odvetrana fasada oplastena cetrisovymi doskami
Galéria(9)

Odvetraná fasáda opláštená cetrisovými doskami

Partneri sekcie:

Zavesené odvetrané fasády nie sú určené iba pre novostavby alebo objekty halového typu, ale stále častejšie sa využívajú aj pri rekonštrukciách panelových bytov. V prípadoch budov, pri ktorých nestačí realizovať iba nový obklad, prípadne povrchovú úpravu, ale je nutné komplexne vyriešiť aj tepelnotechnické parametre celej obalovej konštrukcie, difúzne a vlhkostné pomery, predstavuje vhodné riešenie odvetraná zavesená fasáda opláštená cementotrieskovými doskami.

06 cetris dsc00427 big image
02 cetris big image
08 cidem big image
07 cidem big image
05 cidem big image
04 cidem big image
03 cidem big image
odvetrana fasada oplastena cetrisovymi doskami 5644 big image
Rekonštrukcia obvodového plášťa
Príkladom využitia fasádneho systému s cementotrieskovými doskami je rekonštrukcia existujúceho obvodového plášťa štvorpodlažnej budovy (obr. 1). Pôvodný obvodový plášť tejto budovy sa skladal z plynosilikátových parapetných dielcov a okenných pásov doplnených keramickými panelmi s polystyrénom.
V roku 2010 sa realizovala výmena všetkých výplní otvorov – okien a dverí. V jarných mesiacoch roku 2011 prebiehala druhá etapa rekonštrukcie, ktorá pozostávala z montáže odvetranej fasády. Tento variant sa zvolil s ohľadom na nízky tepelný odpor existujúcich panelov a minimálnu tepelnoakumulačnú schopnosť existujúceho obvodového plášťa.

Názov objektu: Administratívna budova
závodu CIDEM, Hranice – divízia CETRIS
Typ dosiek: Cementotrieskové dosky CETRIS® FINISH
Realizačná firma: Fasádní systém DOMbau
Projekt: Ing. Peter Kavin – kaviPRO, Hranice

Príprava výrobnej dokumentácie
Pri rekonštruovaných budovách alebo budovách s líniovým škárovaním nadväzujúcim na okenné vertikálne a horizontálne zostavy sa možno stretnúť s atypickými obkladovými dielcami (rozmerovo prispôsobenými výplni otvorov – rozdielny dielec). Jednu stenu s plochou 100 m2 často tvorí až 150 kusov rozličných dielcov. Z tohto dôvodu je príprava výrobnej dokumentácie pred realizáciou odvetranej fasády, ktorá je náročná na výrobu fasádnych dosiek, veľmi dôležitá.

Realizačné firmy majú dve možnosti:

  • presne zamerať existujúci stav fasády budovy bezkontaktnou technológiou pred samotnou realizáciou s dostatočným pred­stihom pred montážou, následne vyhotoviť výrobnú dokumentáciu a plán kladenia dosiek a zadať tieto dosky do výroby. Ide o štandardný postup zhotovovateľa. V prípade tejto budovy sa fasádne dielce zadali do výroby výrobcovi fasádnych dosiek s dvojmesačným predstihom;
  • zamerať až aktuálny stav po samotnej montáži nosnej konštrukcie, následne vytvoriť technickú prípravu výrobných dielcov a dielce zadať do výroby. Výraznou nevýhodou tohto riešenia je časový prestoj medzi montážou konštrukcie a obkladu, ktorý zvyšuje náklady na stavbu. Treba platiť navyše peniaze za lešenie, zvyšuje sa réžia firmy, predlžuje sa termín vyhotovenia diela a tým aj celková cena tohto fasádneho systému.

Bezkontaktné zameranie fasády
Fasádu možno zamerať bezkontaktne použitím priestorového laserového skenovania. Táto technológia umožňuje zber dát v krátkom časovom horizonte.

Laserové skenovanie ako meračskú metódu na zameranie skutočného stavu stavby alebo budovy používa mnoho montážnych firiem. Využíva sa laserový skenovací systém, ktorého súčasťou je panoramatický skener. Rýchlosť skenovania je 1 800 bodov za sekundu. Priestorová presnosť bodu získaného touto metódou je 6 mm vo vzdialenosti 1 až 50 m od skenera. Systém umožňuje bezkontaktné priestorové zameranie do vzdialenosti až 120 m.

