Ako sa zmenia dane v roku 2016

image 78673 25 v1

Vláda každoročne chystá od januára pre podnikateľov viaceré zmeny. Rok 2016 nebude výnimkou. Väčšina živnostníkov bude musieť začať platiť vyššie odvody, zmenia sa aj daňové zákony.

Pre drobných podnikateľov v stavebníctve pripravila vláda od januára veľkú zmenu. „V rámci novely zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorá nadobudne účinnosť 1. januára 2016, je dôležitá zmena v odvetví stavebníctva. Pôjde o prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia služby, tzv. reverse charge. Tento pojem je v DPH známy, platí v súčasnosti aj pre iné vybrané služby alebo tovar. Bude to tzv. tuzemské samozdanenie,“ vysvetľuje daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov Iveta Jobová. V praxi to bude fungovať tak, že firmy si budú môcť medzi sebou navzájom fakturovať bez dane z pridanej hodnoty. „Poskytovateľ vyfakturuje službu bez DPH a príjemca plnenia túto daň prizná vo svojom daňovom priznaní a zaplatí ju. Odvedie ju takto až posledný platiteľ celého obchodného prípadu,“ hovorí Jobová. Daň z pridanej hodnoty tak zaplatí až posledná firma v poradí, teda tá, ktorá má celú zákazku na starosti. V praxi sa totiž stávalo, že veľká firma získala zákazku a na práce si objednala ďalšie menšie firmy či živnostníkov. Tí následne za svoje služby poslali faktúru aj s DPH. Ak im podľa súčasného zákona firma, pre ktorú pracovali, nezaplatila, museli napriek tomu odviesť štátu DPH. Ak napríklad živnostník poslal faktúru na 10-tisíc eur bez DPH, musel štátu odviesť daň z pridanej hodnoty vo výške 2 000 eur. Nielenže nedostal za svoju prácu zaplatené, ale navyše mu vďaka zaplatenej DPH vznikla čistá strata.

Uľahčiť život podnikateľom by mala aj ďalšia zmena v oblasti DPH, ktorú budú môcť využiť všetci platcovia DPH s obratom do 100-tisíc eur. Kým v súčasnosti musia odviesť štátu DPH bez ohľadu na to, či im odberateľ uhradí faktúru alebo nie, po novom budú môcť zaplatiť daň z pridanej hodnoty až vtedy, keď im odberateľ faktúru uhradí. Táto zmena je dobrovoľná a ak ju chce firma či živnostník využiť, musí na faktúru uviesť informáciu, že „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“. V prípade, že tento text nebude vo faktúre uvedený, je povinný odviesť štátu DPH tak ako doteraz aj v prípade, že mu odberateľ faktúru nezaplatí.

Napríklad ak firma, ktorá platí DPH štvrťročne, vystaví vo februári faktúru na 10-tisíc eur bez DPH, mala by zaplatiť DPH vo výške 2 000 eur pri podávaní daňového priznania za prvý štvrťrok v apríli. A to bez ohľadu na to, či jej zákazník peniaze pošle alebo nie. Ak však bude vo faktúre uvedené, že „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“, odvedie DPH štátu až po tom, ako jej klient pošle peniaze. Ak by napríklad faktúru uhradil v máji, firma zaplatí DPH až pri podávaní daňového priznania za druhý štvrťrok v júli budúceho roku. V prípade, že by jej odberateľ uhradil len časť faktúry, firma odvedie DPH len z tej sumy, ktorú dostala.

„Na druhej strane im právo odpočítať daň z kúpených tovarov a služieb vznikne až zaplatením faktúr. Dnes sa právo uplatňuje zaevidovaním prijatých faktúr do evidencie DPH,“ povedala Jobová. To znamená, že ak firma dostane faktúru, na ktorej je uvedené, že sa daň uplatňuje až na základe prijatia platby, bude si môcť DPH odpočítať až po tom, ako ju zaplatí. Dnes si ju môže odpočítať aj bez toho, aby túto faktúru uhradila.

V porovnaní s týmto rokom nepríde budúci rok k veľkým zmenám v zákone o dani z príjmov. Zmení sa síce sadzobník pokút, ale najdôležitejšie podmienky zostanú rovnaké ako tento rok. Keďže sa nezmenilo životné minimum, zostane v budúcom roku na nezmenenej úrovni aj nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka. Z príjmu si tak budeme môcť aj naďalej odpočítať 3 803,33 eura. Takú istú sumu si možno odpočítať aj na nepracujúcu manželku. Daňový bonus na dieťa zostane v mesačnej výške 21,41 eura. Za každé nezaopatrené dieťa si tak jeden z rodičov môže znížiť ročnú daň celkovo o 256,92 eura.

V januári sa zmenia aj minimálne vymeriavacie základy pre platenie odvodov na zdravotné a sociálne poistenie. Vyššie odvody preto bude musieť začať platiť približne 85 % všetkých živnostníkov. Akú sumu majú živnostníci posielať do zdravotnej poisťovne, sa dozvedeli spolu s výsledkom ročného zúčtovania za rok 2014. Na základe toho, koľko v tomto roku zarobili, im zdravotná poisťovňa vypočítala, aké preddavky na zdravotné poistenie budú platiť v budúcom roku. Minimálne mesačné poistné pritom vzrastie z tohtoročných 57,68 eura na 60,06 eura. Najnižšie odvody do Sociálnej poisťovne sa zvýšia zo 136,57 eura na 142,20 eura.

Keďže odvody sa platia vždy mesiac pozadu, musia živnostníci prvýkrát zaplatiť vyššie odvody až začiatkom februára. Posledný deň na zaplatenie odvodov za január je 8. február. Začiatkom januára živnostníci zaplatia odvody za december tohto roku ešte v pôvodnej výške.

Vďaka vyšším odvodom do Sociálnej poisťovne budú mať živnostníci nárok aj na vyššie dávky. V prípade nemocenského poistenia platí, že sa dávky spravidla počítajú z vymeriavacieho základu, z ktorého si živnostník platil odvody v predchádzajúcom roku. To znamená, že ak si živnostník platí minimálne odvody, v tomto roku sa mu dávky budú počítať z vymeriavacieho základu 402,50 eura. Budúci rok sa budú počítať zo sumy 412 eur. Ak by bol napríklad živnostník v tomto roku chorý 30 dní, Sociálna poisťovňa by mu mala vyplatiť nemocenskú dávku v sume 206,43 eura. V prípade, že ochorie až v budúcom roku, dostane celkovo 211,28 eura. Polepší si tak o 4,85 eura.

Veľké zmeny čakajú daňovníkov aj v oblasti pokút. Ak podľa schváleného daňového poriadku daňovník podá do 15 dní od začatia daňovej kontroly opravné daňové priznanie, dostane nižšiu pokutu. V súčasnosti nemôže podnikateľ po začatí daňovej kontroly podať opravné daňové priznanie. Po novom sa bude zároveň výška pokuty odvíjať od toho, po akom čase bola sankcia uložená. To znamená, že výška pokuty, ktorú dostane podnikateľ až po niekoľkých rokoch od podania daňového priznania, bude vyššia, ako keby ju dostal hneď. Toto opatrenie by malo motivovať podnikateľov k tomu, aby sami v prípade zistených nedostatkov podávali čím skôr dodatočné daňové priznania.

Ak bude daň alebo rozdiel dane vyrubený daňovým úradom, pokuta dosiahne ročne trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky, minimálne však desať percent z dorubenej dane za každý deň odo dňa pôvodnej splatnosti dane. V prípade, že niekto podá sám dodatočné daňové priznanie, bude ročná sankcia vo výške základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky, najmenej však tri percentá ročne. Ak podá podnikateľ dodatočné daňové priznanie až po začatí daňovej kontroly, pokuta bude vo výške dvojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky, minimálne však na úrovni sedem percent ročne. Sankcia by pritom nemala presiahnuť výšku dorubenej dane.

V prípade, že daňový úrad zistí u podnikateľa viacero pochybení, po novom mu udelí úhrnnú pokutu. To znamená, že firma nedostane viacero pokút, ale len jednu podľa toho, za ktoré previnenie je najvyššia horná hranica pokuty. Minimálna výška pokuty sa v takom prípade stanovuje podľa najvyššej dolnej sadzby pokuty. Ak je napríklad za jeden delikt minimálna pokuta 30 eur a za druhý 60 eur, tak podnikateľ musí dostať pokutu najmenej vo výške 60 eur.

