Partneri sekcie:

„Kvalitatívne“ vlastnosti okien alebo zavádzanie zákazníka?

image 75253 25 v1

Už niekoľko rokov badať rozmáhajúci sa trend rozširovania zavádzajúcich informácií o kvalite plastového okna medzi širokou verejnosťou i za pomoci tlačených alebo elektronických médií. Či už ide o populárne alebo viac-menej populárno-technické, či náučné časopisy, weby a iné, neustále sa v nich opakujú rovnaké zaručene pravdivé mantry o plastových oknách. Čo je už ale omnoho horšie, tieto mantry sa či už z nevedomosti alebo účelovo šíria medzi projektantmi, a následne sa dokonca dostávajú do podmienok výberových konaní, dokonca aj verejných zákaziek hradených z verejných prostriedkov štátu, našich daní, fondov EÚ a iných.

Najčastejšie opakujúce sa pochybenia v súťažných podmienkach pri výbere plastových okien pre tú ktorú stavbu sú: počet komôr, stavebná hĺbka rámu a krídla v mm, výška rámu okenného profilu v mm, nutnosť použitia pozinkovaných výstuží s hrúbkou aspoň 1,5 mm a dokonca ich tvar (U,C, O), profil triedy A, počet predpísaných uzatváracích bodov kovania, žiaden obsah recyklátu v profiloch a mnoho ďalších vymyslených podmienok. V drvivej väčšine tieto „minimálne nutné požiadavky“ však slúžia iba na manipulovanie súťaží v prospech jedného či dvoch dodávateľov okien (častokrát kolegiálne z toho istého PVC-U profilu) a na bezostyšné vyradenie neželanej konkurencie zo supmi vyhliadnutej súťaže. Zároveň môže ísť i o porušenie hneď niekoľkých zákonov a predpisov. [6] [7] [8]

Jednoznačne je však potrebné povedať, že od roku 2006 je každému dostupná výrobková norma [1] na okná a dvere a od roku 2010 i jej národná príloha A1. Táto norma je určujúcou pre vlastnosti okien a dverí a spôsobu ich skúšania. Jasne uvádza aj klasifikačné normy, podľa ktorých sa výrobky následne zatrieďujú to tried. Vyššie uvedené „technické požiadavky“ by ste však v tejto norme márne hľadali… Mimochodom, norma ide ruka v ruke s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh. V skratke ide o to, aby spotrebitelia a zákazníci celej Európy mali k dispozícii jasnú kvalitatívnu mierku pre vlastnosti okien ako stavebných výrobkov, a teda ak sa podľa výrobkovej normy určí konkrétna vlastnosť okna a jej trieda, tak aby aj Francúz, aj Dán, aj Nemec, aj Slovák i Maďar vedeli povedať, či toto okno je lepšie ako iné, rovnako testované.

Z hľadiska výslednej schopnosti tepelnej izolácie celého okna nie je rozhodujúci len počet komôr profilov alebo ich stavebná hĺbka, ale súčiniteľ prechodu tepla Uw okna [1] [2], vrátane zasklenia s dištančným rámčekom, či vypenenia komôr rámu. Z hľadiska „pevnosti a/alebo tuhosti okna“ (takáto vlastnosť samozrejme neexistuje!) je dôležitá trieda vlastností ako odolnosť voči opakovanému otváraniu a zatváraniu, odolnosť voči vlámaniu, mechanická pevnosť a trvanlivosť, odolnosť proti nárazom alebo únosnosť bezpečnostného vybavenia [1] a nie iba konkrétny tvar, materiál a hrúbka výstuže. Najmodernejšie profily nemusia oceľové výstuže ani obsahovať, ale statickú funkciu zabezpečuje špeciálne navrhnutý kompozit spolu s technológiou vlepovaného zasklenia (podobne ako pri zabezpečení stability karosérie Vášho auta).

