: 500 ml
  alebo
  illbruck ME904 B&B Primer Eko
  plechová dóza: 1 000 ml
 • Kotviace prvky
 • Skrutky
 • Náradie a pomôcky
  meter
  štetec
  valček
  alplikačná pištoľ
  bavlnená handrička
  valček na fólie
  drevené kliny
  akumulátorový skrutkovač
  nožnice
  vodováha

POZOR!
Ochrana fólie

Fólie majú dve rozličné vrstvy. Vonkajšiu syntetickú textíliu s potlačou a rubovú hladkú a lesklú vrstvu. Vnútorná strana fólie sa musí chrániť proti poveternostným vplyvom, ako je UV žiarenie, a pôsobeniu pomaly odtekajúcej alebo stekajúcej vody, a to tak po inštalácii fólie, ako aj pri preprave okien s predinštalovanou fóliou.

Kompatibilita s inými materiálmi

Kombinácia tesniacich materiálov s inými produktami môže viesť k ich vzájomnému pôsobeniu. Kompatibilitu je potrebné v jednotlivých prípadoch vyskúšať.

TIP
Prekrytie fólie

Lícová strana fólie sa prekryje štandardnou omietkou alebo doskovým materiálom.

TEXT: spracované z podkladov firmy Tremco Illbruck
FOTO: Tremco Illbruck

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 2/2017.