image 78715 25 v1

Odvod DPH až po úhrade faktúry

Partneri sekcie:

V poradni nájdete odpovede na vaše otázky v súvislosti s odvodmi do Sociálnej poistovne alebo zmene zdravotnej poisťovne..

Odvod DPH až po úhrade faktúry

Mám malú firmu, ktorá je platcom DPH. Čo mám robiť, aby som odvádzal štátu DPH až po tom, ako mi zákazník uhradí faktúru? Veľakrát sa totiž stáva, že zákazník mešká so zaplatením, no ja aj napriek tomu musím štátu poslať DPH. Ján, Čadca

Od januára pribudne všetkým podnikateľom, ktorých ročný obrat nepresahuje 100-tisíc eur, možnosť platiť daň z pridanej hodnoty až po tom, ako odberateľ uhradí faktúru. Podmienkou, aby ste mohli takto postupovať, je, že vo faktúre uvediete tento text: Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby. Tento text je potrebné do faktúry napísať hneď pri jej vystavení. Nie je možné ho tam dodatočne doplniť, aby odberateľ vedel, ako má postupovať. Na základe tejto informácie nebudete musieť zaplatiť DPH v prípade, že váš zákazník faktúru nezaplatí. A ak uhradí len časť faktúry, odvediete daň len z tej sumy, ktorú reálne zaplatil. Ak je zároveň vaším odberateľom iný platca DPH, on si bude môcť túto daň odpočítať až po tom, ako vám pošle peniaze. V prípade, že tento text do faktúry nenapíšete, budete musieť platiť daň tak ako doteraz už na základe vystavenej faktúry. To znamená, že táto možnosť je pre platcov DPH dobrovoľná a vaši odberatelia, aj keď sú platcami DPH, musia vaše rozhodnutie akceptovať.

Viac o zmenách v daňových zákonoch v roku 2016 v článku: Ako sa zmenia dane v roku 2016

Ako sa prihlásiť na dobrovoľné poistné

Od októbra mi zaniklo povinné poistenie do Sociálne poisťovne, pretože moje príjmy za minulý rok boli nízke. Čo mám robiť, aby som bol aj naďalej poistený? Marián, Prievidza

Sociálna poisťovňa vám oznámila listom, že vám povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie zaniklo 30. septembra 2015 na základe toho, že ste z tejto činnosti nepresiahli príjem 4 944 eur. V tejto súvislosti vám žiadne povinnosti nevyplývajú. Poistné za mesiac september 2015 bolo splatné
8. októbra 2015.

Ak máte záujem byť naďalej sociálne poistený, môžete sa prihlásiť ako dobrovoľne poistená osoba. Je možné sa prihlásiť na kombináciu dobrovoľného nemocenského poistenia a dobrovoľného dôchodkového poistenia alebo na kombináciu dobrovoľného nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti, taktiež je možné sa prihlásiť iba na samotné dôchodkové poistenie.

Dobrovoľné nemocenské poistenie a dobrovoľné dôchodkové poistenie a tiež kombinácia dobrovoľného nemocenského poistenia, dobrovoľného dôchodkového poistenia a dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti môže vzniknúť za predpokladu, že fyzická osoba dovŕšila 16 rokov veku, má povolenie na trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, nemá priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a nie je ani poberateľom invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Ďalšou podmienkou je, aby dobrovoľne nemocensky poistená osoba a dobrovoľne poistená na poistenie v nezamestnanosti nebola súbežne aj povinne poistená napríklad ako zamestnanec alebo na základe dohôd mimo pracovného pomeru. Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba môže byť fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt a nemá priznaný predčasný starobný dôchodok.

Dobrovoľné poistenie vzniká najskôr odo dňa podania prihlášky. Súčasťou prihlášky – Registračného listu fyzickej osoby je aj Vyhlásenie dobrovoľne poistenej osoby. Tlačivá sú k dispozícii na webovej stránke www.socpoist.sk v časti Formuláre.

Odpoveď: Sociálna poisťovňa

Zmena zdravotnej poisťovne

Som živnostník a od januára mením zdravotnú poisťovňu. Do akého dátumu mám platiť odvody do pôvodnej poisťovne a kedy mám začať platiť do novej? Musím novej poisťovni niečo nahlásiť? Tomáš, Michalovce

Novej poisťovni zaplatíte odvody až za január 2016, ktoré sú splatné najneskôr do konca 8. februára 2016. Začiatkom januára budete platiť odvody za december roku 2015, to znamená, že tieto peniaze musíte poslať ešte svojej pôvodnej poisťovni. Živnostníci musia pri zmene zdravotnej poisťovne svojej novej poisťovni nahlásiť, koľko majú platiť. Robí sa to na tlačive Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie. Do tohto potvrdenia je potrebné vypísať údaje z daňového priznania za rok 2014, ako sú základ dane, poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie či počet mesiacov vykonávania živnosti. Zároveň si v tomto tlačive podľa návodu vypočítate výšku svojho nového preddavku na zdravotné poistenie. Toto tlačivo by ste mali poisťovni poslať do 8. januára 2016.

Výška maximálneho vymeriavacieho základu

V súčasnosti platím odvody do Sociálnej poisťovne z maximálneho vymeriavacieho základu. Akú sumu budem musieť platiť v budúcom roku? Marián, Prievidza

V tomto roku je maximálny vymeriavací základ pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne vo výške 4 025 eur. To znamená, že maximálne mesačné odvody živnostníka na sociálne poistenie sú v sume 1 365,78 eura. Aké odvody budete platiť v budúcom roku, závisí od toho, aký je váš skutočný vymeriavací základ. Nový maximálny vymeriavací základ v budúcom roku bude 4 290 eur. V prípade, že je váš skutočný vymeriavací základ vyšší alebo rovný tejto sume, vaše odvody sa vypočítajú z maximálneho vymeriavacieho základu a budete platiť mesačné odvody vo výške 1 422,13 eura. Ak je váš skutočný vymeriavací základ nižší ako nový maximálny vymeriavací základ, budete po novom platiť odvody zo skutočného vymeriavacieho základu. Na starobné poistenie zaplatíte 18 percent z vymeriavacieho základu, na invalidné 6 percent, do rezervného fondu solidarity 4,75 percenta a na nemocenské poistenie budete odvádzať 4,4 percenta z vášho vymeriavacieho základu. Odvod na každé poistenie sa vypočíta zvlášť, pričom sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nadol.

Príspevok bol uverejnený v odbornom magazíne Stavebné materiály

Ilustračné foto: Atrium