Pokiaľ ide o „tuhosť profilu“ (ďalšia vymyslená vlastnosť) nie je rozhodujúca hrúbka vonkajšej steny profilu [3] ako polotovaru (mimochodom samotný článok 4.4. normy v poznámke jasne hovorí, že hrúbka steny nie je kvalitatívnou vlastnosťou ani okna ani profilu!), ale vlastnosti uvádzané v požiadavkovej časti tejto normy [3]. Ten, kto Vám tvrdí, že hrubšie steny sú „pevnejšie“ o 15% vám už nepovie, že ak predpísaná pevnosť zvaru rohu je cca 4400 N, tak profil či už so stenou 2,5-2,7 mm alebo so stenou 2,8-3,0 mm, pevnosť zvaru oboch sa približuje k 6000 N i viac [4] [5]. Isteže viac PVC rovná sa vyššia cena, vyšší obrat, vyšší zisk… Čo na tom, že nariadenie Rady EÚ všetkým výrobcom ukladá povinnosť hospodárne navrhovať a zhotovovať svoje produkty s ohľadom energetickú hospodárnosť budov a vplyv na životné prostredie.

Recyklované PVC rozhodne nezhoršuje vlastnosti okna, práve naopak, napr. rohové pevnosti zvarov stúpnu o cca 17% [4]. Všetci významní špičkový výrobcovia a dodávatelia PVC-U profilov sú združení v spolku Rewindo (viac na www.rewindo.de) a úspešne recyklujú prvotný materiál a prispievajú k ochrane životného prostredia.

Alfou a omegou sú teda všetky mandatórne vlastnosti [1] pre okná a dvere ako celku,  čiže vodotesnosť, prievzdušnosť, odolnosť voči zaťaženiu vetrom, akustické vlastnosti, súčiniteľ prechodu tepla Uw okna, nebezpečné látky a únosnosť bezpečnostného vybavenia (ak je osadené vo výrobku), čiže minimálne 7 testovaných vlastností. A nie polotovarov (pvc, kovanie, zasklenie, dištančné rámčeky, tesnenia…)
Pre obmedzený priestor nie je možné opísať všetky faktory, ktoré vplývajú na výslednú kvalitu okna. Treba mať vždy na pamäti, že i z dobrého profilu sa dá urobiť zlé okno a 50% dobrého okna je jeho správna montáž.

A v prípade, že natrafíte na odborníka so zaručenými tipmi na kvalitné okno tak, ako je uvedené v úvode článku, odporúčame Vám zvážiť dôveryhodnosť jeho informácií.

Ing. Robert Žúdel, PhD
systémový technik aluplast Slovakia s.r.o. pre SR a ČR, www.aluplastsk.sk
robert.zudel@aluplast.net
+421 2 4363 7704

Ilustračné foto: Dano Veselský

Literatúra a odkazy:
[1] STN EN 14351-A1/Z1. Okná a dvere. Norma pre výrobky, funkčné charakteristiky. Časť 1: Okná a dvere bez požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu, SÚTN 2006-2012, Bratislava
[2]. STN EN ISO 10077-1-2. Tepelnotechnické vlastnosti okien, dverí a okeníc. Výpočet súčiniteľa prechodu tepla. Časť 1. Zjednodušená metóda, SÚTN  2012, Bratislava
[3]  STN EN 12608. Profily z nemäkčeného PVC-U na výrobu okien a dverí. Klasifikácia, požiadavky a skúšobné metódy. SÚTN 2003-2005, Bratislava
[4] aluplast Slovakia s.r.o., Protokol o skúške č. 0021/2010, Zisťovanie pevnosti zvarených rohov a identifikácia materiálu. VÚSAPL a.s., Odbor skúšobných laboratórií, Nitra, 2010
[5] Vnútropodniková kontrola (FPC podľa EN 14351-1), Noves a.s. Spišská Nová Ves, Slovaktual s.r.o. Pravenec, 2013-2015, aluplast Slovakia s.r.o., Bratislava
[6] § 237 a nasl. Trestného zákona, i § 326 Trestného zákona
[7] § 34 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
[8] Smernica Rady (EÚ) 98/34 prípadne nariadenie 2679/98 a ich implementácia v SR