Príklad
Daňový subjekt si nesplní registračnú povinnosť a opakovane nepodá v zákonnej lehote daňové priznanie k DPH. Správca dane mu uloží úhrnnú pokutu za nesplnenie registračnej povinnosti a za opakované nepodanie daňového priznania v zákonnej lehote jedným rozhodnutím, ktoré sa vzťahuje na správny delikt s najvyššou hornou hranicou sadzby pokuty. Ak sú horné hranice sadzieb rovnaké, úhrnná pokuta sa uloží podľa toho ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na jeden z nich. Úhrnná pokuta sa však uloží najmenej vo výške najvyššej dolnej hranice sadzby pokuty ustanovenej za správny delikt z tých, ktorých sa dopustil. V uvedenom prípade by správnym deliktom s najvyššou hornou hranicou sadzby pokuty bolo nesplnenie registračnej povinnosti, za ktoré možno uložiť pokutu od 60 do 20 000 eur. Správca dane by úhrnnú pokutu uložil podľa § 155 ods. 1 písm. c) daňového poriadku, pričom výška úhrnnej pokuty by nemohla byť nižšia ako 60 eur.
Problém môžu mať po novom všetci podnikatelia, ktorí sú síce povinní podávať daňové priznania elektronicky, ale nerobia tak. V prípade, že ich daňový úrad vyzve, aby podali daňové priznanie elektronicky, no napriek tomu tak neurobia, daňový úrad bude na nich hľadieť, ako keby vôbec priznanie nepodali.

Čo sa ešte zmení v daniach

Zábezpeka na DPH
Ak v súčasnosti daňový úrad určí, že firma pri dobrovoľnej registrácii DPH musí zaplatiť zábezpeku a určenú sumu včas neuhradí, daňový úrad jej žiadosť zamietne. Od januára to už nebude dôvod na zamietnutie žiadosti, ale zábezpeku bude od firmy vymáhať. Z dôvodu podpory začínajúcich podnikateľov sa zrušil jeden z dôvodov pre zloženie zábezpeky. Vypúšťa sa povinnosť zložiť zábezpeku na DPH z dôvodu, že žiadateľ je zdaniteľnou osobou, ktorá sa zatiaľ len pripravuje na podnikanie.

Nižšia DPH na potraviny
Pri vybraných základných potravinách sa zníži sadzba dane z 20 na 10 percent.

Sociálna výpomoc
V závislej činnosti bude od dane oslobodený aj príjem poskytnutý ako sociálna výpomoc z dôvodu úmrtia blízkej osoby žijúcej v domácnosti zamestnanca, odstraňovania alebo zmiernenia následkov živelných udalostí alebo dočasnej pracovnej neschopnosti. Táto výpomoc bude poskytovaná z prostriedkov sociálneho fondu a bude vyplatená v úhrnnej výške najviac 2 000 eur za zdaňovacie obdobie len od jedného zamestnávateľa.

Cenné papiere
Od dane bude oslobodený aj príjem z predaja cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, ak doba medzi ich nadobudnutím a predajom presiahne jeden rok. Od dane však nebude oslobodený príjem z predaja cenných papierov, ktoré boli obchodným majetkom daňovníka. Dane sa nebudú platiť ani z predaja cenných papierov, opcií a príjem z derivátových operácií plynúci z dlhodobého investičného sporenia po splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom vrátane príjmu vyplateného po uplynutí 15 rokov od začiatku dlhodobého investičného sporenia. Od dane nie je oslobodený príjem z predaja cenných papierov, opcií a príjem z derivátových operácií, ktoré boli obchodným majetkom daňovníka.

Zdravotníci
Daň nebude platiť daňovník, ak ním prijaté nepeňažné plnenie ako poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi v úhrnnej sume za rok nepresiahne 40 eur.

Daňové licencie
Daňovú licenciu nebude platiť pozemkové spoločenstvo, ak dosahuje len príjmy z činností podľa osobitného predpisu s ročným obratom neprevyšujúcim 10 000 eur.

Podiel na zisku
Ak daňovník získa podiel na zisku a jedným z hlavných účelov bude získanie výhody pre daňovníka, ktorá je v rozpore s predmetom alebo účelom tohto zákona, tak v týchto prípadoch sa stane podiel na zisku predmetom dane. Vyplatenie zisku sa nebude považovať za skutočné, ak nebude uskutočnené na základe riadnych podnikateľských dôvodov zodpovedajúcich ekonomickej realite.

Zoznam dlžníkov
Daňový úrad bude aktualizovať zoznam dlžníkov každý mesiac, pričom sa do neho dostanú tí daňovníci, ktorí dlhujú celkovo viac ako 170 eur. 

TEXT: Peter Matula

FOTO: isifa/Shutterstock

Komentáre