Partneri sekcie:

Triedy okenných profilov a ich vplyv na kvalitu okien

V médiách sa stále častejšie môžeme stretnúť s informáciou, že okná s obsahom tzv. recyklovaného PVC, poprípade okná vyrobené z PVC profilov, ktorých hrúbka pohľadovej steny profilu je iná než triedy „A“, majú nižšiu kvalitu.

Takisto zo strany niektorých výrobcov prebieha takáto dezinformačná kampaň, ktorá propaguje profily A. Okenné profily sú delené z hľadiska pohľadových stien do troch kategórií – A,B,C, hoci v praxi sa uplatňujú iba prvé dve kategórie (A a B).

A ako norma STN EN 12608-1 jasne uvádza: Klasifikácia profilov podľa hrúbky stien je určená k popisu širokých variácií profilov a návrhov okien pre rôzne aplikácie, ktoré sú používané v Európe. Nie je určená k naznačeniu rozdielov v kvalite profilov alebo vo funkčnosti okien za predpokladu, že príslušné funkčné požiadavky pre okná i profily sú vyhovujúce.

Klasifikácia profilov do tried nemá vzťah ku kvalite okna. Bolo dostatočne preukázané, že i z profilov s menšou hrúbkou steny v triede B, možno vyrobiť rovnako kvalitné okno z hľadiska fyzikálno-mechanických vlastností ako z profilov triedy A.

Táto skutočnosť vychádza z faktu, že viackomorový plastový profil slúži vlastne iba ako obal, ktorý chráni okno pred poveternostnými vplyvmi a zaisťuje jeho životnosť.

Mechanické vlastnosti okien ako je odolnosť proti zaťaženiu vetrom je takisto daná typom a tvarom oceľovej výstuže uloženej vo vnútri profilu a jeho správnym prepojením s plastom pri výrobe.

Kvalita okna je preukázaná systémovými skúškami dodávateľa systému alebo certifikáciou výrobcu okien.

Napríklad u našich susedov v Česku sa Česká komora ľahkých obvodových plášťov (ČKLOP) plne dištancovala od takýchto dezinformácií a zdôrazňuje, že všetci významní výrobcovia PVC-U profilov, určených na výrobu okien a dverí, sa dobrovoľne zaviazali používať recyklát a regenerát (vlastný znovu použiteľný materiál) pri výrobe profilu.

Dôvodom tejto aktivity nie je iba snaha o morálnu podporu ochrany životného prostredia, ale je motivovaná myšlienkou ísť svojimi činmi príkladom aj ostatným.

Testy, ktoré boli urobené v akreditovaných laboratóriách, preukázali, že profily s obsahom recyklátu/regenerátu majú rovnakú, ak nie lepšiu (napr. pevnosť v rohoch) kvalitu v porovnaní s profilmi vyrobenými výhradne z tzv. „prvomateriálu“.

Petr Sýs, technický a produktový manažér spoločnosti Deceuninck