Realizácia umelého športového povrchu, atletický areál UMB v Banskej Bystrici

Obnova atletických dráh si žiada veľkú presnosť

Partneri sekcie:

Bohaté skúsenosti s bežeckými oválmi a sektormi technických disciplín nechýbajú v spoločnosti STRABAG, s.r.o., ktorá v rámci dotačného programu Slovenského atletického zväzu (SAZ) na obnovu atletickej infraštruktúry modernizovala tri atletické štadióny, a to v Banskej Bystrici, Krupine a Banskej Štiavnici.

V auguste tohto roka bolo v programe dokončených 17 z 23 naplánovaných projektov, ktoré sa počas septembra odovzdajú do prevádzky. Pri ďalších dvoch projektoch sa začnú rekonštrukcie a do konca roka budú preinvestované dotačné prostriedky. Úspešnými žiadateľmi boli najmä menšie mestá, Košický a Nitriansky samosprávny kraj aj Žilinská univerzita a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Výber zhotoviteľa je v réžii investora

Slovenský atletický zväz uviedol, že projekty rekonštrukcie a výstavby sú pomerne náročný proces, pretože realizácia si vyžaduje špecializované technické podmienky. Tie sú dané pravidlami atletiky, ale najmä manuálom Medzinárodnej asociácie atletických federácií (World Athletics) a použitím materiálov, ktoré sú certifikované World Athletics.

Práce na štrkovej vrstve bežeckého oválu, atletický štadión Banská Štiavnica
ňPráce na štrkovej vrstve bežeckého oválu, atletický štadión Banská Štiavnica | Zdroj: STRABAG

„Vo finále sme s realizáciou spokojní, pretože každý štadión musí prejsť prísnymi kontrolnými meraniami,“ povedal generálny sekretár zväzu Vladimír Gubrický. Výberový proces na zhotoviteľa stavby bol vždy v réžii investora, respektíve držiteľa dotácie, a to v súlade so zmluvou, ktorá spresnila požiadavky na odbornosť a referencie aj podmienky zo strany SAZ.

Realizácia umelého športového povrchu, mestský štadión v Krupine
Realizácia umelého športového povrchu, mestský štadión v Krupine | Zdroj: STRABAG

Pri stavbe využili 3 D model

STRABAG pri rekonštrukcii bežeckých oválov s dĺžkou vnútornej dráhy 400 metrov využil merania aj prácu geodetov, pretože prípustná odchýlka je pri dĺžke dráhy veľmi malá. Posledné slovo má pri tom certifikačná komisia.

Stavbyvedúci Daniel Kohút uviedol, že pri projektoch v Banskej Bystrici, Krupine a Banskej Štiavnici od začiatku realizácie terénnych prác používali 3D modely a podľa nich navádzali stavebné stroje.

Využitie 3D modelov nebola požiadavka investora, ale podľa skúseností stavebných tímov STRABAG-u je práve tu digitálny model ideálny. Výkop zrealizovali podľa 3D modelu z projektovej dokumentácie, ale pri pokládke štrkových vrstiev a drenážneho asfaltu riadili stroje podľa 3D modelu vytvoreného na základe geodetických meraní a skutočne položenej výšky obrubníkov a štrbinových žľabov.

Výberový proces na realizátorov 23 projektov sa uskutočnil SAZ ešte v roku 2019. Hlavnou podmienkou bolo, že žiadateľ je vlastníkom, dlhodobým nájomcom alebo vypožičiavateľom športovej infraštruktúry alebo k nej má iný podobný vzťah (napr. majetok tvoriaci športovú infraštruktúru mu bol zverený do správy), zároveň je oprávnený realizovať investície do tejto športovej infraštruktúry. Ďalej musel garantovať spolufinancovanie projektu najmenej vo výške 40 % a v mieste realizácie musel pôsobiť aktívny atletický klub.

Mestský štadión v Krupine
Mestský štadión v Krupine | Zdroj: STRABAG

Na obnovu štadiónov prispel aj štát

Financie na rekonštrukciu a výstavbu atletickej infraštruktúry vo výške 5 miliónov eur získal SAZ na základe uznesenia vlády z 12. júna 2019 ku koncepcii s názvom Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry národného významu v rokoch 2019 – 2021. Zväz vypracoval výzvu a podmienky získania dotácie pre uchádzačov. Boli stanovené jednotlivé maximálne výšky  dotácie v závislosti od  typu projektu. Celkovo sa spolu so spolufinancovaním jednotlivých uchádzačov vytvorí celkový agregovaný efekt vyše 15 miliónov eur.