Nevýhodou technológie laserového skenovania je vysoká cena. Z tohto dôvodu sa zhotovovateľ rozhodol použiť inú, podobnú technológiu, a to kombináciu zamerania nutných vzdialeností s digitálnou fotogrametriou.

Na základe merania sa vyhotovila technická príprava výrobnej dokumentácie na výrobu fasádnych dosiek – montážna dokumentácia (obr. 2). Zameranie fasády možno vidieť na obr. 3.

fasáda,izolácia
Obr. 2  Montážna dokumentácia na výrobu jednotlivých cementotrieskových dosiek

Kompletizovanie fasády
Podkladový rošt sa skompletizoval v súlade s odporúčaním v montážnom technologickom návode pre fasádne dosky vrátane riešenia dilatácií medzi jednotlivými profilmi (obr. 4). Jednou z výhod zavesených fasád je možnosť vyrovnania podkladu. V tomto prípade bol odklon vo zvislej rovine plášťa až 40 mm. Vyrovnanie podkladu sa realizuje systémom kotiev a profilov. Do kotvy uchytenej rozpernou kotvou v stene sa vkladá zvislý hliníkový profil s prierezom v tvare L.

fasáda,izolácia fasáda,izolácia
Obr. 3  Zameranie fasády Obr. 4  Podkladový rošt novej fasády
fasáda,izolácia,dosky fasáda,izolácia
Obr. 5  Tepelnú izoláciu fasády tvoria dosky na báze minerálnej vlny. Obr. 6  Ochranná fólia umiestnená na tepelnú izoláciu

fasáda,izolácia,cetrisové doskyDôležitým prvkom fasády je tepelná izolácia. Na rekonštrukciu sa použili tepelnoizolačné dosky na báze minerálnej vlny s nízkym difúznym odporom, v celom priereze hydrofobizované (obr. 5). Tepelnoizolačné dosky sa prichytili tanierovými rozpernými kotvami. Na dosiahnutie čo najväčšej účinnosti a životnosti tepelnoizolačných dosiek sa izolácia prekryla ochrannou fóliou (obr. 6). Táto fólia zabraňuje zanášaniu nečistôt do izolačných dosiek a obmedzuje tepelné straty spôsobené prúdením vzduchu medzi tepelnou izoláciou a vzduchovou medzerou. Tým sa znižuje energetická náročnosť budovy. Na uzatvorenie porušenej fólie v mieste uchytenia nosnými kotvami sa použila tesniaca páska.

Kotvenie fasády
Fasáda je prikotvená na pomocné profily nitmi. Pri nitovaní najskôr treba po určení polohy dosky na fasáde profil predvŕtať. Doska sa prichytí v takzvanom pevnom bode, teda v mieste, v ktorom je doska predvŕtaná a veľkosť otvoru dosahuje iba priemer vrtu alebo nitu. Tento bod sa zvyčajne nachádza uprostred dosky. Nasleduje kotvenie dosky v ďalších, už posuvných bodoch. Veľkosť predvŕtaných posuvných bodov je vždy väčšia, a to 8 až 10 mm v závislosti od veľkosti formátu fasádnej dosky. V prípade nitovania sa musí na dosiahnutie posuvného spoja použiť dištančný nástavec s dištanciou približne 1 mm. Nakoniec sa doska prichytí v rohoch. Priebeh montáže cetrisových dosiek možno vidieť na obr. 7.

fasáda,izoláciaFasádne dosky
Výrobcovia fasádnych dosiek štandardne ponúkajú dodanie dosiek narezaných na požadovaný formát a navŕtaných podľa plánu kladenia.

Vďaka moderným obrábacím zariadeniam bolo možné dodať dosky aj v nepravidelných formátoch vrátane výrezov, šikmín a podobne. Rovnako aj opláštenie ostení a nadpraží okien a dverí sa riešilo fasádnou doskou kotvenou pomocou profilov (obr. 8).

Tento projekt sa realizoval za účasti Európskej únie.

TEXT: Ing. Miroslav Vacula, Radek Černý
FOTO: CIDEM, Hranice – divízia CETRIS, Fasádní systém DOMbau

Miroslav Vacula je vedúcim vývoja v spoločnosti CIDEM, Hranice, a. s., divízia CETRIS.

Radek Černý pracuje na technickom oddelení realizácií stavieb v spoločnosti Fasádní systém DOMbau.

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov.